O’r cledrau i’r llwybrau, archwiliwch Lwybr Arfordir Cymru ar y trên.

Mae 2022 yn nodi 10 mlynedd o Lwybr Arfordir Cymru, un o’r ychydig lwybrau troed yn y byd i ddilyn arfordir gwlad. Gan gwmpasu 870 milltir, mae mwy na digon i’w weld, i’w gerdded ac i’w fwynhau. A oeddech chi’n gwybod eich bod yn gallu mynd ar lwybr Arfordir Cymru ar y trên? Mae nifer o’n gorsafoedd yn mynd â chi’n agos iawn at y llwybr, felly ni fu erioed amser gwell i archwilio Llwybr Arfordir Cymru ar y trên.

Ddim yn siŵr eto i ble yr hoffech chi ymweld ag ef? Isod, rydyn ni wedi tynnu sylw at rai o’n gorsafoedd sy’n gallu bod yn borth i Lwybr Arfordir Cymru. Gallwch hefyd fynd i wefan Llwybr Arfordir Cymru a defnyddio’r map rhyngweithiol i weld lle gallwch chi ddechrau a gorffen eich taith.

 

Wales Coast Path image

Gogledd Cymru

Y Fflint

Man dechrau’r daith gerdded hon yw Castell unigryw y Fflint. I gyrraedd Castell y Fflint o’r orsaf, cerddwch 0.1 milltir / 0.2 cilomedr i lawr Castle Street. O’r fan hon gallwch fwynhau’r llwybr gwastad iawn sy’n rhedeg ar hyd glannau aber Afon Dyfrdwy, sy’n safle gwarchodedig oherwydd ei bwysigrwydd i adar a bywyd gwyllt arall.

Y Rhyl

Cerddwch yn syth o’r orsaf drenau am 0.3 milltir / 0.5 cilomedr i lawr Stryd Elwy, yna Stryd Bodfor, yna Heol y Frenhines i gyrraedd promenâd y Rhyl a Llwybr Arfordir Cymru. Wedi i chi gyrraedd y môr yn y Rhyl, bydd tywod euraidd yn ymestyn yn ddiddiwedd i bob cyfeiriad, p’un ai a ydych yn troi i’r dde tuag at Brestatyn neu i’r chwith tuag at Fae Colwyn.

Caergybi

Wedi’i ddisgrifio gan lawer fel un o’r teithiau cerdded gorau ar Arfordir Cymru, mae gan y daith o Gaergybi i Drearddur barc gwledig, clogwyni garw, henebion hynafol, goleudy eiconig a gwarchodfa natur fel rhai o’i huchafbwyntiau. Ac ni allai fod yn haws mwynhau’r llwybr hwn ar y trên. Cerddwch o orsaf reilffordd Caergybi tua’r dref, gan groesi Pont y Porth Celtaidd i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru.

 

Wales Coast Path image

Canolbarth Cymru

Noder, ar hyn o bryd mae gwasanaeth bws yn lle trên ar Lein y Cambrian.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn cysylltu’r gorsafoedd agos ar hyd lein y Cambrian gan ei gwneud hi’n hawdd teithio ar drên un ffordd a cherdded y llall, gan alw mewn gwahanol drefi a phentrefi yn ogystal ag atyniadau eraill ar hyd y ffordd.

Y Bermo i Fairbourne

Gyda golygfeydd godidog o Aber Mawddach gyda Chadair Idris ar y gorwel yn y pellter, dyma daith gerdded ddi-her dros yr aber ac wrth gwrs, yr opsiwn i ddal y trên yn ôl.

Pwllheli i Benychain

O dref farchnad Pwllheli dilynwch y traeth i Forfa Abererch ac ymlaen i bentrefan Penychain.

 

Wales Coast Path image

Gorllewin Cymru

Dinbych-y-pysgod

O’r orsaf, ewch i’r de i ddarganfod olion castell Dinbych -y-Pysgod ar y pentir a Thraeth y De, ac yna ymlaen i Benalun, Lydstep a Maenorbŷr. Os nad ydych chi eisiau cerdded y daith gron gallwch neidio ar y trên i ddychwelyd o Benalun neu Faenorbŷr.

Glanyfferi

Ewch oddi ar y trên yma i dreulio diwrnod yn crwydro bro amaethyddol wledig Sir Gaerfyrddin. Cyn gadael Glanyfferi, cofiwch fwynhau’r golygfeydd ar draws Aber Tywi i Lansteffan gyda’i draeth a’i gastell. Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru ar y ffordd o flaen yr orsaf drenau.

Abertawe

Ymunwch â Llwybr Arfordir Cymru yma i gael taith gerdded gwastad o Farina Abertawe o amgylch Bae Abertawe i bentref glan môr hyfryd y Mwmbwls.  Neu ewch i’r dwyrain drwy’r gwaith parhaus o ailddatblygu’r marina a’r brifysgol ac ar hyd Camlas Tennant, sy’n segur. I fynd ar y llwybr, cerddwch 0.9 milltir / 1.5 cilomedr yn syth o orsaf Abertawe i lawr y Stryd Fawr, gan fynd heibio olion Castell Abertawe ar y chwith i chi. Ewch ymlaen i lawr Wind Street, gan groesi dros yr A4067 brysur ac i lawr Somerset Place i groesi Afon Tawe dros y bont droed. Ewch yn syth ymlaen i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru yng nghornel pigfain Doc Tywysog Cymru.

 

Wales Coast Path image

De Cymru

Gorsaf Bae Caerdydd

Dewch oddi ar y trên yn Bae Caerdydd ac ymuno â Llwybr Arfordir Cymru yn syth ar draws y ffordd ar Rodfa Lloyd George. O’r fan hon gallwch ddewis dilyn rhan boblogaidd o’r llwybr heibio Canolfan Mileniwm Cymru, y Senedd a thros y morglawdd llanw tuag at Benarth (lle gallwch ddal trên yn ôl i orsaf Caerdydd Canolog). Neu, gallwch groesi i Heol Hemingway i ymuno â’r llwybr sy’n mynd tuag at y morglawdd hir unig i Gasnewydd.

Ynys y Barri

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn pasio o flaen gorsafoedd rheilffordd Ynys y Barri a’r Barri. O’r Barri, trowch i’r chwith i ddarganfod hyfrydwch Ynys y Barri, neu i’r dde i anelu tuag at Benarth. O Ynys y Barri, cerddwch i lawr i lan y môr a mwynhau teithiau cerdded pentir naill ai drwy droi i’r chwith neu i’r dde.

Cas-gwent

Mae Cas-gwent ym mhen deheuol Llwybr Arfordir Cymru, ac ni allai gorsaf reilffordd Cas-gwent fod yn fwy cyfleus fel pwynt mynediad i’r llwybr. Ewch yn syth i lawr Station Road o’r orsaf i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru ger archfarchnad Tesco. Mae castell gwych sy’n 600 mlwydd oed yn tremio dros dref farchnad hyfryd Cas-gwent, a gallwch gael mynediad 2 am bris 1 i safleoedd CADW gyda’ch tocyn trên, felly beth am fwynhau’r castell a Llwybr Arfordir Cymru ar yr un diwrnod?