Cadwch yn ddiogel, cynlluniwch ymlaen llaw a byddwch yn deithiwr cyfrifol

Ystyriwch eraill wrth deithio. Gyda chyfyngiadau teithio yn codi ledled y DU, mae mwy ohonom yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

 

Cyn teithio

 • Cynlluniwch eich taith
 • Gweithio gartref os gallwch chi.
 • Peidiwch â theithio os ydych chi'n yn teimlo'n sâl


Wrth deithio

 • Gwisgwch orchudd gwyneb mewn tacsi oni bai eich bod wedi'ch eithrio 

Cofiwch bod hyn yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru 

 • Ceisiwch gerdded neu feicio ar deithiau byrrach.

 • Cadwch unrhyw ffenestri ar agor i helpu i awyru.

 • Byddwch yn barchus - nid yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dderbyniol ar unrhyw ran o'n rhwydwaith.

 • Cadwch eich pellter - Mae Coronafeirws yn dal i fod yn ein cymunedau, helpwch ni i barhau i gadw Cymru'n Ddiogel trwy gadw pellter parchus oddi wrth deithwyr eraill os gallwch chi. 

 • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio glanweithydd dwylo yn rheolaidd 

 

Defnyddio tacsi neu gerbyd llogi preifat

Defnyddiwch dacsi a cherbydau llogi preifat yn gyfrifol.  Bydd eich cwmni tacsi neu logi preifat lleol yn dweud wrthych chi am y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu ar hyn o bryd a'r mesurau diogelwch sydd ar waith.

Dilynwch gyngor y gyrrwr

Dilynwch gyngor y gyrrwr. Bydd eich gyrrwr yn gallu dweud wrthych am y mesurau sydd ar waith i sicrhau eich bod chi'n gallu teithio mor ddiogel â phosib. Efallai y gofynnir i chi eistedd ar yr ochr chwith yn y sedd gefn os ydych chi'n teithio ar eich pen eich hun, er enghraifft. 

 

Gorchuddion wyneb

Mae gwisgo gorchudd gwyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru. Rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd gwyneb ar ein holl wasanaethau trwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

Dewch â gorchudd gwyneb gyda chi a'i wisgo:

 • wrth aros mewn safle tacsi
 • wrth deithio mewn tacsi

Nid oes rhaid i blant o dan 11 oed, pobl ag anawsterau anadlu neu bobl â salwch corfforol neu feddyliol neu nam neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  

Gellir gweld rhestr lawn Llywodraeth Cymru yma

 

Dolenni defnyddiol