travel safe on our railway

Trenau

Cadwch yn ddiogel, gwnewch eich gwaith cartref a byddwch yn deithiwr cyfrifol.

Peidiwch â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl.

Pan fyddwch yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus; 

 • gwisgwch eich gorchudd wyneb bob amser
 • cadwch eich pellter
 • dangoswch barch at y teithwyr eraill ac at ein staff
 • golchwch a diheintio eich dwylo’n rheolaidd.

 

Helpwch ni i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl drwy ddilyn ein Canllawiau Teithio’n Saffach

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma 

 

Tu hwnt i Gymru

Bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegryr Alban a Gogledd Iwerddon wrth deithio i'r gwledydd hynny.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cynghori pobl i osgoi teithio i ardaloedd sydd â nifer uchel o achosion o’r coronafeirws os gallan nhw.

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn cynghori yn erbyn teithio dramor, ac eithrio at ddibenion hanfodol. Gallwch weld y rheolau diweddaraf ar deithio tramor i/o Gymru, yma.

 

Llai o wasanaethau bysiau a threnau  

Cofiwch gynllunio ymlaen llaw a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio  

Bydd llai o wasanaethau trên yn rhedeg er mwyn helpu i gadw’r staff a’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl.  

Os ydych chi’n teithio ar drên, defnyddiwch ein gwiriwr capasiti  

Mae llai o wasanaethau bws eisoes yn rhedeg.  

Os ydych chi’n teithio ar fws, ewch i wefan eich gweithredwr bws lleol i gael rhagor o wybodaeth. Mae rhestr o weithredwyr lleol ar gael yma

 

Cynllunio eich taith

Gofynnwn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn ystod y cyfnod anodd hwn a’n helpu ni i’ch helpu chi drwy ddilyn ein cyngor syml ar Deithio’n Saffach. Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên

Am gyngor a chanllawiau:

 • cliciwch yma i gael gwybodaeth am drenau
 • ffoniwch 0333 3211202
 • cysylltwch â’n tîm gwasanaethau i gwsmeriaid 
 • llwythwch ein ap i lawr am ddim
 • ffoniwch ni ar 03330 0050 501 os ydych chi’n bwriadu teithio ar y trên a bod angen help arnoch chi i deithio.

Cofiwch edrych ar ein diweddariad coronafeirws.

Teithio’n gyfrifol 

Gofynnwn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn gyfrifol yn ystod y cyfnod anodd hwn a’n helpu ni i’ch helpu chi drwy ddilyn ein cyngor syml ar Deithio’n Saffach.

Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

Gallwch chi weld canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Angen teithio?

 • gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio

 • byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti
 • ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
 • cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
 • caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
 • teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
 • defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
 • cadwch eich pellter os gallwch chi 
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd 

Teithio yng Nghymru

Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru, bydd rhaid i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Teithio i wledydd eraill y DU

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a rhan arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau ar gyfer Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ni chaniateir teithio y tu allan i'r DU at ddibenion hamdden. Rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor.

Y cyngor diweddaraf ar deithio dramor

Mae’n rhaid i chi gael esgus rhesymol dros deithio dramor. I weld pa reolau sy’n berthnasol o ran eithriadau ac ynysu, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cofiwch daro golwg ar gyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (ar GOV.UK) cyn teithio

Os oes angen i chi deithio a bod gennych chi esgus rhesymol, gallwch chi ddefnyddio map IATA i gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau teithio yn eich cyrchfan.  Mae’r map wedi’i ddarparu gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Awyr Ryngwladol ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.

Pellter Corfforol

Wrth i fwy o deithwyr ddechrau defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae helpu pawb i ymbellhau cymaint â phosibl yn gymdeithasol yn parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau

Rydym yn defnyddio'r holl drenau sydd ar gael, yn parhau i adolygu ein hamserlen ac yn glanhau'n ychwanegol i gadw ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid yn ddiogel.

Dyma sut y gallwch ein helpu i gadw'r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosibl:

• Parhau i weithio gartref os yn bosibl

• Cerdded a beicio os gallwch

• Byddwch yn hyblyg - ceisiwch osgoi'r amseroedd cymudo prysur

• Cynlluniwch ymlaen llaw drwy ddefnyddio ein gwiriwr capasiti i ddod o hyd i drenau gyda mwy o le.

Prynwch docynnau am eich trên dewisol ymhell cyn y diwrnod teithio.

Prynu a defnyddio tocynnau digysytwch lle bynnag y bo modd.     

• Mae gan rai llwybrau wasanaethau rhyng-ddinesig hirach sy'n eu gwasanaethu, felly ystyriwch newid eich cynlluniau i ddefnyddio trenau gyda mwy o gerbydau.

• Parchwch ofod ein cydweithwyr tra byddant yn gweithio i'ch cadw'n ddiogel

• Symudwch i lawr y trên lle bo modd, ceisiwch osgoi sefyll y drws a defnyddio sedd y ffenestr gan adael sedd yr eil yn rhydd.  Cofiwch mai dim ond rhai rhannau o'r trên y gall rhai teithwyr eu defnyddio, fel mannau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn, felly cadwch nhw am ddim lle gallwch chi.

• Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi'ch eithrio a'n helpu i gadw ffenestri ar agor ar drenau lle maent yn agor. Mae trenau heb ffenestri agored yn cael awyru hefyd.

• Parhau i ddilyn ein cyngor Teithio'n Saffach

 

Gorchuddion wyneb

Mae gwisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfraith yng Nghymru. Mae'n rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb ar ein holl wasanaethau drwy gydol eich taith, oni bai eich bod wedi'ch eithrio.  

Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a'i roi ymlaen cyn:

 • mynd i faes parcio gorsaf drenau
 • mynd i orsaf
 • mynd ar blatfform
 • defnyddio ystafell aros
 • mynd ar y bws neu’r trên

Nid oes rhaid i blant dan 11 oed, pobl sydd ag anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam neu anabledd corfforol neu feddyliol wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Mae rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau ar gael yma.

Mae rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael yma

Gwisgo gorchuddion wyneb ar ein trenau yn Lloegr

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr.  Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Mynd â beic ar drenau

Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau cadw pellter corfforol. Defnyddiwch y cyfleusterau storio beics yn ein gorsafoedd er mwyn osgoi dod â’ch beic ar ein trenau lle bo hynny’n bosibl. 
Mae rhagor o wybodaeth am storio beics yn ein gorsafoedd ar gael yma

Dolenni defnyddiol

 • Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Deithio’n Saffach a’n haddewid ni i chi yma
 • Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên
 • Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael gwybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau bod teithiau hanfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru mor ddiogel â phosibl. 
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan y GIG
 • Gallwch chi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ofal iechyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach