Yn wlad o wrthgyferbyniadau, mae Cymru’n cwmpasu mynyddoedd godidog, traethau euraidd hardd a phentrefi bychain swynol i gyd o fewn gwlad sy’n 20,779 km² (8022 milltir²). Yn enwog am ei letygarwch, ei arfordir a'i gestyll, mae'n gyrchfan wych ar gyfer gwyliau teuluol gyda'r plant, penwythnos rhamantus i ffwrdd neu egwyl ganol wythnos.

 

1. Castell Caernarfon

Yn un o gestyll mwyaf poblogaidd Cymru, mae Caernarfon yn hawdd ei gyrraedd ar y trên o orsaf Bangor. Yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ers 1986, disodlwyd yr adeiladwaith mwnt a beili gwreiddiol o’r 11eg ganrif ddwy ganrif yn ddiweddarach gan frenin Lloegr Edward I, a oedd yn bwriadu defnyddio’r castell fel ei balas. Ganed ei fab, Edward II, yn y castell yn 1284 a'i adnabod fel Edward o Gaernarfon.

Mae Castell Caernarfon a muriau’r ddinas, a ychwanegwyd ar ddiwedd y 1200au gan Edward I, wedi chwarae llawer o rolau ar hyd y canrifoedd, gan gynnwys fel carchar yn Rhyfeloedd Annibyniaeth a Rhyfel Cartref Lloegr, lleoliad rheolaeth Gymreig, safle’r arwisgiad. nifer o frenhinoedd Lloegr ac yn gartref i Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Caernarfon Castle

 

2. Parc Cenedlaethol Eryri

Gan ddenu ymwelwyr o bedwar ban byd, mae Parc Cenedlaethol Eryri yn gorchuddio tua 2,132 km² (825 milltir²) o Ogledd Cymru. Yn cynnwys mynyddoedd, rhostir a mwy na 100 o lynnoedd naturiol, mae’n gartref i’r Wyddfa drawiadol. Gyda’r brig yn 1,085 m (3560 tr), mae’r Wyddfa yn herio dringwyr a cherddwyr brwd i fynd i’r afael â’i llethrau serth pan fydd y tywydd Cymreig yn caniatáu hynny. Ond i’r twristiaid mwy hamddenol, mae Rheilffordd yr Wyddfa yn caniatáu i bawb fwynhau’r olygfa banoramig o’r copa.

Gan gwmpasu nifer o bentrefi, gan gynnwys Betws-y-Coed a Beddgelert, mae gan Eryri ddigonedd o opsiynau ar gyfer lleoedd fforddiadwy i aros. I’r rhai gwydn, mae sawl maes gwersylla a hostel – rhai’n fwy ‘gwledig’ nag eraill ac yn darparu ar gyfer y rhai sy’n mwynhau cysur, mae llawer o leoedd gwely a brecwast clyd a gwestai cartrefol yn bodoli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @counting_mountainsuk

 

3. Y Gelli

Mae tref swynol y Gelli Gandryll yn gorwedd ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cwmpasu'r gorau o'r ddwy wlad. Yn cael ei hadnabod yn lleol fel y Gelli, mae hwn yn fagnet i’r rhai sy’n hoff o lyfrau ac mae gan y dref bron i ddau ddwsin o siopau llyfrau. Gan werthu tomenni newydd ac ail law, os ydych chi ar ôl rhywbeth arbennig, mae'n debygol y bydd i'w gael ar silff yn y Gelli. Bob gwanwyn mae poblogaeth y dref yn chwyddo dros 80,000 wrth i’r Ŵyl Lenyddiaeth a Chelfyddydau gael ei chynnal. Ers 1987 mae’r ŵyl wedi dod ag awduron a darllenwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd i rannu syniadau a dychymyg, ac os ydych chi’n lyfryddiaeth, dyma’r lle i fod ar ddiwedd mis Mai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fraser McGee (@frasermcgee)

 

4. Dinbych-y-pysgod

Yn gyrchfan wyliau hynod boblogaidd, mae tref dde-orllewinol Dinbych-y-pysgod yn elwa ar ddau draeth tywodlyd euraidd ac wedi’i lleoli ar Lwybr Arfordirol Sir Benfro. Gyda thai swynol wedi’u paentio mewn pasteli almon siwgr, a drysfa o strydoedd hen ffasiwn, cul, yn cuddio siopau bwtîc crefftus o amgylch corneli miniog, mae Dinbych-y-pysgod yn lle hynod ymlaciol i’w archwilio. Mae hefyd yn ganolfan wych i brofi popeth sydd gan Sir Benfro i'w gynnig gan gynnwys Fferm Folly a Pharc Thema Oakwood. Mae'r orsaf reilffordd wedi'i lleoli yng nghanol y dref.

 • Mwynhewch y traeth gorau yn y DU
 • Llawer i'w archwilio
 • Yn llawn hanes hynafol

Tenby

 

5. Caerdydd

Mae prifddinas y wlad, Caerdydd, yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i bob oed, ac mae’n hawdd ei gyrraedd ar y trên.

Os ydych chi eisiau dysgu am hanes Caerdydd yna mae Castell Caerdydd yng nghanol y ddinas yn fan cychwyn da. Fodd bynnag, os mai manwerthu yw eich peth, bydd yr arcedau Fictoraidd hardd yn eich cadw'n hapus am oriau. Yn llawn siopau annibynnol, yn arddangos crefftau a gynhyrchwyd yn lleol a thrysorau crefftwyr, mae'n syniad da dod â bag neu ddau cryf.

Mae glan dŵr bywiog Bae Caerdydd yn gartref i Ganolfan Mileniwm Cymru, Canolfan Gelfyddydau eiconig yr Eglwys Norwyaidd a Mermaid Quay. Os ydych chi eisiau ymlacio a gwylio’r byd yn mynd heibio, mae un o gaffis neu fariau chic niferus y Cei yn berffaith.

Gyda diwylliant amrywiol iawn, a chanrifoedd o hanes i’w archwilio, dylai Caerdydd fod ar fap pob twristiaid.

 • Hwyl i'r teulu cyfan
 • Siopa nes i chi ollwng
 • Mwynhewch y diwylliant lleol

 

6. Tyddewi

Ar gyrion arfordir garw Sir Benfro mae dinas leiaf y DU, Tyddewi. Gyda’r fynachlog o’r 6ed ganrif yn ganolog i’r gymuned, tyfodd yr anheddiad a chafodd y tir ei drin i fwydo’r trigolion a’r llu o bererinion. Cynlluniwyd canolfan grefyddol fwy a mwy trawiadol o amgylch eglwys gadeiriol newydd fawreddog ym 1115, gyda'r Pab Callixtus II yn rhoi braint y Pab ar y datblygiad. Penderfynodd yn lle teithio i Rufain - ymgymeriad braidd yn beryglus, y dylai pererinion wneud eu ffordd i Dyddewi, ac felly roedd yr anheddiad yn mwynhau economi iach iawn am ganrifoedd lawer.

Mae gan Dyddewi ddigonedd o lety gwely a brecwast clyd, nifer o westai bwtîc ac amrywiaeth o fwytai, sy’n berffaith ar gyfer ymwelwyr heddiw, ac mae’n werth ymweld â’r eglwys gadeiriol, sydd bellach yn eiddo i Cadw.

 • Dinas leiaf y DU
 • Ymweld â Chadeirlan y 6ed Ganrif
 • Tocynnau: cyfraniad gwirfoddol o £5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Linda Gunn (@gunnlin1952)

 

7. Arfordir Penfro

Yn cwmpasu ardal o tua 629 km2 (243 milltir2) mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnwys tirwedd amrywiol iawn. Mae clogwyni garw wedi’u curo gan donnau dramatig, traethau tywodlyd hardd, dyffrynnoedd oer, coediog, a rhostir gwyntog agored i gyd yn creu’r amgylchedd arfordirol unigryw hwn. Ynghyd ag Eryri a Bannau Brycheiniog, dyma’r trydydd o Barciau Cenedlaethol Cymru.

Wedi’i ddenu gan fflora a ffawna, na welir llawer ohonynt yn aml mewn mannau eraill, mae’r parc yn gweld dros saith miliwn o dwristiaid bob blwyddyn, gyda llawer ohonynt yn mwynhau cerdded Llwybr Arfordir Penfro. Mae brain coesgoch, ehedyddion ac ystlumod pedol i gyd i’w gweld ar hyd y clogwyni, tra bod dolffiniaid, morloi, crwbanod, heulforgwn a siarcod glas a hyd yn oed orcas yn nofio’n wyllt oddi ar yr arfordir. Mae Sir Benfro yn lle bendigedig ac yn un y byddwch yn hiraethu am ddychwelyd iddo.

 • Lleoliad: Dim ond taith gerdded fer o Orsaf Doc Penfro
 • Parc cenedlaethol syfrdanol
 • Ewch i weld dolffiniaid, morfilod ac orca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joanna (@hipisiara)

 

8. Llandudno

Fel cyrchfan wyliau fwyaf Cymru, mae tref swynol Llandudno yn swatio ar arfordir Gogledd Cymru, ac mae ganddi ddigon i’w hargymell fel cyrchfan i dwristiaid.

Yr atyniad mwyaf gweladwy yw pentir calchfaen enfawr y Gogarth ym mhen draw'r traeth. Gyda golygfeydd panoramig o'r copa 220 metr (700 troedfedd) uwchben, am lwybr hawdd, ewch â'r car cebl i'r brig, ond gall cerddwyr brwd gymryd un o sawl trac i fyny. Ar y ffordd, cadwch olwg am y cudyll coch hyfryd, a geifr Kashmir ystwyth - disgynyddion pâr a roddwyd i'r Frenhines Fictoria, sy'n pori'n wyllt ar y llethrau serth.

Yn ymestyn o’r promenâd llydan mae pier Llandudno. Yr hiraf yng Nghymru, mae’r strwythur rhestredig Gradd II hwn yn berffaith ar gyfer mynd am dro yn y prynhawn a the hufen blasus. Beth am orffen eich diwrnod gydag ychydig o ddiwylliant yn theatr Venue Cymru? Gyda thymor llawn dop o berfformiadau, arddangosfeydd a mwy, mae’n siŵr y bydd rhywbeth i’ch diddanu.

Llandudno

 

9. Rheilffordd Treftadaeth Porthmadog

Yn troelli trwy Ogledd Cymru mae Rheilffordd boblogaidd Ucheldir Cymru (WHR). Mae’r atyniad hwn sy’n addas i deuluoedd yn brofiad gwych i’r rhai sy’n frwd dros drenau bach ac mae’r daith o fwy na 40 km (25 milltir) yn mynd â chi o Borthmadog i Gaernarfon.

Wedi’i redeg gan wirfoddolwyr brwd, mae’r gwasanaeth yn teithio drwy’r cefn gwlad mwyaf prydferth, fel Bwlch hudolus Aberglaslyn, pentref swynol Beddgelert ac o gwmpas ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. I unrhyw un sy'n caru trenau stêm a railana, mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn antur unigryw.

 

10. Aberystwyth

Ar lan Afon Rheidol, mae tref hardd Aberystwyth yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau ac atyniadau i’w hymwelwyr, sy’n dod i gyfanswm o tua 250, 000 yn flynyddol.

Mae'r promenâd mawreddog yn rhedeg ar hyd y dref brifysgol hanesyddol hon, a gyda'r marina ar un pen a Craig Glais yn gwylio dros y llall, mae'r traeth tywodlyd euraidd perffaith-darlun yn gysgodol hyfryd. Mae caffis swynol yn gorlifo ar y stryd ac yn lle gwych i ymlacio a dadflino wrth wylio'r byd yn mynd heibio.

Gydag adfeilion castell o’r 13eg ganrif i’w harchwilio, canolfan gelfyddydau brysur, a digonedd o gyfleoedd manwerthu ar gyfer shopaholics, dylai Aberystwyth fod ar restr y mae’n rhaid i bawb ei gweld, yn enwedig gan fod tref harbwr hudolus Aberaeron gerllaw hefyd.

 • Siopa bwtîc
 • Treuliwch ddiwrnod ar y traeth
 • Hwyl i'r teulu cyfan

 

11. Castell Conwy

Mae Castell Conwy yn gaer ganoloesol yn nhref Conwy, ar arfordir gogleddol Cymru. Cafodd ei adeiladu gan Edward I, yn ystod ei goncwest yng Nghymru, rhwng 1283 a 1289. Mae’r castell yn sefyll ar ben creigiau sy’n edrych dros Afon Conwy.

Cafodd y castell ei ddefnyddio fel garsiwn i filwyr yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr yn yr ail ganrif ar bymtheg a chafodd ei ddinistrio’n rhannol. Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg cafodd y castell ei brynu gan lywodraeth Prydain a'i adfer. Mae bellach yn cael ei reoli gan Cadw, asiantaeth dreftadaeth Cymru.

Mae Castell Conwy yn un o enghreifftiau gorau Ewrop o bensaernïaeth filwrol ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg, ac mae UNESCO wedi'i ddynodi’n Safle Treftadaeth y Byd.

 

12. Rheilffordd Cwm Rheidol

Mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn rheilffordd draddodiadol yng Nghymru. Mae’r rheilffordd yn 11 milltir o hyd rhwng Aberystwyth a Phontarfynach. Dyma’r unig reilffordd stêm yng Nghymru ac mae’n un o’r hynaf ym Mhrydain, gan agor yn 1902. Mae’r rheilffordd yn cael ei rhedeg gan Gymdeithas Rheilffordd y Cambrian ar hyn o bryd.

Mae Rheilffordd Cwm Rheidol yn cynnig profiad unigryw, gan ganiatáu i ymwelwyr gamu nôl mewn amser a theithio ar drên stêm traddodiadol drwy rai o olygfeydd mwyaf godidog Cymru. Mae’r rheilffordd yn rhedeg drwy Gwm Rheidol, heibio rhaeadrau a mynyddoedd, ac mae’n cynnig golygfeydd godidog o gefn gwlad cyfagos.

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod cofiadwy, beth am fynd ar daith ar Reilffordd Cwm Rheidol? Mae’n brofiad bythgofiadwy

 

13. Bannau Brycheiniog

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ardal warchodedig. Mae’n cynnwys rhai o’r golygfeydd mwyaf trawiadol a hardd yn ne Prydain, ac mae’n gartref i gyfoeth o fywyd gwyllt. Sefydlwyd y parc yn 1957, ac mae’n 520 milltir sgwâr (1,342 km2).

Mae’r parc yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau i ymwelwyr, gan gynnwys cerdded, dringo, beicio a marchogaeth ceffylau. Mae nifer o gyfleoedd hefyd i wylio bywyd gwyllt, ac mae’r parc yn gartref i nifer o rywogaethau prin ac mewn perygl.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn safle pwysig ar gyfer cadwraeth, ac mae’n gartref i nifer o gynefinoedd ecolegol pwysig. Mae’r rhain yn cynnwys coetiroedd hynafol, rhostiroedd, gwlyptiroedd a glaswelltiroedd.

 

14. Mwynglawdd Copr Pen y Gogarth, Llandudno

Mae Mwyngloddiau Copr Pen y Gogarth yn grŵp o fwyngloddiau ym mhrydferthwch Llandudno, Gogledd Cymru. Ar un adeg dyma oedd mwyngloddiau copr mwyaf y byd, ac roedden nhw’n cynhyrchu dros ddwy filiwn tunnell o gopr yn ystod eu blynyddoedd prysuraf.

Mae gan Fwyngloddiau Copr Pen y Gogarth hanes hir a chyfoethog, sy'n dyddio'n ôl i'r Oes Efydd. Mae tystiolaeth archaeolegol yn awgrymu bod y safle wedi cael ei fwyngloddio mor gynnar â 2,000 CC.

Roedd Mwyngloddiau Copr Pen y Gogarth yn rhan bwysig o'r economi leol ac yn darparu llawer o swyddi i bobl Llandudno. Caeodd y mwyngloddiau ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Mae’r mwyngloddiau’n atyniad poblogaidd i dwristiaid erbyn hyn ac yn gyfle i ymwelwyr weld sut beth oedd bywyd i’r mwynwyr a oedd yn gweithio yno.

 

15. Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Ardal Caerdydd

Mae’r amgueddfa ar gyrion Caerdydd, ac mae’n cynnwys dros 50 o adeiladau gwreiddiol o wahanol leoliadau yng Nghymru. Dyma’r lle perffaith i gael cipolwg ar hanes Cymru. Mae’r adeiladau wedi cael eu hailadeiladu’n ofalus, er mwyn i chi allu crwydro drwyddyn nhw’n hamddenol. Gallwch hefyd ddysgu am fywyd traddodiadol Cymru, a sut mae wedi newid dros amser. Mae digon o arddangosfeydd rhyngweithiol i’ch diddanu, ac mae’r amgueddfa’n addas i bob oed. Os ydych chi’n gwirioni ar hanes neu’n chwilio am ddiwrnod llawn hwyl, mae Amgueddfa Sain Ffagan yn siŵr o greu argraff.

 

16. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Mae Amgueddfa’r Glannau yn Abertawe yn lle gwych i ddysgu am hanes morwrol y ddinas. Gall ymwelwyr weld sut y bu Abertawe unwaith yn borthladd mawr ar gyfer masnach a chludiant, a sut mae’r glannau wedi newid dros y blynyddoedd. Mae gan yr amgueddfa hefyd arddangosfeydd rhyngweithiol sy’n llawn gwybodaeth am yr amgylchedd a’r bywyd gwyllt lleol. Byddwch chi’n siŵr o gael diwrnod gwerth chweil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @n1c0ng

 

17. Sw Trofannol Plantasia

Awydd cael mynd yn agos at amrywiaeth o anifeiliaid a phlanhigion? Sw Trofannol Plantasia yw’r lle i chi. Gallwch ymgolli’n llwyr yn yr antur yma sy’n cynnwys dwy ardal lle mae’r hinsawdd yn cael ei reoli - coedwig law drofannol a chrastir - sy’n cynnwys tua 5000 o wahanol blanhigion. Mae palmwydd, bromeliadau, tegeirianau a bambw mawr yn ail-greu’r goedwig law go iawn, ynghyd â nodweddion dŵr sy’n cynnwys piranaod boliau coch dychrynllyd a koi lliwgar. Felly dewch draw i weld rhyfeddodau byd natur yn Sw Trofannol Plantasia heddiw

 

18. Secret Owl Garden

Yn The Secret Owl Garden yn Hwlffordd, Sir Benfro, gallwch fynd yn agos at rai o’r adar ysglyfaethus mwyaf godidog yng Nghymru. Gyda dros 20 o wahanol rywogaethau o dylluan, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i’ch hoff ffrind pluog newydd.

Mae’r staff gwybodus yn The Secret Owl Garden yn frwd dros y creaduriaid hardd hyn a bob amser wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Maen nhw hefyd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau ymarferol, fel cyfle i hedfan hebog neu fynd â thylluan am dro.

Os ydych chi’n hoff o adar neu’n chwilio am ddiwrnod unigryw, mae The Secret Owl Garden yn siŵr o swyno ymwelwyr o bob oed. Felly beth am ymweld â nhw heddiw?

 • Diwrnod i Ymlacio
 • Hwyl i bob oed

 

19. Castell a Gardd Powis

Fyddai hon ddim yn rhestr epig o bethau i’w gwneud yng Nghymru heb gastell anhygoel arall ar y rhestr. Mae Castell a Gardd Powis yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae ym Mhowys. Mae rhywun wedi bod yn byw yn y castell ers yr unfed ganrif ar ddeg a’i enw gwreiddiol oedd Castell Coch. Cafodd ei ailadeiladu yn y drydedd ganrif ar ddeg a'i enwi yn Castell Powis.

Mae gerddi Castell Powis yn fyd-enwog ac yn cynnwys nifer o blanhigion prin ac egsotig. Maen nhw’n cynnwys gardd deras, gardd Eidalaidd a gardd Ffrengig ffurfiol. Mae yno ardd furiog hefyd o’r ddeuddegfed ganrif, sef yr ardd hynaf sydd wedi goroesi yng Nghymru.

Mae Castell Powis ar agor i’r cyhoedd ac mae’n denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Mae hefyd yn lleoliad poblogaidd ar gyfer priodasau a digwyddiadau eraill, sy’n golygu ei fod yn atyniad sy’n addas i bawb.

 

20. Parc Pleser Ynys y Barri

Mae Parc Pleser Ynys y Barri yn barc difyrion hanesyddol yn y Barri, De Cymru. Agorodd y parc am y tro cyntaf yn 1895 ac roedd yn un o’r cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Unedig. Drwy gydol ei hanes, mae’r parc wedi bod yn adnabyddus am ei reidiau a’i atyniadau eiconig, yn ogystal â’i leoliad hardd ar arfordir Cymru.

Heddiw, mae Parc Pleser Ynys y Barri yn dal yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Mae’r parc yn gartref i amrywiaeth o reidiau ac atyniadau, gan gynnwys reidiau ffair, carwsél, olwyn Ferris, a mwy. Mae ymwelwyr hefyd yn gallu mwynhau amrywiaeth o fwyd a diod ym mwytai a chaffis lu y parc.

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod llawn hwyl gyda’r teulu neu noson ramantus ar lan y môr, Parc Pleser Ynys y Barri yw’r lleoliad perffaith.

 

20 Ffaith Ddifyr am Gymru

1. Mae Dinas Eglwys Gadeiriol Leiaf y Byd yng Nghymru

Gyda phoblogaeth o ddim ond 2,000, Tyddewi yn Sir Benfro yw’r ddinas eglwys gadeiriol leiaf yn y byd. Dyma’r unig ddinas ym Mhrydain sy’n gyfan gwbl mewn parc cenedlaethol.

2. Gwlad o Gestyll

Oeddech chi’n gwybod bod gan Gymru fwy o gestyll fesul milltir sgwâr nag unrhyw wlad arall yn y byd? Go iawn - mae dros 600 o gestyll yn ein gwlad fach.

3. Daeth San Padrig Iwerddon o Gymru

Efallai mai nawddsant Iwerddon yw San Padrig, ond Cymro oedd ef. Yn un o drigolion Banwen yng Nghwm Dulais, mae’n debyg iddo gael ei gludo i Iwerddon gan fasnachwyr caethweision o Iwerddon cyn iddo ddod yn genhadwr.

4. Mae’r pentref sydd ag un o’r enwau hiraf yn y byd yng Nghymru

Mae Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch yn bentref bach ar Ynys Môn. Mae’n enwog ar draws y byd am ei enw hir.

5. Beth mae ‘Cymru’ a ‘Wales’ yn ei olygu

Mae’r enw ‘Cymru’ yn golygu ‘ffrindiau’. Ond mae ystyr Eingl Sacsonaidd yr enw Saesneg ‘Wales’ yn golygu ‘tramorwr’ neu ‘ddieithryn’.

6. Cymraeg yw Iaith Hynaf Prydain

Y Gymraeg yw’r iaith hynaf ym Mhrydain. Dywedir ei bod yn mynd yn ôl oddeutu 4,000 o flynyddoedd. Mae hi’n iaith Geltaidd, sy’n perthyn yn agos i Gernyweg a Llydaweg.

7. Yr Wyddfa yw Mynydd Uchaf Cymru

Mae sawl ffordd o fwynhau Parc Cenedlaethol Eryri, ond un o’r rhai mwyaf poblogaidd yw cerdded i gopa’r Wyddfa sef mynydd uchaf Cymru. Mae’r Wyddfa yn 1,085 metr (6,560 troedfedd) ac yn ddigon o ryfeddod, ac mae’r golygfeydd o’r copa yn gwbl syfrdanol.

8. Mae Mwy o Ddefaid na Phobl yng Nghymru

Rydyn ni’n Cymry yn adnabyddus am ein natur gyfeillgar a’n cariad at ddefaid. A dweud y gwir, mae bron i 10 miliwn o ddefaid yng Nghymru, sy’n fwy na thair gwaith nifer y bobl sy’n byw yma. Mae cefn gwlad Cymru yn frith o’r pethau blewog.

9. Cymro oedd Tad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Roedd y Cymro Aneurin Bevan yn undebwr llafur ac yn wleidydd a wasanaethodd fel Gweinidog Llafur yn llywodraeth Prydain rhwng 1940 a 1945. Roedd yn un o sylfaenwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, ac roedd yn Ddirprwy Gadeirydd cyntaf y sefydliad. Cafodd ei eni yn Nhredegar, Cymru.

10. Roedd y Llychlynwyr yn Gwerthu'r Cymry

Cafodd y Cymry eu gwerthu i gaethwasiaeth gan y Llychlynwyr, a ysbeiliodd y wlad yn y 9fed a’r 10fed ganrif. Cafodd y Cymry eu cludo i Iwerddon a rhannau eraill o Lychlyn, lle cawsant eu gorfodi i weithio fel labrwyr neu weision. Yn y pen draw, llwyddodd llawer ohonynt i ddianc a dychwelyd i Gymru.

11. Mae gan Gymru Bentref Eidalaidd

Mae Portmeirion yn bentref unigryw yng Ngwynedd. Mae’n encil hyfryd a rhyfeddol sy’n teimlo’n fwy fel yr Eidal na Chymru. Mae adeiladau lliwgar, gerddi hyfryd ac awyrgylch Môr y Canoldir Portmeirion yn golygu ei fod yn gyrchfan cwbl unigryw.

12. Symbolau Cenedlaethol Cymru yw’r Genhinen a’r Genhinen Pedr

Mae’r genhinen yn un o symbolau Dewi Sant, nawddsant Cymru. Yn ôl y chwedl, roedd Dewi yn mynnu bod milwyr Cymru yn gwisgo cennin yn eu hetiau yn ystod brwydr er mwyn ei gwneud hi’n haws eu hadnabod. Mae’r Genhinen yn aml yn cael ei drysu â’r Genhinen Pedr. Daeth y Genhinen Pedr yn ail symbol i Gymru.

13. Y Ddraig Goch yw Anifail Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddraig yn symbol poblogaidd yn niwylliant Cymru, gan ymddangos ar y faner genedlaethol ac mewn llawer o chwedlau traddodiadol. Mae dreigiau’n aml yn cael eu hystyried yn greaduriaid gwyllt a pheryglus, ond gallant hefyd fod yn amddiffynnol ac yn rhadlon. Ym mytholeg Cymru, mae’r ddraig goch yn cynrychioli Cymru ei hun ac mae’n symbol o gryfder a phŵer.

14. Caws Pob Cymreig

Mae caws pob Cymreig yn un o brydau bwyd traddodiadol Cymru ac mae’n cael ei wneud â saws caws. Fel rheol bydd y saws yn cael ei wneud gyda chaws cheddar, llaeth a chwrw a bydd wedyn yn cael ei daenu dros fara neu dost. Weithiau bydd cynhwysion eraill fel mwstard, saws Swydd Gaerwrangon, neu wy yn cael eu hychwanegu at y saws. Mae caws pob Cymreig wedi bod o gwmpas ers canrifoedd a chredir ei fod yn dyddio'n ôl i'r 18fed ganrif. Daeth yn boblogaidd yn ystod oes Fictoria.

15. Mae gan Gymru Wreiddiau Celtaidd

Mae gwreiddiau diwylliant Cymru yn y traddodiadau Celtaidd ac roedd unwaith yn rhan o’r Ymerodraeth Rufeinig. Yn yr Oesoedd Canol, roedd Cymru yn cael ei rheoli gan farchogion Normanaidd a chafodd ei choncro gan Loegr yn 1282. Mae’r Gymraeg yn gangen o deulu’r ieithoedd Celtaidd, ac mae tua 20% o boblogaeth Cymru yn ei siarad.

16. Cymro oedd Roald Dahl

Cafodd yr awdur enwog Roald Dahl ei eni yn Llandaf yn 1916. Datblygodd ddiddordeb mawr mewn natur yn gyflym iawn, a symudodd ei deulu i gefn gwlad. Er na ddychwelodd Dahl i fyw yng Nghymru ar ôl i’w deulu adael yn 1927, ni phylodd ei gariad at gefn gwlad. Yn nes ymlaen yn ei fywyd daeth Dahl i ymweld â Chymru’n aml ac roedd yn dal i gael ei ysbrydoli gan ei harddwch naturiol.

17. Mae Chwe Dinas yng Nghymru

Mae chwe dinas yng Nghymru: Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Bangor, Tyddewi, a Llanelwy. Caerdydd yw prifddinas Cymru ac mae tua 363,000 o bobl yn byw yno. Mae Caerdydd ar arfordir y De Ddwyrain.

18. Cafodd Pont Grog Gyntaf y Byd ei Hadeiladu yng Nghymru

Pont Menai oedd y bont grog gyntaf yn y byd a adeiladwyd i gludo traffig trwm. Cafodd ei dylunio gan Thomas Telford, ac fe’i hagorwyd ar 30 Ionawr 1826 ac mae’n 386m (1,265 troedfedd). Mae’r bont yn ymestyn dros y Fenai rhwng Ynys Môn a’r tir mawr. Mae’n gampwaith peirianneg ac yn dirnod pwysig yn hanes Prydain.

19. Mae 923 milltir o reilffyrdd yng Nghymru

Mae gan Gymru hanes hir o reilffyrdd, gyda’r rheilffordd gyntaf yn agor yn 1807. Ers hynny, mae’r rhwydwaith rheilffyrdd wedi tyfu i gynnwys 923 milltir (1,485 km) o’r prif lwybr. Heddiw, mae trenau’n rhan bwysig o fywyd yng Nghymru, gan ddarparu cysylltiadau rhwng dinasoedd a threfi a gan gysylltu Cymru â gweddill y Deyrnas Unedig.

20. Caerdydd yw Prifddinas Cymru

Mae Caerdydd yn lle perffaith i fwynhau popeth sydd gan Gymru i’w gynnig. O’i harfordir trawiadol a’i bryniau tonnog i’w bywyd nos bywiog a’i chastell canoloesol, mae rhywbeth i bawb yn y ddinas fywiog hon. Os ydych chi eisiau mwynhau’r awyr agored neu fwynhau cyfle i siopa, mae popeth ar gael yng Nghaerdydd. A chyda chymaint i’w weld a’i wneud, fyddwch chi byth yn diflasu ar ein prifddinas fywiog.