travel safe on our railway

Trenau

Y canllawiau presennol gan Lywodraeth Cymru yw aros gartref a gadael cartref dim ond os yw eich taith yn hanfodol

Dim ond at ddibenion cyfyngedig y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus sy'n cynnwys:

• mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref.

• mynd i'r ysgol, y coleg neu ar gyfer addysg 

• ar gyfer anghenion siopa neu feddygol hanfodol 

• darparu gofal hanfodol

• dianc rhag risg o salwch neu anaf, megis i ddioddefwyr neu bobl sydd mewn perygl o gam-drin domestig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

Peidiwch â gadael cartref a theithio o gwbl os oes gennych unrhyw symptomau Coronafeirws.  

Gallwch wirio canllawiau Llywodraeth Cymru yma

Meddyliwch yn ofalus am: 

• y teithiau a wnewch 

• y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw

• teithio i ardaloedd lle mae cyfraddau coronafeirws yn uchel 

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus o hyd ar gyfer teithiau hanfodol, helpwch ni i gadw'r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach

Amserlen lai

O ddydd Llun 25 Ionawr 2021, bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn rhedeg ar amserlen lai i helpu i gadw gweithwyr allweddol, staff a'r rhai sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl. 

Mae gwasanaethau bysiau eisoes yn rhedeg amserlen lai. 

Cynlluniwch ymlaen llaw a gwiriwch cyn i chi deithio. 

Os ydych yn teithio ar y trên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti  

Os ydych yn teithio ar fws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch ddod o hyd i restr o'r gweithredwyr lleol yma.

Cynllunio ac archebu eich taith

Gofynnwn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn ystod y cyfnod anodd hwn a’n helpu ni i’ch helpu chi drwy ddilyn ein cyngor syml ar Deithio’n Saffach. Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti ac cadw’ch sedd os ydych chi’n teithio ar drên

Am gyngor a chanllawiau:

 • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
 • ffoniwch 0333 3211202
 • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
 • llwythwch ein ap i lawr am ddim
 • ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.

Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws.

Teithio’n gyfrifol 

Gofynnwn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn ystod y cyfnod anodd hwn a’n helpu ni i’ch helpu chi drwy ddilyn ein cyngor syml ar Deithio’n Saffach.

Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Angen teithio?

 • gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio

 • byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti
 • ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • cadwch eich pellter os gallwch chi 
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

Teithio yng Nghymru

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, bydd rhaid i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Teithio i wledydd eraill y DU

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ni chaniateir teithio y tu allan i'r DU at ddibenion hamdden. Rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor.

Y cyngor diweddaraf ar deithio dramor

Mae’n rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor. I weld pa reolau sy’n berthnasol o ran eithriadau ac ynysu, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch daro golwg ar gyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar GOV.UK) cyn teithio

Os oes angen i chi deithio a bod gennych chi esgus rhesymol, gallwch chi ddefnyddio map IATA i gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau teithio yn eich cyrchfan.  Mae’r map wedi’i ddarparu gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Awyr Ryngwladol ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Gorchuddion wyneb

Oni bai eich bod wedi’ch eithrio, mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trên er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff. Mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau lle mae’n anodd cadw pellter corfforol, fel ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

 • mynd i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i orsaf
 • mynd ar blatfform
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar y bws neu’r trên

Nid oes rhaid i blant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam neu anabledd corfforol neu feddyliol wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma.

Mae rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yma

Gwisgo gorchuddion wyneb ar ein trenau yn Lloegr

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr.  Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Mynd â beic ar drenau

Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau cadw pellter corfforol. Defnyddiwch y cyfleusterau storio beics yn ein gorsafoedd er mwyn osgoi dod â’ch beic ar ein trenau lle bo hynny’n bosibl. 
Mae rhagor o wybodaeth am storio beics yn ein gorsafoedd ar gael yma

Dolenni defnyddiol

 • Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Deithio’n Saffach a’n haddewid ni i chi yma
 • Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên
 • Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl. 
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach