Gyrrwr trên

Amrywiaeth a Chydraddoldeb

Rydym yn ymrwymo i hybu amrywiaeth a chydraddoldeb

Rydym yn ymroi i hyrwyddo amrywiaeth yn ein holl waith, er mwyn hybu prosesau, arferion a diwylliant cynhwysol.

  • Byddwn yn mynd ati’n ddyfal i ddileu unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon neu annheg gan gynnwys gwahaniaethu uniongyrchol neu anuniongyrchol, gwahaniaethu trwy gysylltiad, gwahaniaethu’n gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig, aflonyddu ac erledigaeth/ymddangosiadol.
  •  Byddwn yn parhau i gymryd camau rhagweithiol er mwyn sicrhau bod pawb sy’n gweithio i ni, a gyda ni, yn teimlo’n rhan o bopeth.
  •  Byddwn yn parhau i anelu at ddiwylliant amrywiol a chynhwysol sy’n cydnabod ac yn meithrin potensial yr holl weithwyr a defnyddwyr gwasanaethau.
  •  Rydym yn cydnabod y manteision a’r cyfleoedd o gael cymuned amrywiol o staff sy’n gwerthfawrogi ei gilydd ac yn sylweddoli’r cyfraniad y gallant ei wneud tuag at wireddu gweledigaeth Trafnidiaeth Cymru.

Rydym yn falch o gefnogi Llywodraeth Cymru i sefydlu gweithgor newydd i annog mwy o fenywod a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried gyrfa ym maes trafnidiaeth.

 

Amcanion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Amcanion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2020-21 

 

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 

Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019/20

 

Data agored cydraddoldeb

2018/19 Data recriwtio

2018/19 Data cydraddoldeb

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach