Adeiladu Metro De Cymru

Rydym wedi dechrau gweithio ar y Metro, sef trafnidiaeth gyhoeddus integredig fodern a fydd yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn teithio.

Rydym yn gwneud llawer o waith adeiladu, peirianneg a seilwaith er mwyn uwchraddio ein rhwydwaith rheilffyrdd fel ei fod yn barod ar gyfer y Metro.

Dyma rydym yn ei wneud:

  • Trydaneiddio tua 170km o drac.
  • Uwchraddio ein holl orsafoedd a signalau.
  • Adeiladu o leiaf dwy orsaf newydd.

 

Rydym yn buddsoddi tri chwarter biliwn o bunnoedd yn uwchraddio’r rheilffyrdd i Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, sy’n rhan bwysig o Fetro De Cymru.  Gelwir y llinellau hyn hefyd yn Llinellau Craidd y Cymoedd.

Mae nifer o brosiectau Metro De Cymru wedi cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid sydd wedi’u dethol yn ofalus i gyflawni’r cynllun hwn a byddwn yn gweithredu gyda’r gofal a’r sensitifrwydd mwyaf o ran yr amcangyfrif o 50,000 eiddo sydd o fewn 200m i’n rheilffyrdd, yn ogystal â’r amgylchedd.  

Disgwylir y bydd y Metro yn cael ei lansio yn 2023.

 

Pa gynnydd ydym ni'n ei wneud?

Rydym eisoes wedi dechrau gweithio ar Fetro De Cymru, gydag adeiladu ein depo newydd gwerth £100m a Chanolfan Reoli'r Metro yn Ffynnon Taf, Rhondda Cynon Taf.

Bydd ein depo yn Ffynnon Taf yn gartref i’n trenau Metro newydd yn ogystal â 400 o griw trên, 35 o staff cynnal a chadw a 52 o staff Canolfan Reoli’r Metro.