The Transport for Wales team

Y Tîm

Sefydlwyd y tîm mewn ffordd sy'n caniatáu i ni fod yn hyblyg ac i gael amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad er mwyn i ni gael yr adnoddau cywir i gefnogi Llywodraeth Cymru.

Tîm Trafnidiaeth Cymru

Prif ddiben ein Bwrdd yw sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn bodloni gofynion ei gylch gwaith fel y nodir gan Lywodraeth Cymru, ac i sicrhau y cyflawnir ein strategaeth. 
 
Mae Bwrdd TrC yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr, pedwar swyddog annibynnol anweithredol a dau aelod gweithredol. Rôl y bwrdd yw: 
 

 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer TrC ; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol, a gosod amcanion ; 
 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gwaith y sefydliad; dal y Prif Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau TrC yn cael eu cyflawni’n effeithlon ac yn effeithiol; 
 • monitro perfformiad i sicrhau bod TrC yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn; a 
 • hyrwyddo safonau heb eu hail o safbwynt cyllid cyhoeddus; arddel egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.  

 
Mae’r Bwrdd yn cyfarfod un ar ddeg o weithiau’r flwyddyn, a chynhelir diwrnodau ychwanegol ar gyfer Datblygiad y Bwrdd yn ôl yr angen. Rydym yn cyhoeddi cofnodion ein cyfarfodydd Bwrdd; maen nhw ar gael yma

Arolwg o fodlonrwydd staff

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Scott Waddington (Cadeirydd)

sw Mae Scott yn Gadeirydd Bwrdd Trafnidiaeth Cymru.  

 

Alun Bowen (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Alun Bowen                                                                                                                                                                                                                                                     Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

 

Sarah Howells (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Sarah Howells Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chyfathrebu  

 

Nicola Kemmery (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Nk Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant  

 

Alison Noon-Jones (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Alison Noon-Jones Cadeirydd y Pwyllgor Pobl    

 

Vernon Everitt

Vernon  

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

James Price (Prif Weithredwr)

Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

 

 

Ewch Tîm Gweithredol

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i gyflawni’r holl swyddogaethau ac eithrio'r canlynol : 

 • unrhyw fater sydd wedi'i neilltuo i'r Bwrdd ; 
 • unrhyw fater a ddirprwywyd i bwyllgor neu is-bwyllgor y Bwrdd . 

 
Er mwyn cefnogi'r Prif Weithredwr i gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae ein strwythur rheoli yn cynnwys nifer o grwpiau sy’n goruchwylio gweithgareddau gweithredol a strategol y sefydliad. 
 
Mae’r Uwch Dîm Arwain yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd wrth ddatblygu strategaeth TrC. Mae’r Uwch Dîm Arwain yn atebol am weithgareddau dydd i ddydd y sefydliad ac yn darparu arweinyddiaeth gorfforaethol.
Mae’r Weithrediaeth yn cynnwys y Prif Weithredwr a'r saith Cyfarwyddwr Gweithredol a dau Gyfarwyddwyr . 
 
Fel Swyddog Cyfrifyddu TrC , y Prif Weithredwr (James Price) sy’n bersonol gyfrifol am: 
 

 • stiwardiaeth briodol o’r arian cyhoeddus; 
 • gweithrediadau a rheolaeth o ddydd i ddydd Trafnidiaeth Cymru; ac am 
 • sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'.  

 

James Price (Prif Weithredwr)

jp Mae James yn arwain y sefydliad er mwyn  darparu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n destun balchder i bawb.     


Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

hc
 • Swyddogaeth a gweithgareddau cyllid 
 • Strategaeth a chynllunio ariannol 
 • Dadansoddi perfformiad a risg
 • Archwilio a Rheoli Ariannol Mewnol
 

 

Lewis Brencher (Cyfarwyddwr Cyfathreb)

lb

 • Datblygu brand TrC
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid, cymunedau a chynrychiolwyr etholedig
 • Ymgysylltu â’r cyfryngau a chyd-weithwyr
 

 

Alexia Course (Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilff yrdd)

ac

 • Gweithrediadau trafnidiaeth aml-foddol ar gyfer TrC a rheolaeth awdurdod dros Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru 
 • Cyflwyno ein rhaglenni buddsoddi mewn gorsafoedd a cherbydau rheilffyrdd newydd 
 • Nawdd ar gyfer cynlluniau gwella trafnidiaeth a darparu prosiectau rheilffyrdd 
 • Cyflenwi gwasanaethau gwerth ychwanegol gan gynnwys gwasanaethau glanhau trenau ac arlwyo 
 • Perchnogaeth a rheoli asedau Llinellau Craidd y Cymoedd 
 

 

Karl Gilmore (Cyfarwyddwr Rhaglen y Rheilffyrdd)

kg
 • Cyflwyno rhaglen Trawsnewid Cledrau’r Cymoedd a Phrosiectau Seilwaith yn ehangach.
 • Cyfrifol am y Swyddfa Rheoli Prosiectau sy’n cefnogi gofynion ar draws Trafnidiaeth Cymru
 

 

Gareth Morgan (Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd

gm

 • Perfformiad diogelwch corfforaethol 
 • Cydymffurfiaeth cyflenwyr â systemau rheoli diogelwch 
 • Perfformiad cynaliadwyedd corfforaethol 
 • Cymeradwyo Safonau Peirianneg i’w mabwysiadu gan Trafnidiaeth Cymru fel perchennog system Cledrau’r Cymoedd
 • Rheoli prosesau caffael Trafnidiaeth Cymru 
 

 

Geoff Ogden (Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cynllunio, Datblygu a Chynghori)

Geoff Ogden

 • Cyngor/ymgynghori
 • Datblygu Busnes
 • Datblygu Pobl a Datblygu’r Sefydliad 
 • Llety
 • TG
 

 

David O'Leary (Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid) 

dol
 • Polisi a Chontractau Masnachol
 • Teithwyr a Thwf Refeniw 
 • Profiad Cwsmeriaid
 • Trafnidiaeth Integredig
 • Rheoli Risgiau Corfforaethol 
 

 

Lee Robinson (Cyfarwyddwr Datblygu – Gogledd Cymru)

lr

 • Datblygu ac arwain TrC yn y Gogledd
 • Twf TrC a strategaeth integredig i Ogledd Cymru
 • Cyfathrebu ac ymgysylltu yn y Gogledd
 • Ymateb i faterion sy’n datblygu a materion adweithiol yn gysylltiedig â TrC yn y Gogledd
 • Cynghori a chefnogi’r tîm ehangach mewn cysylltiad â rhanbarth Gogledd Cymru
 

 

Lisa Yates (Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol)

ly

 

 • Datblygu strategaeth pobl gan gynnwys proses, diwylliant ac ymgysylltu
 • Hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant a gwerth cymdeithasol
 • Datblygu doniau a gallu ein gweithlu
 • Esblygu ein systemau, prosesau a pholisïau ategol
   
 

 

 

Dave Williams (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth a Digidol)

David Williams
 • Data
 • Digidol
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Trawsnewid Digidol

 

 

 

 

Siart Sefydliadol Trafnidiaeth Cymru 2019/2020

Arolwg pwls staff Mai 2019

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach