Bydd llinell Treherbert yn ail-agor i gwsmeriaid ddydd Llun 26 Chwefror 2024 - yn gynharach na’r dyddiad y cyhoeddom yn ddiweddar.  

Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i 2 drên yr awr ac yn defnyddio’n trenau Dosbarth 150. Fodd bynnag, o 2024, byddwn yn dechrau cyflwyno’n trenau Dosbarth 756 newydd sbon wrth inni barhau â chamau nesaf Metro De Cymru.

Ni fydd y gwasanaeth yn galw yng ngorsaf Ynyswen gan ei bod ar gau dros dro wrth inni barhau i wneud gwaith seilwaith pwysig yn yr orsaf. Byddwn yn rhedeg dolenbws gwennol tua’r Gogledd i Dreherbert a thua’r De i Dreorci - bydd y gwasanaeth hwn yn cyd-fynd ag amserlen y trên.

Bydd y trenau’n galw yn y gorsafoedd hyn:

Pontypridd, Trehafod, Porth, Dinas Rhondda, Tonypandy, Llwynypia, Ystrad Rhondda, Ton Pentre, Treorci and Treherbert.

Rydym wrthi’n gwneud gwaith trydaneiddio hanfodol ar y llinell ac o ganlyniad i hyn, bydd gwasanaeth bws yn lle trên yn y nos rhwng dydd Sul a dydd Iau.

 

Gwaith ar reilffordd Treherbert

Ers mis Ebrill 2023, mae rheilffordd Treherbert wedi bod ar gau i wasanaethau rheilffyrdd er mwyn ein galluogi i gyflawni rhaglen enfawr o waith trawsnewidiol, fel rhan o Fetro De Cymru.

Mae ein timau wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed ers dechrau'r rhaglen waith, gan gynnwys gosod Cyfarpar Llinell Uwchben i bweru ein trenau trydan newydd, tair dolen trac newydd i gynyddu amlder gwasanaethau, system signalau newydd sbon a gwaith helaeth mewn gorsafoedd, gan gynnwys ymestyn y platfformau a gosod pontydd troed newydd.

Rydym yn gwerthfawrogi bod ein cwsmeriaid a'n cymdogion ar ochr y llinell wedi bod yn hynod o amyneddgar gyda ni yn ystod y cyfnod hwn.

 

Llinell amser ar gyfer ailagor llinell Treherbert

Ein nod yw ailgyflwyno gwasanaethau rheilffordd i deithwyr ddydd Llun 26 Chwefror.

O Chwefror 2024, byddwn yn ailgyflwyno gwasanaeth dau drên yr awr ar linell Treherbert. I ddechrau, byddwn yn defnyddio ein trenau dosbarth 150 a ddefnyddiwyd ar linell Treherbert cyn iddi gau ym mis Ebrill 2023. Yna, yng 2024, yn raddol iawn, byddwn yn dechrau rhoi ein trenau tram newydd sbon ar waith.

Gan y bydd trenau nawr rhedeg ar y trac yn ystod y cyfnod hwn, rhaid i ni atgoffa pobl na ddylai unrhyw bersonél sydd heb ganiatâd dresmasu ar y rheilffordd gan ei bod yn hynod o beryglus ac anghyfreithlon. Mae’r cyfarpar llinell uwchben trydanol yn cludo 25,000 folt ac mae ganddo’r gallu i achosi risg gynyddol i dresmaswyr.

 

Ein gwaith

 • Cael gwared ar yr hen ‘System Signalau Cyfnewid Tocynnau’ a gosod system signalau newydd sbon ar gyfer y llinell gyfan.

 • Dargyfeirio prif bibelli nwy a dŵr enfawr sy’n ein rhwystro rhag trydaneiddio’r rheilffordd.

 • Gosod cyfarpar i ganiatáu i drenau redeg gan ddefnyddio trydan, gan gynnwys gosod pyst sylfaen, ac ychwanegu mastiau a gwifrau.

 • Adeiladu platfformau newydd mewn gorsafoedd yn Nhreherbert, Ynys-wen a Dinas Rhondda.

 • Adeiladu cledrau newydd ar hyd y rheilffordd a dolenni pasio newydd rhwng Ynys-wen a Threherbert, Ton Pentre ac Ystrad Rhondda, a rhwng Porth a Dinas Rhondda.

 • Adeiladu pont droed newydd yn Ynys-wen a Dinas Rhondda.

 • Gosod mynediad gwastad mewn amryw o orsafoedd.

 • Gosod toiledau, ystafelloedd aros a llochesi newydd ac wedi’u hadnewyddu. Rydyn ni hefyd yn gosod neu’n uwchraddio mannau cymorth, camerâu teledu cylch cyfyng, peiriannau gwerthu tocynnau, dilyswyr tocynnau clyfar, Wi-Fi a systemau gwybodaeth i gwsmeriaid.

 

Ymestyn gostyngiad 50% tocyn trên Rhondda

Er mwyn diolch i’n cwsmeriaid a’n cymdogion ar ochr y llinell am eu hamynedd drwy gydol y gwaith trawsnewid, byddwn yn ehangu’r cynllun gostyngiad ar docyn Rhondda am 3 mis yn dilyn ail-agor y llinell ym mis Chwefror 2024. Mae’r gostyngiad yn caniatáu i bob teithiwr sy’n teithio ar linell Treherbert dderbyn gostyngiad o 50% ar gost eu tocyn a bydd y gostyngiad ar gael tan ddiwedd mis Mai 2024.

I gael gostyngiad, bydd angen i deithwyr ddangos eu tocyn Rhondda i oruchwylwr y trên ynghyd â’u tocyn trên.

 

Gorsaf Ynyswen

Oherwydd y gwaith helaeth sydd angen ei wneud i uwchraddio Gorsaf Ynyswen, bydd yr orsaf yn parhau ar gau i ganiatáu i'n timau barhau i wneud gwaith sylweddol i'r orsaf.

Gan ein bod wedi gosod dolen trac drwy'r orsaf, mae angen i ni hefyd adeiladu platfform newydd yn yr orsaf yn ogystal â phont hygyrch newydd, gyda grisiau a lifftiau i bob platfform, i gysylltu'r platfform gwreiddiol â'r platfform newydd. Oherwydd y gwaith draenio helaeth sydd ei angen i atal llifogydd yn yr orsaf, a chan y bu oedi cyn cael y cytundebau tir gofynnol i wneud y gwaith, bydd angen i ni barhau i weithio ar y safle trwy gydol 2024, gyda dyddiad ailagor ar gyfer yr orsaf wedi'i gynllunio ar gyfer diwedd 2024.

Rydym yn cynghori cwsmeriaid i ddefnyddio gorsaf Treherbert neu Dreorci hyd nes y gallwn ailagor yr orsaf i deithwyr, a byddwn yn rhedeg bws gwennol tua'r Gogledd i Dreherbert ac i'r De i Dreorci a fydd yn integreiddio ag amserlen y trên.

 

Gwybodaeth am fysiau yn lle trenau

Byddwn yn parhau i wneud gwaith trydaneiddio hanfodol ar y lein ac o ganlyniad i hyn, bydd gwasanaeth bws yn lle trên yn y nos rhwng dydd Sul a dydd Iau, felly rydyn ni’n gofyn i’n teithwyr wirio cyn teithio.

Bydd ein hadnodd gwirio teithiau yn cael ei ddiweddaru gyda’r wybodaeth am fysiau yn lle trenau.

 • Safle bws yn lle trên
  • I reoli symudiad bysiau yn lle trenau yn ddiogel yn orsaf Pontypridd, bydd y man gollwng a chodi ar flaen yr orsaf wedi i'w cau. Mynediad Anabledd dal ar agor, ac mae staff wedi i'w gosod ar flaen yr orsaf.

  • Rydyn yn ymddiheuro am yr anhawster.

  • Pontypridd - Treherbert
 • Mapiau bysiau yn lle trenau
  • Treherbert

  • Treherbert
  • Ynys-wen

  • Ynys-wen | Ynyswen
  • Treorci

  • Treorci | Treorchy
  • Ton Pentre

  • Ton Pentre
  • Ystrad Rhondda

  • Ystrad Rhondda
  • Llwynypia

  • Llwynypia
  • Tonypandy

  • Tonypandy
  • Dinas Rhondda

  • ​​Dinas Rhondda
  • Porth

  • Porth
  • Trehaford

  • Trehafod

 

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth?

Mae Llywodraeth Cymru a TrC wedi ymrwymo i raglen uchelgeisiol o welliannau i’r Metro, sef Trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd. Mae’r prosiect trawsnewid hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

 

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod bod rheilffordd Treherbert yn cael ei gweithredu gan System Signalau Cyfnewid Tocynnau ar hyn o bryd?

Gwrthrych ffisegol y mae’n rhaid i yrwyr trenau ei gael neu ei weld ar reilffordd yw tocyn cyfnewid, gan ei roi i mewn i’r uned tocynnau cyn teithio ar ran benodol o drac sengl. Mae’r tocyn yn cael ei ardystio gydag enwau’r adran y mae’n perthyn iddi, hynny yw, Treherbert, Tonypandy.

Dyma'r peiriant sy'n gweithredu llinell Treherbert: