Gyrrwr trên

Amrywiaeth a chydraddoldeb

Rydym yn ymrwymo i hybu amrywiaeth a chydraddoldeb

Rydym yn ymroi i hyrwyddo amrywiaeth yn ein holl waith, er mwyn hybu prosesau, arferion a diwylliant cynhwysol.

  • Byddwn yn mynd ati’n ddyfal i ddileu unrhyw wahaniaethu anghyfreithlon neu annheg gan gynnwys gwahaniaethu uniongyrchol neu anuniongyrchol, gwahaniaethu trwy gysylltiad, gwahaniaethu’n gysylltiedig â nodweddion gwarchodedig, aflonyddu ac erledigaeth/ymddangosiadol.
  •  Byddwn yn parhau i gymryd camau rhagweithiol er mwyn sicrhau bod pawb sy’n gweithio i ni, a gyda ni, yn teimlo’n rhan o bopeth.
  •  Byddwn yn parhau i anelu at ddiwylliant amrywiol a chynhwysol sy’n cydnabod ac yn meithrin potensial yr holl weithwyr a defnyddwyr gwasanaethau.
  •  Rydym yn cydnabod y manteision a’r cyfleoedd o gael cymuned amrywiol o staff sy’n gwerthfawrogi ei gilydd ac yn sylweddoli’r cyfraniad y gallant ei wneud tuag at wireddu gweledigaeth Trafnidiaeth Cymru.

Rydym yn falch o gefnogi Llywodraeth Cymru i sefydlu gweithgor newydd i annog mwy o fenywod a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried gyrfa ym maes trafnidiaeth.

 

Ein Datganiad Amrywiaeth

"Yn Trafnidiaeth Cymru rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Mae'n ein gwneud yn gryfach, yn ein helpu i ddeall ein cwsmeriaid yn well, gwneud penderfyniadau gwell a bod yn fwy arloesol.

Mae pawb yn wahanol ac mae ganddo eu persbectif eu hunain felly rydym yn adeiladu tîm amrywiol sy'n adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Drwy hyn rydym yn benderfynol o fod yn un o gyflogwyr cynhwysol mwyaf blaenllaw Cymru. Rydym yn creu rhwydwaith trafnidiaeth cynhwysol y gall pawb yng Nghymru ymfalchïo ynddo."

 

Ein Datganiad Hyblygrwydd

"Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo i fod yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Cymru.  Rydym yn hapus i ystyried gweithio hyblyg gan ein bod yn deall bod angen cydbwysedd ar ein gweithwyr yn eu bywydau gwaith ac, yn seiliedig ar ymddiriedaeth rydym am iddynt adeiladu eu gyrfaoedd heb aberthu eu blaenoriaethau personol."

 

Amcanion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Amcanion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2020-21 

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion 2020/24

 

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 

Adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau 2019/20

 

Data agored cydraddoldeb

2018/19 Data recriwtio

2018/19 Data cydraddoldeb

 

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich tocynnau trên

Work in your area Gwaith yn eich ardal chi
 
Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach