Cambrian mountains

Panel Cynghori a Fforymau Rhanddeiliaid Rhanbarthol

Panel Cynghori

Yng Ngwanwyn 2020, sefydlodd Trafnidiaeth Cymru ei Banel Cynghori yn dilyn argymhellion a wnaed gan bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Senedd yn eu hadroddiad - Datblygiad Trafnidiaeth Cymru yn y Dyfodol (Mai 2019).

Mae'r Panel Cynghori yn cynnwys cynrychiolwyr cwsmeriaid, y llywodraeth, diwydiant a phobl o nodweddion gwarchodedig. Nod y Panel Cynghori yw darparu adborth, craffu a rhoi cyngor i Trafnidiaeth Cymru ar ystod eang o bynciau a materion, gan sicrhau ein bod yn gwrando, yn cysylltu ac yn derbyn cyfarwyddyd yn uniongyrchol gan y grwpiau defnyddwyr a chymunedau ar draws rhwydwaith Cymru a'r Gororau.

Cadeirydd annibynnol y panel yw David Beer o Transport Focus ac mae'r Panel yn cyfarfod bob chwarter. Gallwch ddarllen nodyn croeso’r Cadeirydd yma.
 

Fforymau Rhanddeiliaid Rhanbarthol

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi sefydlu pedwar Fforwm Rhanddeiliaid Rhanbarthol, pob un yn cynrychioli ardal o rwydwaith Cymru a'r Gororau. Mae gan bob Fforwm gynrychiolaeth ranbarthol sy'n cynnwys awdurdodau lleol, partneriaid busnes a thwristiaeth, cyrff addysg, partneriaid awdurdodau trafnidiaeth rhanbarthol a chyrff gwarchod trafnidiaeth. Cadeirir y Fforymau Rhanbarthol gan y Rheolwr Rhanddeiliaid ar gyfer pob rhanbarth, gyda chefnogaeth ein Swyddogion Ymgysylltu â'r Gymuned.

Y rhanbarthau yw:
•    Gogledd a Chanolbarth Cymru
•    Cymru a'r Gororau
•    De Ddwyrain Cymru
•    Canolbarth a Gorllewin Cymru
 

Fforwm Rhanbarthol Gogledd Cymru

Mawrth 2020, Cofnodion

Tachwedd 2020, Cofnodion

Fforwm Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ebrill 2020, Cofnodion

Tachwedd 2020, Cofnodion

Fforwm Rhanbarthol y Gororau

Ebrill 2020, Cofnodion

Tachwedd 2020, Cofnodion

Fforwm Rhanbarthol De Ddwyrain Cymru

Tachwedd 2020, Cofnodion

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach