travel safe on our railway

Trenau

Newidiodd amserlenni ein trenau ar 5 Goffennaf 2020

Rydyn ni'n rhedeg llai o wasanaethau yn ystod y coronafeirws

Newidiodd amserlenni ein trenau ar 5 Goffenaf 2020 er mwyn cynyddu nifer y trenau sy’n rhedeg.  Mae'r cynnydd yn gyfyngedig er mwyn caniatáu mwy o le i gadw pellter cymdeithasol.  Mae gennym ni rai trenau hirach ar waith hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol ar gael yma

Teithio’n cyfrifol

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn yr amseroedd anodd yma a helpwch ni i’ch helpu chi trwy ddilyn ein cyngor Teithio’n Saffach syml.

Gallwch darganfod mwy am Teithio’n Saffach yn ogystal â’n haddewid i chi yma

 

Cyfyngiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cyfyngiadau newydd i helpu i leihau lledaeniad coronafirws o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref 2020.

Bydd y cyfyngiadau hyn yn aros yn eu lle tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.


Yn ystod y cyfnod hwn:

 • arhoswch gartref oni bai bod gennych esgus rhesymol. 
 • dim ond teithio os yw eich taith yn hanfodol. 
 • gwiriwch cyn i chi deithio gan y bydd TfW yn rhedeg nifer llai o wasanaethau rheilffordd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu'n cael eu canslo ar fyr rybudd. 
 • ni fydd gwasanaethau rheilffordd o Gymru i Loegr na'r rhai a weithredir gan TfW yn Lloegr yn newid. 

 

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr, cofiwch y gallai gwahanol rheolau a chanllawiau fod ar waith yng ngwahanol wledydd y DU. Rhaid i chi ddilyn y canllaw hwn.


Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

 

Teithio i Gymru?

Os ydych chi'n dod o ardal risg uchel neu risg uchel iawn, teithiwch dim ond os oes angen ar gyfer gwaith neu addysg. Gwiriwch gyngor Llywodraeth Cymru.

Angen teithio?

 • gwisgwch gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio
 • dylech fod yn deithiwr cyfrifol, cynllunio ymlaen llaw a defnyddio ein gwiriwr capasiti
 • ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • archebwch eich taith 
 • cadwch eich pellter oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

Gorchuddio’ch wyneb

Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar lwyfannau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trenau i helpu i atal coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr a staff eraill. Amddiffyn eich hun ac eraill.  

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol lle gall ymbellhau corfforol fod yn anodd ei gyflawni megis ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen o'r blaen:

 • mynd i mewn i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i mewn i orsaf
 • mynd ar lwyfan
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar eich bws neu'ch trên

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yma. 
 

Gwisgo gorchuddion wyneb ar ein trenau yn Lloegr

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 

Helpwch ni drwy Deithio’n saffach

Dilynwch ein cyngor Teithio’n saffach. Rhagor o wybodaeth yma.


Ein haddewid i chi 

Mae rhagor o wybodaeth am ein haddewid i chi ar gael yma.

Mynd â beic ar drenau

Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol. Defnyddiwch y cyfleusterau storio beics yn ein gorsafoedd er mwyn osgoi dod â’ch beic ar ein trenau lle bo hynny’n bosibl. 

Mae rhagor o wybodaeth am storio beics yn ein gorsafoedd ar gael yma.

 

Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn yr amseroedd anodd hyn a Helpwch ni i'ch helpu drwy ddilyn ein cyngor syml ar deithio'n fwy diogel.

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach