Metro

Dechrau’r Metro

Bydd y Metro yn ei gwneud hi'n haws i deithio, boed ar y trên, y bws, y beic neu ar droed.  Bydd yn ei gwneud hi'n haws i fynd i’r gwaith neu’r ysgol, i gyrraedd apwyntiad yn yr ysbyty neu i grwydro gyda’r nos a thros y penwythnos gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Sut rydyn ni'n datblygu Metro

Darllenwch fwy am sut rydyn ni'n datblygu'ch Metro

Read about your metro

Bydd y Metro yn newid eich ffordd o deithio a bydd yn rhwydwaith bysiau, rheilffyrdd a theithio egnïol modern, cynaliadwy. Bydd yn trawsnewid bywydau pobl ac yn lleihau effaith amgylcheddol ei’n rhwydwaith trafnidiaeth.

Metro our opportunity

 

Bydd yn agor nifer o gyfleoedd swyddi, hamdden a busnes, gan drawsnewid rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol.

 


Pa fanteision y gallwch chi ddisgwyl eu cael?
Bydd gwasanaethau rheilffordd yn rhan allweddol o'r Metro, a gall y cwsmeriaid ddisgwyl gwasanaeth modern lle gallwch chi gyrraedd a mynd ac sy’n cynnig:

 • Teithiau cyflymaf, ac amseroedd teithio is
 • Cysylltiadau gwell rhwng gwahanol fathau o drafnidiaeth
 • Mwy o gapasiti
 • Gwasanaethau amlach
 • Gwasanaethau mwy dibynadwy 
 • Gwasanaethau mwy hygyrch
 • Tocynnau rhatach a ffordd fwy fforddiadwy o deithio ar y trên
 • Gwasanaethau gwyrddach

O fis Rhagfyr 2022 ymlaen, byddwn ni'n cyflwyno trenau newydd i ddarparu mynediad gwastad ar gyfer cwsmeriaid.
 

Buddsoddi yn Metro de Cymru

Rydym ni'n buddsoddi tri chwarter biliwn o bunnau i uwchraddio'r rheilffyrdd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, sy’n rhan bwysig o Fetro De Cymru.  Yr enw arall ar y rheilffyrdd hyn yw Rheilffyrdd Craidd y Cymoedd.
Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

ERDF

 

Tri chynllun Metro
Rydyn ni wrthi'n gweithio ar dri chynllun Metro yng Nghymru a’r Gororau:

 • Metro De Cymru
 • Metro Gogledd Cymru 
 • Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru

Beth sy'n digwydd gyda’r Metro nawr?
Mae pob un o'r cynlluniau Metro rydyn ni'n gweithio arnynt ar wahanol gamau o’u datblygiad. 
Mae’r gwaith eisoes wedi dechrau ar Fetro De Cymru a gallwch chi ddarllen ein newyddion diweddaraf yn y fan yma

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach