Trydaneiddio llinell Treherbert  

Byddwn yn trydaneiddio lein Treherbert cyn bo hir, o Bontypridd i orsaf Treherbert.

Bydd y llinellau pŵer uwchben sy’n cludo 25,000 folt yn ‘fyw’, ac y mae yn dra pheryglus i neb ddyfod yn agos at y gwifrau uwchben neu unrhyw ran gysylltiol ohoni. Mae hyn yn cynnwys y mastiau sy'n cynnal y gwifrau, y switshis sy'n cysylltu'r ffrydiau trydan uwchben a'r ceblau. Mae’r llinellau pŵer uwchben wastad yn fyw, ac nid oes angen i chi gyffwrdd â nhw i gael eich niweidio na’ch lladd gan y gall y trydan neidio dros 3 metr.

Er nad oes perygl i bobl sy’n defnyddio’r rheilffordd yn gywir, mae unrhyw un nad yw’n parchu ffin y rheilffordd, y llinell ffens sy’n diogelu pobl a’r rheilffordd weithredol rhag tresmasu damweiniol neu fwriadol, yn peryglu eu hunain.

Gallwch chi ddarllen rhagor am offer llinellau uwchben yma.
Mae rhagor o wybodaeth am ein hymgyrch diogelwch Dim Ail Gyfle ar gael yma.

 

Profi’r Offer Llinellau Uwchben

Fel rhan o'r broses drydaneiddio, bydd angen i ni gynnal dau ddiwrnod o brofion yn ystod mis Mai er mwyn sicrhau bod yr offer ar hyd lein Treherbert yn gweithio'n iawn.

Bydd y cyfnod profi yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 25 a dydd Llun 27 Mai, gyda chynlluniau wrth gefn ar waith ar gyfer dydd Sul 26 Mai a dydd Mawrth 28 Mai os oes angen.

Er diogelwch y cyhoedd yn ystod y cyfnod profi, bydd angen i ni gau'r holl bontydd cyhoeddus sy'n croesi'r rheilffordd, yn ogystal â phontydd troed y gorsafoedd a'r groesfan reilffordd yng ngorsaf Treherbert ddydd Sadwrn 25 a dydd Llun 27 Mai.

Bydd y pontydd canlynol ar gau i gerddwyr ddydd Sadwrn 25 a dydd Llun 27 Mai. Byddwn yn sicrhau y gall cerddwyr barhau i groesi'r rheilffordd yn ddiogel trwy naill ai ddarparu llwybr amgen addas neu wasanaeth gwennol bws mini lle bo angen.

 • Pont Heol Rheola
  • ///limo.sensibly.alert

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Rheola Road bridge

 • Pont droed Rhodfa Pontrhondda
  • ///loving.plank.period

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Pontrhondda Avenue footbridge

 • Pont droed Stryd y Felin
  • ///chin.grab.duck

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Mill Street footbridge

 • Pont droed Stryd y Nant
  • ///woof.pack.crust

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Brook Street footbridge

 • Pont droed Ffordd Trealaw
  • ///brush.closet.agents

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Trelaw Road footbridge

 • Pont droed Y Gelli (Ar gau ar hyn o bryd)
  • ///jeeps.ozone.shark

  • Mae'r bont hon ar gau i gerddwyr ar hyn o bryd a bydd yn parhau i fod ar gau drwy gydol y cyfnod profi.

  • Gelli footbridge

 • Pont droed Tyla-coch
  • ///pine.dozed.combining

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Tyla-coch footbridge

 • Pont droed Pentwyn
  • ///harsh.luck.using

  • Bydd y bont hon ar gau yn llwyr i gerddwyr, gyda bws mini gwennol ar gael i gludo cerddwyr o'r naill ochr a’r llall yn ddiogel. Bydd y bws gwennol yn rhedeg rhwng 06:00 ac 20:00 ddydd Sadwrn 25 Mai a dydd Llun 27 Mai.

  • Pentwyn footbridge

 • Pont droed Coleg Cwm Rhondda

 

Gwasanaeth bws mini gwennol

Er mwyn sicrhau bod cerddwyr yn dal i allu croesi’r rheilffordd yn ddiogel tra bod y pontydd troed ar gau, byddwn yn rhedeg tri fws mini a fydd yn teithio yn ôl ac ymlaen yn gyson rhwng 06:00 a 20:00 ddydd Sadwrn 25 a dydd Llun 27 Mai.

Bydd gennym hefyd fws mini cwbl hygyrch wrth gefn drwy gydol y cyfnod profi. Bydd gennym staff ar bob pont droed a fydd yn gallu gofyn am y bws mini hwn i chi os bydd angen.

 • Bws mini a fydd yn gwasanaethu Pont Ffordd Rheola
  • Mae llwybr y bws mini hwn i'w weld isod:

  • Minibus serving the Rheola Road bridge

 • Bws mini a fydd yn gwasanaethu pontydd troed gorsafoedd Tylacoch, Pentwyn a Thon Pentre.
  • Mae llwybr y bws mini hwn i'w weld isod:

  • Minibus serving the Tylacoch, Pentwyn and Ton Pentre station footbridges

 • Bws mini a fydd yn gwasanaethu pontydd troed Stryd y Nant/Ystrad Rhondda, Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, Pontrhondda a Choleg Cwm Rhondda.
  • Mae llwybr y bws mini hwn i'w weld isod:

  • Minibus serving the Brook Street/Ystrad Rhondda, Rhondda Sports Centre, Pontrhondda and Rhondda College footbridges.


Er mwyn sicrhau y gall cerddwyr groesi’r pontydd dros y rheilffordd yn ddiogel yn ystod y cyfnod hwn bydd gennym system reoli traffig ar waith. Bydd hyn yn helpu'r cyhoedd i gadw pellter diogel oddi wrth ochrau'r pontydd. Sylwch y bydd pont Rheola/A4233 ar gau i gerddwyr yn ystod y cyfnod profi.

Byddwn yn diweddaru ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod profi a byddwn yn rhoi gwybod i chi os oes angen cau unrhyw bontydd am gyfnod hirach. Gallwch ein dilyn ar X yn @tfwrail am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Gall cwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau tymor gyda’r disgownt Cerdyn Rheilffordd Rhondda cyn dydd Gwener 31 Mai 2024 barhau i ddefnyddio'r tocyn tymor rhatach hwn nes iddo redeg allan, fel arall, ni chaniateir defnyddio’r cerdyn rheilffordd i brynu tocynnau am brisiau gostyngol ar ôl dydd Gwener 31 Mai 2024.

Ymestyn gostyngiad 50% tocyn trên Rhondda

Er mwyn diolch i’n cwsmeriaid a’n cymdogion ar ochr y llinell am eu hamynedd drwy gydol y gwaith trawsnewid, byddwn yn ehangu’r cynllun gostyngiad ar docyn Rhondda am 3 mis yn dilyn ail-agor y llinell ym mis Chwefror 2024. Mae’r gostyngiad yn caniatáu i bob teithiwr sy’n teithio ar linell Treherbert dderbyn gostyngiad o 50% ar gost eu tocyn a bydd y gostyngiad ar gael tan ddiwedd mis Mai 2024.

 

Gorsaf Ynyswen

Oherwydd y gwaith helaeth sydd angen ei wneud i uwchraddio Gorsaf Ynyswen, bydd yr orsaf yn parhau ar gau i ganiatáu i'n timau barhau i wneud gwaith sylweddol i'r orsaf.

Gan ein bod wedi gosod dolen trac drwy'r orsaf, mae angen i ni hefyd adeiladu platfform newydd yn yr orsaf yn ogystal â phont hygyrch newydd, gyda grisiau a lifftiau i bob platfform, i gysylltu'r platfform gwreiddiol â'r platfform newydd. Oherwydd y gwaith draenio helaeth sydd ei angen i atal llifogydd yn yr orsaf, a chan y bu oedi cyn cael y cytundebau tir gofynnol i wneud y gwaith, bydd angen i ni barhau i weithio ar y safle trwy gydol 2024, gyda dyddiad ailagor ar gyfer yr orsaf wedi'i gynllunio ar gyfer diwedd 2024.

Rydym yn cynghori cwsmeriaid i ddefnyddio gorsaf Treherbert neu Dreorci hyd nes y gallwn ailagor yr orsaf i deithwyr, a byddwn yn rhedeg bws gwennol tua'r Gogledd i Dreherbert ac i'r De i Dreorci a fydd yn integreiddio ag amserlen y trên.

 

Gwybodaeth am fysiau yn lle trenau

Byddwn yn parhau i wneud gwaith trydaneiddio hanfodol ar y lein ac o ganlyniad i hyn, bydd gwasanaeth bws yn lle trên yn y nos rhwng dydd Sul a dydd Iau, felly rydyn ni’n gofyn i’n teithwyr wirio cyn teithio.

Bydd ein hadnodd gwirio teithiau yn cael ei ddiweddaru gyda’r wybodaeth am fysiau yn lle trenau.

 • Safle bws yn lle trên
  • Pontypridd - Treherbert
 • Mapiau bysiau yn lle trenau
  • Treherbert

  • Treherbert
  •  

  • Ynys-wen

  • Ynys-wen | Ynyswen
  •  

  • Treorci

  • Treorci | Treorchy
  •  

  • Ton Pentre

  • Ton Pentre
  •  

  • Ystrad Rhondda

  • Ystrad Rhondda
  •  

  • Llwynypia

  • Llwynypia
  •  

  • Tonypandy

  • Tonypandy
  •  

  • Dinas Rhondda

  • ​​Dinas Rhondda
  •  

  • Porth

  • Porth
  •  

  • Trehaford

  • Trehafod

 

Hoffech chi gael rhagor o wybodaeth?

Mae Llywodraeth Cymru a TrC wedi ymrwymo i raglen uchelgeisiol o welliannau i’r Metro, sef Trawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd. Mae’r prosiect trawsnewid hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

 

Oeddech chi’n gwybod?

Oeddech chi’n gwybod bod rheilffordd Treherbert yn cael ei gweithredu gan System Signalau Cyfnewid Tocynnau ar hyn o bryd?

Gwrthrych ffisegol y mae’n rhaid i yrwyr trenau ei gael neu ei weld ar reilffordd yw tocyn cyfnewid, gan ei roi i mewn i’r uned tocynnau cyn teithio ar ran benodol o drac sengl. Mae’r tocyn yn cael ei ardystio gydag enwau’r adran y mae’n perthyn iddi, hynny yw, Treherbert, Tonypandy.

Dyma'r peiriant sy'n gweithredu llinell Treherbert: