market

Partneriaethau cymunedol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn sefydliad ifanc sy’n datblygu ac ar daith gyffrous. Rydym yn tyfu ac yn ceisio gwella’r ffordd rydym yn ymgysylltu â’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid, y cyhoedd a chymunedau lleol

Mae Trafnidiaeth Cymru yn sefydliad ifanc sy’n datblygu ac ar daith gyffrous. Rydym yn tyfu ac yn ceisio gwella’r ffordd rydym yn ymgysylltu â’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid, y cyhoedd a chymunedau lleol. Rydym eisiau i’n cwsmeriaid, rhanddeiliaid, y cyhoedd a chymunedau lleol fod yn rhan o’r daith hon, felly fe’ch anogwn i gysylltu ac ymgysylltu â nhw.

Bydd ein Rheolwyr Rhanddeiliaid Rhanbarthol sydd newydd eu penodi yn arwain a rheoli cysylltiadau lleol gyda’r nod o ddod o hyd i ffyrdd o gynyddu effaith ein gwaith a deall anghenion pobl leol yn well i ddod â’r rheilffyrdd yn nes at gymunedau.  
Rydym wrthi hefyd yn sefydlu Bwrdd Cymuned a Rhanddeiliaid Cymru a’r Gororau, ynghyd â phedwar is-grŵp – fforymau cymuned a rhanddeiliaid rhanbarthol – gydag aelodaeth amrywiol yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Network Rail, Heddlu Trafnidiaeth Prydain, awdurdodau lleol, grwpiau busnes ac ati. Bydd y Bwrdd a’i is-grwpiau yn gwella’r cydweithredu rhwng rhanddeiliaid, gan greu’r cyfle i drafod ein perfformiad a’n cynnydd, ynghyd â darparu adborth gwerthfawr a fydd yn ein galluogi i barhau i wella a llywio ein cynlluniau.  
Yn ystod ein gwaith i weddnewid trafnidiaeth ledled Cymru a’r Gororau, rydym wedi rhoi ffocws clir ar weithio gyda’n cymunedau i adeiladu rheilffyrdd sy’n addas i’r dyfodol, ac wedi diffinio hyn yn ein Strategaeth Rheilffyrdd Cymunedol. Rydym yn buddsoddi’n gryf mewn rheilffyrdd cymunedol, a byddwn yn:

  • Mwy na dyblu nifer y Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol (CRPs) i gwmpasu’r rhwydwaith cyfan. Byddwn hefyd yn ehangu ein cynllun mabwysiadu gorsafoedd i gwmpasu 90% o’n gorsafoedd dros y pedair blynedd nesaf.
  • Darparu cronfeydd sylweddol yn flynyddol (dros £660,000 y flwyddyn erbyn 2021-22 wedi’i rannu rhwng pob partneriaeth) ar gyfer CRPs i hyrwyddo ac annog y defnydd o reilffyrdd yn eu cymunedau. 
  • Cyflogi hyd at 22 o lysgenhadon cymunedol a fydd yn gweithio gyda sefydliadau gwirfoddol, ysgolion a byrddau iechyd lleol i’n galluogi ni i ddatblygu cysylltiadau agosach â rhanddeiliaid lleol. 
  • Cyflwyno dwy swydd farchnata newydd i weithio gyda CRPs i’w helpu i ddatblygu a darparu cynlluniau marchnata penodol. 
  • Ymgysylltu â sefydliadau twristiaeth rhanbarthol i ddatblygu strategaeth rheilffyrdd a thwristiaeth integredig yn unol â strategaeth “Ffordd Cymru” Croeso Cymru. 
  • Buddsoddi i wella amgylcheddau gorsafoedd, gan gynnwys gweddnewid hyd at 40 o safleoedd i fod yn gyfleusterau cymunedol cyfoes. Byddwn yn ymgynghori â chymunedau a rhanddeiliaid lleol i ddeall eu barn am sut i wneud y defnydd gorau o’r gofod hwn. Byddwn hefyd yn annog busnesau lleol bach i ddefnyddio gofod segur mewn gorsafoedd i hyrwyddo gwasanaethau a chynhyrchion lleol.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach