travel safe on our railway

Trenau

Newidiodd amserlenni ein trenau ar 18 Mai 2020

Rydyn ni wedi bod yn rhedeg llai o wasanaethau yn ystod y coronafeirws – ac ar gyfer gweithwyr allweddol a theithiau hanfodol yn unig mae’r rheini.

Newidiodd amserlenni ein trenau ar 18 Mai 2020 er mwyn cynyddu nifer y trenau sy’n rhedeg.  Mae'r cynnydd yn gyfyngedig er mwyn caniatáu mwy o le i gadw pellter cymdeithasol.  Mae gennym ni rai trenau hirach ar waith hefyd.


Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter cymdeithasol ar gael yma


Rydyn ni’n gwneud hyn nawr er mwyn sicrhau ein bod ni’n barod am unrhyw newidiadau i ganllawiau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol, ac i wneud yn siŵr bod ein rhwydwaith rheilffyrdd yn gyson â gweddill y DU.


Mae mesurau cadw pellter cymdeithasol hefyd yn golygu bod llai o bobl yn gallu teithio’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus. Dyma pam y mae’n bwysig dilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, sef Diogelu Cymru a pheidio â theithio oni bai fod eich taith yn hanfodol.


Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus os mai hwn yw’ch unig opsiwn ar gyfer teithiau hanfodol a pheidiwch â theithio’n ddiangen os oes gennych chi symptomau'r coronafeirws.

Cuddio’ch wyneb

Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu i deithwyr eraill a staff oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi a’i wisgo cyn mynd i mewn i’r orsaf neu cyn mynd ar y bws neu’r trên.

Mae Llywodraeth Cymru’n argymell gwisgo gorchudd wyneb tair haen oherwydd gall fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Does dim rhaid i blant dan 11 oed, pobl sy'n cael anawsterau anadlu neu bobl sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol neu anabledd wisgo gorchudd wyneb.  Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru yma. 
Gallwch weld rhagor o wybodaeth am wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr yma
 


Gwisgo gorchuddion wyneb ar ein trenau yn Lloegr

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 

Mynd â beic ar drenau

Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol. Defnyddiwch y cyfleusterau storio beics yn ein gorsafoedd er mwyn osgoi dod â’ch beic ar ein trenau lle bo hynny’n bosibl. Mae rhagor o wybodaeth am gyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd yma


Helpwch ni drwy Deithio’n saffach

Dilynwch ein cyngor Teithio’n saffach. Rhagor o wybodaeth yma.


Ein haddewid i chi 

Mae rhagor o wybodaeth am ein haddewid i chi ar gael yma.


Mynd â beic ar drenau

Lle cyfyngedig sydd ar ein trenau ar hyn o bryd o ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol. Defnyddiwch y cyfleusterau storio beics yn ein gorsafoedd er mwyn osgoi dod â’ch beic ar ein trenau lle bo hynny’n bosibl. 

Mae rhagor o wybodaeth am storio beics yn ein gorsafoedd ar gael yma


Angen teithio?

  • Ceisiwch gerdded neu feicio os ydych chi’n gallu, yn enwedig ar gyfer teithiau byr
  • Cynlluniwch eich taith a gwneud eich gwaith cartref cyn teithio 
  • Caniatewch fwy o amser ar gyfer eich taith
  • Teithiwch yn ystod cyfnodau tawelach. Mae’n fwy prysur rhwng 7:00 a 9:00 yn y bore a rhwng 16:00 a 18:30 gyda’r nos 
  • Archebwch eich taith 
  • Defnyddiwch daliadau digyswllt neu brynu’ch tocynnau ar-lein neu o beiriant tocynnau
  • Cadwch eich pellter ac aros 2 fetr oddi wrth bobl eraill lle bo hynny’n bosibl
  • Golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo’n rheolaidd Cynllunio ac archebu eich taith hanfodol

Ystyriwch ddefnyddio gwahanol fathau o drafnidiaeth cyn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i wneud teithiau hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

 

Eich cwestiynau

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau bod ein gwasanaethau trenau a bysiau yn ddiogel.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach