2016
Yn y dechreuad
event image

Sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru (TrC) gan Lywodraeth Cymru yn 2016 i oruchwylio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

2017
Diwedd cyfnod

Gyda chontract Trenau Arriva Cymru i redeg gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru yn dod i ben yn 2017, dechreuodd Trafnidiaeth Cymru drafod contract 15 mlynedd newydd gyda chyflenwr gweithrediadau rheilffyrdd.

2018
Rheilffyrdd TrC

Dyfarnwyd contract gan Trafnidiaeth Cymru i KeolisAmey Wales ym mis Mai 2018 i redeg rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Lansiwyd Trafnidiaeth Cymru ar 14 Hydref 2018
event image
Darllen mwy...
Dywedodd Kevin Thomas, Prif Weithredwr Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Mae ein cwsmeriaid, pobl Cymru a’r ardaloedd ar y ffin yn haeddu gwasanaeth sy’n cyd-fynd â gweledigaeth y Llywodraeth. Rydyn ni’n gwybod bod gan bobl ddisgwyliadau uchel o ran y trawsnewid a fydd yn digwydd yn y blynyddoedd nesaf. Rydyn ni’n benderfynol o ennyn eu ffydd ynom a datblygu gwasanaeth sy’n r

Glanhau Gorsafoedd yn Drwyadl
event image
Darllen mwy...

Mae'r holl fannau cyhoeddus yn cael eu glanhau’n drylwyr, gan gynnwys dodrefn, arwyddion, byrddau gwybodaeth, goleuadau, cysgodfeydd aros, llystyfiant sy’n hongian drosodd, meysydd parcio, pontydd troed, adeiladau gorsafoedd a thynnu graffiti.

Gweld pa orsafoedd sydd wedi cael eu glanhau yn barod >>

2019
Torri record

O dan frand Trafnidiaeth Cymru – buom yn gweithredu’r nifer fwyaf o wasanaethau yn hanes sefydlu Trafnidiaeth Cymru

Advance 50
event image
Darllen mwy...

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Arbedwch 20% Drwy Deithio Yn Ystod Cyfnodau Tawelach
event image

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw teithiau rhatach i chi.

Rydym wedi cyflwyno cynigion arbennig ar ein tocynnau cyfnodau tawelach am gyfnod cyfyngedig ar gyfer trenau yn Abertawe, Wrecsam a Rhymni a’r cyffiniau

Lansio Gwasanaeth Newydd ar gyfer Lerpwl
event image
Darllen mwy...

Yn sgil ail agor trac Halton Curve, bydd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg 215 o wasanaethau newydd pob wythnos a bydd gwell cysylltedd yn creu hwb economaidd sylweddol i’r rhanbarth.

Mae’r gwasanaethau ychwanegol hefyd wedi arwain at greu 30 o swyddi newydd ac mae’n cysylltu â Maes Awyr John Lennon.

2020
Dechrau ar Fetro De Cymru

Ym mis Mawrth 2020, daeth llinellau Aberdâr, Coryton, Merthyr Tudful, Rhymni a Threherbert, yn ogystal â rheilffordd y Ddinas rhwng Caerdydd a Radur i'n meddiant gan Network Rail.

 

Panel cynghori

Yng Ngwanwyn 2020, fe wnaethom sefydlu panel cynghori dan gadeiryddiaeth David Beer, o Transport Focus gyda chynrychiolaeth o blith rhanddeiliaid a grwpiau teithwyr.

Lansio fflecsi

Ym mis Mai 2020, lansiodd Trafnidiaeth Cymru wasanaeth fflecsi, sef cynllun bysiau ar-alw – mewn partneriaeth â chwmnïau bysiau ac awdurdodau lleol.

Annog teithio llesol

Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaethom gymryd cyfrifoldeb am reoli Cronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru i wella llwybrau cerdded a beicio.

2021
Grŵp TrC
Yn ystod pandemig y Coronafeirws, ym mis Chwefror 2021, crëwyd grŵp Trafnidiaeth Cymru fel cwmni dielw sy’n eiddo’n llwyr i Lywodraeth Cymru.

Fel rhan o grŵp Trafnidiaeth Cymru - sefydlwyd Trafnidiaeth Cymru Rail (Cyf) a gymerodd cyfrifoldeb dros y gwaith o redeg rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau oddi wrth KeolisAmey.

Darllenwch ragor al" data-entity-type="node" data-entity-uuid="645bb368-04af-4d9b-9771-09c8002a6c2e" href="/node/28546">amdanom ni neu ewch i'n hadroddiadau blynyddol.

 

Mae'r daith yn Parhau...
The journey continues...