Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

A allaf ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Gallwch, ond y canllawiau presennol gan Lywodraeth Cymru yw aros gartref a theithio dim ond os yw eich taith yn hanfodol.

Dim ond gweithwyr allweddol ddylai ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac am resymau hanfodol, os nad oes gennych ddewis arall.

Gallwch wirio canllawiau Llywodraeth Cymru yma

Os byddwch yn teithio i ran arall o'r DU, bydd angen i chi ddilyn y canllawiau perthnasol sydd ar waith ar gyfer Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol a dilynwch ein canllawiau Teithio'n Saffach wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol.

Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr amserlen ar gyfer:

Teithio ar y trên

Teithio ar fws

 

Beth ydych chi'n ei olygu wrth deithiau 'hanfodol'?

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau bod y rhesymau canlynol yn cael eu hystyried yn hanfodol i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus:

• mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref.

• mynd i'r ysgol, y coleg neu ar gyfer addysg 

• ar gyfer anghenion siopa neu feddygol hanfodol 

• darparu gofal hanfodol

• dianc rhag risg o salwch neu anaf, megis i ddioddefwyr neu bobl sydd mewn perygl o gam-drin domestig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.  

 

 

A oes unrhwy cyfyngiadau ar deithio dramor

Dim ond os oes gennych chi esgus rhesymol y cewch deithio dramor, er enghraifft, ar gyfer gwaith hanfodol. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

 

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn symud mor ddiogel â phosibl, gyda glanhau ychwanegol a mesurau diogelwch ar waith. 

Dylech gynllunio ymlaen llaw a chaniatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

Rydyn ni wedi lansio ein Gwiriwir Capasiti newydd sbon yn ddiweddar. Mae modd i chi gael mynediad at hwn ar y rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol. Mae’n rhoi gwybodaeth amser real am ein gwasanaethau trên. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 
Teithio ar drên

Teithio ar fws

 

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ydy, cyn belled â bod pawb yn bod yn deithiwr cyfrifol. Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ar rydyn ni wedi gwneud ymrwymiadau pwysig er mwyn eich cadw chi a’n pobl yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.   
 
Rydyn ni’n addo: 
 •    blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch llesiant yn ein holl benderfyniadau 

•    rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir o ran eich llesiant 

•    cadw ein gwasanaethau mor lân â phosibl a sicrhau bod glanhau ychwanegol yn digwydd

•    galluogi cadw pellter corfforol gymaint â phosibl ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd 

•    rhoi cymorth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu diogelu nhw tra byddan nhw’n eich helpu chi

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach a helpwch bawb i deithio’n ddiogel.

 

Beth alla i wneud i helpu?

Teithio'n Saffach drwy gytuno i’n cyngor teithio syml yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

 

Arhoswch gartref oni bai fod teithio'n hanfodol a pheidiwch â defnyddio cludiant cyhoeddus os nad ydych yn teimlo'n dda, waeth pa mor ysgafn yw'ch symptomau

 

Dylech osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio ac osgoi cyffwrdd ag arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb a bwyta tra byddwch yn teithio lle bynnag y bo'n bosibl

 

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a’n canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol, golchwch eich dwylo’n rheolaidd ac ystyriwch ddefnyddio rhywbeth i guddio’ch wyneb

 

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio

 

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio


Gallwch chi ein helpu drwy ddod â hylif diheintio gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

Dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i stopio lledaeniad y coronafeirws:

 • Ei ddal - defnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disiad
 • Ei daflu –  taflwch eich hancesi papur cyn gynted â phosibl
 • Ei ddifa – glanhewch eich dwylo cyn gynted â phosibl

 

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn mynd ar fy nhaith?

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr ddefnyddiol i bobl cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau. 

Cynllunio eich taith

 • A yw fy nhaith yn hanfodol?
 • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
 • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gyn fy ngweithredwr cludiant?
 • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
 • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosibl?
 • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
 • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?

Beth ddylech chi fynd gyda chi:

 • Gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • Cynllun ar gyfer fy nhaith 
 • Cerdyn talu digyswllt
 • Ffôn (os oes ei hangen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt)
 • Tocynnau
 • Hylif diheintio dwylo 
 • Meddyginiaethau hanfodol  
 • Hancesi papur

 

Pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod chi’n dioddef anawsterau anadlu, eich bod chi’n anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed
 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:  
Teithio ar drên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.  

Rwy'n byw yng Nghymru, a allaf barhau i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd fy lle gwaith yn Lloegr?

Gallwch. Caniateir teithio i Loegr ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru pan fyddwch yn teithio yng Nghymru.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

Mae fy nhaith i'r gwaith yn Iwerddon yn mynd drwy Gymru, a yw hyn yn dal yn iawn i'w wneud?

Ydy. Caniateir teithio drwy Gymru i gyrraedd eich cyrchfan ar gyfer teithiau hanfodol, fel mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, os nad oes opsiynau eraill ar gael i chi. Mae hyn hefyd yn berthnasol os ydych yn defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn canllawiau teithio mwy diogel Llywodraeth y DU ar gyfer rhannau o'ch taith sydd o fewn Lloegr a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhannau sydd yng Nghymru. Gwiriwch hefyd y cyngor ar gyfer defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn Iwerddon.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

Mae fy mhlant yn mynd i'r ysgol dros y ffin, a allaf barhau i fynd â hwy ar drafnidiaeth gyhoeddus i deithio i ac allan o Loegr?

Gallwch. Caniateir teithio i Loegr ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

Mae fy ysgol yng Nghymru, ond yr wyf yn byw yn Lloegr, a wyf yn cael parhau i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Byddwch, byddwch yn cael teithio i Gymru ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer addysg.

Caniateir teithio i Gymru ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

Mae fy nheulu'n byw yn Lloegr, alla i deithio ar y trên i'w gweld?

Canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yw aros adref oni bai bod gennych esgus rhesymol, fel mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg, i ddarparu gofal hanfodol neu i siopa neu feddyginiaethau hanfodol.

Mae hefyd yn bwysig nodi, o dan y canllawiau presennol, y gallwch ffurfio swigen cefnogaeth gyda dim ond un aelwyd arall. Gall yr aelwyd hon fod dros y ffin yn Lloegr; fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod swigen cefnogaeth yn cael eu ffurfio'n lleol lle bo hynny'n bosibl. Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bobl feddwl yn ofalus am ddewisiadau amgen posibl cyn ffurfio swigen cefnogaeth a fyddai'n gofyn am deithio neu deithio'n helaeth i ardaloedd y tu allan i Gymru gyda nifer uchel iawn o achosion o coronafeirws.

Rwy'n darparu gofal hanfodol i'm rhieni sy'n byw dros y ffin, a yw'n iawn i mi barhau i ddefnyddio'r bws i'w helpu?

Byddwch, byddwch yn cael teithio i ddarparu gofal hanfodol.

Caniateir teithio i Gymru ac oddi yno at ddibenion hanfodol, megis mynd i'r gwaith os na allwch weithio gartref, ar gyfer addysg neu ddarparu gofal hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

Rwy'n byw'n agos at y ffin, a allaf groesi i Loegr i fynd i'r siopau?

Caniateir hyn os oes angen i chi brynu eitemau hanfodol fel bwyd, cyflenwadau meddygol neu gynhyrchion ar gyfer cynnal a chadw eich cartref eich hun neu gartref person rydych yn gofalu amdano. Mae Llywodraeth Cymru yn ei chyngor i aros yn lleol i'ch cartref lle bynnag y bo modd wrth siopa am eitemau hanfodol.

Bydd angen i chi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU pan fyddwch yn teithio yn Lloegr.

Holwch eich gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus cyn i chi deithio gan y gallai gwasanaethau i mewn ac allan o Loegr gael eu heffeithio.

Mae angen help arna’ i wrth deithio - ydy'r gwasanaeth hwn yn dal i fod ar gael?

Os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio bydd staff yn dal i gynnig help, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i’ch cael chi adref yn ddiogel.  Mae lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn yn dal i fod ar gael ar drenau a bysiau. Mae cŵn tywys yn dal i gael teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyda’u perchnogion.
 
Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i chael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar ein gallu i redeg gwasanaeth llawn ond mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth y gallwn ni i’ch helpu chi i gyrraedd pen y daith.  

Er nad oes rhaid i chi archebu ymlaen llaw, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n ffonio 0333 3211 202 os ydych chi’n bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosibl neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000.

 

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus? 

Bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio'r orsaf drenau i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill. 

Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:
• plant dan 11 oed
• y rheini sy’n dioddef anawsterau anadlu
• y rheini sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein cynllun nodiadau eithrio personol newydd yma.

Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

Daliwch ati i ddilyn y mesurau cadw pellter corfforol, ac os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma

Sut a phryd y gallech chi wisgo gorchudd wyneb i amddiffyn y bobl sydd o’ch cwmpas.

Gorchuddion wynebau: cwestiynau cyffredin.

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Bydd. Mae disgwyl i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith.

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau.

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â’n cwsmeriaid, yn egluro ac yn eu hannog er mwyn helpu i hyrwyddo manteision gwisgo gorchuddion wyneb a sut y bydd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae hyn yn ein helpu i gadw pawb sy’n defnyddio ein gwasanaethau’n ddiogel wrth i fesurau’r cyfyngiadau symud gael eu llacio.

Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, byddwn yn gwrthod gadael i bobl deithio nad ydyn nhw’n parchu’r rheolau mewn lle. Mae hyn wedi golygu y gofynnwyd i rai teithwyr adael y trên mewn gorsafoedd cyn eu gorsaf nhw ac mae rhai hyd yn oed wedi cael dirwy gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd hyn yn parhau pan fo angen.

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Llywodraeth Cymru yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddant ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny.

Sut i wneud gorchudd wyneb tair haen
Canllawiau cam wrth gam ar gyfer gwneud gorchudd wyneb tair haen anfeddygol yn y cartref.

Fydda i’n gallu cael gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Efallai y bydd rhai o'r siopau ger gorsafoedd trenau a gorsafoedd bysiau yn gwerthu gorchuddion wyneb, ond bydd disgwyl i chi fod â gorchudd wyneb cyn i chi ddod i’r orsaf neu cyn i chi fynd ar y bws neu’r trên, Ni fydd gweithredwyr cludiant yn darparu gorchuddion wyneb ar y bws neu’r trên. 

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ddylai plant dan 11 oed ddim gwisgo gorchudd wyneb.

Mae’n rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio gorsafoedd trên, oni bai eu bod yn anabl neu’n cael anawsterau anadlu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws ysgol neu goleg?

Dylid gwisgo gorchuddion wyneb ar gludiant penodedig i'r ysgol a'r coleg ar gyfer dysgwyr ym mlwyddyn 7 ac i fyny.


Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau sydd ar waith ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â nhw neu eich cyngor lleol. 


Sylwch y bydd angen i blentyn neu berson ifanc 11 oed neu hŷn sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyffredin wisgo gorchudd wyneb hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Na fydd, ni fydd angen i’ch gwraig wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob teithiwr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oed, anabledd ac anawsterau anadlu. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, does dim angen i chi wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, rydych chi’n cael eich cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu.

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch gŵr yn ystod y daith.

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Na, does dim rhaid i chi wisgo’r gorchudd wyneb nes byddwch chi’n paratoi i fynd ar y bws. Fodd bynnag, mae’n rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn gorsafoedd trenau a bysiau, ar blatfformau ac mewn unrhyw ganolfannau trafnidiaeth eraill.

Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydyn ni’n cynghori eich bod yn cymryd digon o amser i roi eich gorchudd wyneb arno’n iawn ac osgoi cyffwrdd blaen eich gorchudd wyneb wrth ei wisgo.  

 

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros am y trên?

Bydd. Mae angen i chi wisgo gorchudd wyneb wrth aros mewn gorsafoedd, ar blatfformau neu mewn ystafell aros. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn i chi fynd ar y drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Rwy’n teithio mewn Tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Holwch weithredwr eich tacsi os byddwch chi eisiau rhagor o fanylion.

 

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed?

Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol - er enghraifft, os ydych chi ar siwrnai hir neu os oes gennych chi anghenion meddygol. 

Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld a yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.

 

Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Byddwch, os byddwch chi’n dechrau teimlo’n sâl neu os ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch llesiant neu os bydd angen i chi gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Rhowch wybod i aelod o staff cyn gynted ag y bo modd os oes angen
cymorth arnoch, ceisiwch gadw pellter corfforol lle bynnag y bo modd.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl cyn cychwyn eich siwrnai, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio. 

 

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Nid ydym yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio'n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu ei gilydd ac yn tynnu sylw at y ffaith na fydd pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb. Ond, os ydych chi wedi cael eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ac y byddech chi’n hoffi cael hysbysiad i ddangos i bobl rhag ofn, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Cofiwch, nid oes angen i chi fod â hwn gyd chi, ond mae ar gael i’r rheini y byddai’n well ganddynt ei gael.

 

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Os cewch chi eich dal yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich atal rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb: 

 • plant dan 11 oed
 • y rheini sy’n cael trafferth anadlu 
 • pobl anabl

I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosibl i gyd-deithwyr a’n staff.

 

Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i Loegr; oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os ydy eich trwyn a’ch ceg wedi cael eu gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws os nad ydych chi’n golchi eich dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi deithio a defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Pan fyddwch chi’n rhoi eich gorchudd wyneb ymlaen: 

 • gwnewch yn siŵr bod eich dwylo yn hollol lân
 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd 
 • gwnewch yn siŵr ei fod yn gorchuddio eich trwyn a’ch ceg yn ddiogel 
 • rhowch unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu
 • Ar ôl i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen, peidiwch â chyffwrdd eich wyneb, eich trwyn, eich ceg na’ch llygaid o gwbl, mae hyn yn cynnwys os ydych chi’n gwisgo menig. 

Pan fyddwch chi’n tynnu eich gorchudd wyneb i ffwrdd:

 • Peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd   
 • Rhowch y gorchudd mewn bag plastig nes i chi gael cyfle i’w olchi 
 • Golchwch eich dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo addas 
 • Os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared arnyn nhw’n gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

 

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi fod yn defnyddio neu’n gafael mewn gorchudd wyneb a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas.

 

Fydd angen i mi wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd, does dim rhaid i chi wisgo menig, mae’n ddewis personol. Rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth o ran golchi eu dwylo’n rheolaidd cyn ac ar ôl iddyn nhw deithio, ac i ddefnyddio’r hylif diheintio lle mae ar gael.

 

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na fydd, fydd eich tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych chi dymheredd uchel neu os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio.

 

A oes system tracio ac olrhain ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel mewn bwytai a chaffis?

Nid yw hwn ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd, ond rydyn ni’n adolygu ein dulliau gweithredu’n barhaus. Rydyn ni’n annog pobl i osgoi teithio os ydyn nhw’n teimlo’n sâl neu os ydyn nhw’n dangos unrhyw arwyddion o symptomau, pa mor fach bynnag ydyn nhw. Mae hefyd yn bwysig bod pob teithiwr yn dilyn y canllawiau sydd ar waith, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb, er mwyn helpu i leihau lledaeniad y feirws.

 

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae gennym bolisi Dim Goddefgarwch o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barchu cyd gymudwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod y cyfod anodd hwn. 

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yno i gynnig cymorth i fynd i’r afael ag unrhyw achosion troseddol ar y rhwydwaith rheilffordd ac i helpu i addysgu teithwyr ar bwysigrwydd dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Gallwch chi riportio achos ar y rhwydwaith rheilffyrdd drwy roi gwybod i aelod o staff yn ddiogel neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0121 634 5600. 

Os byddwch chi’n cael problemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod i'r gyrrwr yn ofalus a bydd yn gofyn am gymorth dros y radio os oes angen. 

 

Pa lefel o wasanaethau trên ydych chi'n eu rhedeg ar hyn o bryd?

O ddydd Llun 25 Ionawr, byddwn yn cynnal amserlen lai ar draws ein rhwydwaith rheilffyrdd i helpu i gynnal diogelwch y rhai sy'n teithio at ddibenion hanfodol a'n staff.

Cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch ein gwiriwr capasiti os oes angen i chi wneud taith hanfodol ar y trên.

Pam ydych chi'n lleihau faint o drenau rydych chi'n eu rhedeg?

Rydym yn lleihau nifer y gwasanaethau rydym yn eu rhedeg i gefnogi blaenoriaeth Diogelwch y cyhoedd Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio lleihau nifer y bobl sy'n teithio. Bydd hyn yn ein helpu i gadw teithwyr a staff yn ddiogel, ond mae hyn yn dal i olygu y gallwn ddarparu gwasanaeth da i weithwyr allweddol a'r rhai sydd ei angen ar gyfer teithiau hanfodol.

Pa lefel o wasanaethau bws sy'n rhedeg?

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol ar fws, edrychwch ar wefan eich gweithredwr bysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch ddod o hyd i restr o'r gweithredwyr lleol yma.

 

A oes system archebu ar waith i archebu seddi ymlaen llaw ar drenau?

Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am atebion i ganiatáu mwy o ragarchebu gwasanaethau i helpu i gadw pellter cymdeithasol ar ein trenau. Byddwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law.
Yn y cyfamser, gallwch ddefnyddio ein gwiriwr capasiti TrC i gadw golwg yn eich ardal. 

Rydyn ni’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr eich bod yn gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cyfrifo capasiti eich taith yn seiliedig ar ddata yr wythnos flaenorol, nid trwy ddefnyddio data amser real. Rydym yn gweithio’n galed i wella ein gwasanaeth gwirio capasiti cyn gynted ag y gallwn.

Gallwch weld y gwiriwr capasiti yma https://trctrenau.cymru/cy/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti?_ga=2.217510998.135099489.1603440352-1179064013.1562070620

 

Ein gwasanaeth fflecsi newydd

Fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu yng Nghasnewydd, Gogledd Caerdydd, Rhondda, Dinbych a Phrestatyn. Mae’r gwasanaeth ar gael drwy gydol yr wythnos. Edrychwch ar y wefan i gael rhagor o fanylion (dolen). 

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu cludo yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

Mae fflecsi hefyd yn caniatáu i chi ddewis pryd rydych chi’n dymuno teithio.

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill os ydy’r peilot yn llwyddiannus. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol. 

I ddysgu, mwy llwythwch yr Ap i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300.

 

Rydw i’n fyfyriwr; ga i ddal defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Cewch, rydyn ni’n dal i dderbyn Fy Ngherdyn Teithio wrth deithio. 

Dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ond mae teithio i'r ysgol, y coleg neu'r brifysgol ac oddi mewn iddo yn cael ei ystyried yn daith hanfodol. Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i'ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a'n staff mor ddiogel â phosibl:

•    gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
•    cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 
•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

Mae rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer:  

Teithio ar drên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. 

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma
 
I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddiadau neu ddiweddariadau teithio llwythwch Ap am ddim Traveline i lawr yma
 
I gael rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ewch i https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/

 

Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

Cewch, os oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach dilys mae’r un telerau ac amodau yn berthnasol.

Dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylid defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, ond mae teithio i'r ysgol, y coleg neu'r brifysgol ac oddi mewn iddo yn cael ei ystyried yn daith hanfodol. Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i'ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a'n staff mor ddiogel â phosibl:

•    gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
•    cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 
•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl  
•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

Mae rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer:  

Teithio ar drên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. Os oes modd, ceisiwch osgoi teithio yn ystod adegau prysuraf y diwrnod sef y cyfnod cymudo yn y bore a’r prynhawn.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

 

Mae gen i gerdyn bws cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os yw eich cydymaith o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen cefnogaeth, bydd yn gallu teithio gyda chi. Os nad yw eich cyd-deithiwr yn byw yn eich tŷ nac yn eich swigen cefnogaeth, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, bydden ni’n gofyn i chi beidio â theithio gyda nhw am y tro. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’ch cerdyn cyd-deithiwr, cysylltwch â’ch cyngor lleol i’w drafod.

Wrth deithio, dangoswch eich cerdyn bws pan fydd aelod o staff yn gofyn amdano.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

 

Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yw aros gartref oni bai fod gennych esgus rhesymol, a gwneud teithiau hanfodol yn unig.
Rydym yn annog pobl, lle bynnag y bo modd, i ddefnyddio teithio llesol ar gyfer teithiau byr, hanfodol i helpu i leihau'r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Efallai eich bod chi wedi clywed am y term ‘Teithio Llesol’, mae hyn yn cyfeirio at daith rydych chi’n ei gwneud ar droed neu ar feic wrth deithio i’r gwaith, i'r ysgol, i’r siopau neu i orsaf bws neu reilffordd. Mae gan gerdded a beicio fanteision amlwg o ran iechyd a llesiant, felly fe fyddwch chi’n cael eich ymarfer corff dyddiol wrth i chi deithio.

 

Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Mae help wrth gynllunio eich taith ar droed neu ar feic ar gael trwy wefan Traveline Cymru. Gallwch chi hefyd lwytho’r ap Traveline Cymru i lawr am ddim.. Neu, mae Google Maps a Komoot yn cynnig gwasanaethau cynllunio taith am ddim sy’n gweithio gyda theithiau ar droed neu ar feic.

Mae gwybodaeth ynglŷn â llwybrau teithio llesol yn eich ardal hefyd ar gael o wefan eich Cyngor lleol, mae’r wybodaeth i’w chael yma: https://llyw.cymru/teithio-llesol-cynnydd-eich-awdurdod-lleo.

I weld os ydych chi'n byw ger y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gallwch chi fynd i wefan Sustrans.

Mae cynghorau lleol ar draws Cymru yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i'w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio ac mae Sustrans wedi datblygu adnodd i’ch helpu chi i weld beth sy’n cael ei roi ar waith yn eich ardal chi yma

 

Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer bychan o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch chi logi beic i fynd a chi o a i b. I ddysgu mwy am Nextbike, a sut i gadw’n saff wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, ewch i’w gwefan https://www.nextbike.co.uk/en/.

Os ydych chi’n weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch chi gael aelodaeth Nextbike am ddim ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Mae’n bosibl bod cynlluniau lleol ar gael yn eich ardal, ewch i wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Dydw ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatáu?

Dim ond ar gyfer teithiau hanfodol lle mae'r holl deithwyr o'r un cartref neu ran o'ch swigen cefnogaeth y dylai rhannu car ddigwydd.

Os ydych fel arfer yn rhannu car gyda rhywun nad yw'n byw yn yr un cartref â chi ac nad ydynt yn rhan o'ch swigen cefnogaeth, ystyriwch ffordd wahanol o deithio fel cerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Os nad oes dewis arall ond rhannu car gyda rhywun y tu allan i'ch cartref a'ch swigen cefnogaeth, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i helpu i leihau'r risgiau diogelwch:

 • cadw nifer y teithwyr i gyn lleied â phosibl 
 • cadw’r ffenestri ar agor i gael digon o awyr iach 
 • wynebu oddi wrth deithwyr eraill, lle bynnag bo hynny’n bosibl
 • dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gyda chynnyrch glanhau safonol gan ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, fel handlenni'r drysau

 

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

I ddarganfod pa wasanaethau sy’n rhedeg yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy anfon eich ymholiad mewn e-bost at advice@ctauk.org
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan https://ctauk.org/covid19-guidance

 

Sut alla i gadw pellter corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae’r coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni’n teithio. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i gadw pellter corfforol ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ond gallwch chi ein helpu ni hefyd drwy fod yn deithiwr cyfrifol i helpu i ddiogelu eich hun ac eraill:

•    cynllunio ymlaen llaw 
•    gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
•    dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus fel eich bod chi’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mor ddiogel â phosibl – mae hyn yn cynnwys cyflwyno amryw o fesurau, lle bynnag bo hynny’n bosibl:

 • cyfyngu ar nifer y teithwyr a ganiateir ar drenau a bysiau ar yr un pryd
 • systemau ciwio gan gadw pellter corfforol mewn gorsafoedd
 • marciau cadw pellter corfforol clir mewn gorsafoedd ac ar drenau a bysiau, ac efallai y bydd rhai cynghorau lleol yn marcio o gwmpas safleoedd bysiau mwy
 • dim talu gydag arian parod
 • tocynnau ar-lein

Gofynnir i deithwyr ddilyn y cyfarwyddiadau diweddaraf i helpu i leihau cyswllt wyneb yn wyneb â phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ neu sydd ddim yn yr un swigen gymdeithasol â nhw gan ddilyn ein siarter canllawiau Teithio’n Saffach i deithwyr.

 

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llefydd sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni a mannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd a thrylwyr, mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd. 

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel â phosibl yn un o’n prif flaenoriaethau, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl.

 

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handlenni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Ga i fynd a fy meic ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch. Mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol sydd ar waith, Gwnewch ddefnydd o’n cyfleusterau parcio beiciau os ydyn nhw ar gael a cheisiwch osgoi dod â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

I ddysgu mwy am argaeledd cyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd rheilffordd, ewch i   https://trctrenau.cymru/cy/gorsafoedd

 

Ga i fynd a phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch, fe gewch chi fynd â phramiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, nid oes llawer o le oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol. 

 

Ga i ddod a beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ein cyngor yw peidio â theithio gydag eitemau ychwanegol a dianghenraid, lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

Nid oes llawer o le oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol.

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a llesiant y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu. 

Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyrraedd lle maen nhw’n mynd. 

Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen. 

 

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Gofynnwn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am a 9am a 4pm a 6.30pm, lle bynnag y bo modd, i helpu i leddfu’r pwysau ar y capasiti cyfyngedig sydd ar gael. 
Gweld manylion diweddaraf yr amserlen:  
Rheilffordd – trctrenau.cymru
Bysiau – traveline.cymru

 

 

Ai taliadau ‘digyswllt’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau?

Na, ond dyma’r opsiwn gorau gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt cymdeithasol. Pan fo hynny’n bosibl, prynwch eich tocyn ar-lein neu defnyddiwch ddulliau talu digyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth i chi fynd ar y bws.

 

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Ond, efallai y bydd rhai swyddfeydd tocynnau ar agor lle y bydd galw, a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trenau neu fysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Prynwch docynnau ar-lein cyn i chi deithio, pan fo hynny’n bosibl. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyswllt diangen â phobl eraill. 

Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i trctrenau.cymru.

Ar gyfer tocynnau bws, ewch i wefan eich gweithredwr lleol neu i traveline.cymru.

 

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith?

Fyddwch chi ddim yn gallu gweld amserlenni mor bell ymlaen llaw ag arfer, oherwydd mae’n ddarlun sy’n newid yn barhaus. Rydyn ni’n ymateb yn gyflym ac yn rheolaidd i ganllawiau’r llywodraeth sy’n esblygu. Felly rydyn ni’n gofyn i bobl edrych ar yr amserlenni yn yr wythnos cyn iddyn nhw deithio.  

Ar gyfer teithiau ar drenau- trctrenau.cymru

Ar gyfer teithiau ar fysiau- traveline.cymru

 

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

Cewch. Gallwch chi gael y manylion am sut i gael ad-daliad ar https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau

I gael ad-daliadau ar fysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn uniongyrchol neu ewch i traveline.cymru

 

Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

Ni fydd pob siop mewn gorsafoedd ar agor a bydd y rhai sy’n gallu gweithredu yn glynu wrth reolau cadw pellter corfforol. Does dim gwasanaethau arlwyo ar gael ar drenau ar hyn o bryd.

Mae’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i deithwyr osgoi bwyta wrth deithio ar drafnidiaeth, lle bynnag bo hynny’n bosibl.  

 

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Byddan, lle bynnag bo hynny’n bosibl byddwn ni’n cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Ond, oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol, bydd cyfyngiadau ar faint o bobl fydd yn gallu eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd hylif diheintio a deunyddiau golchi dwylo ar gael i’w defnyddio.

 

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tarfu. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr ynghyd â chyngor trwy eu sianeli cyfathrebu i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’u taith mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. 

I osgoi torfeydd yn ymgasglu yn ystod unrhyw darfu, tarwch olwg ar eich taith cyn i chi deithio: 

Rheilffordd – www.journeycheck.com/tfwrail

Bysiau – traveline.cymru

 

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Mewn achosion o oedi neu darfu mawr, byddwn yn parhau i ddarparu bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r holl gyfarwyddiadau a manylion perthnasol i chi a bydd mesurau cadw pellter corfforol ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Lle bo hynny’n bosibl, bydd gweithredwyr bysiau yn trefnu bysiau yn lle trenau cyn gynted â phosibl a byddan nhw’n cynnig y lefel gywir o gymorth i gadw teithwyr yn ddiogel. Byddan nhw’n cyfleu gwybodaeth am oedi drwy eu sianeli cyfathrebu.

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a llesiant y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu. 

Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyrraedd lle maen nhw’n mynd. 

Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen. 

 

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Rydyn ni’n deall bod hwn yn gyfnod digynsail sydd wedi achosi straen a gorbryder i deithwyr a staff ar draws ein rhwydwaith, rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni leihau’r peryglon ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os ydych chi’n dymuno siarad â rhywun, gallwch chi gysylltu ag un o’r elusennau sydd wedi’u rhestru isod ac sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim 24/7:
Y Samariaid – www.samaritans.org
Amser i Newid Cymru – www.timetochangewales.org.uk/cy
Mind – www.mind.org.uk

 

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

Rydyn ni’n rhan o gynllun ‘Rheilffyrdd i Loches’ yn cefnogi Cymorth i Fenywod, sy’n cynnig talu costau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhag trais domestig yn ystod yr argyfwng coronafeirws. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

 

Cysylltu â ni

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth. Rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i ymateb i’r canllawiau newidiol a chael ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus arferol yn ôl cyn gynted â’i bod yn ddiogel gwneud hynny. 

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys Bysiau, Rheilffordd a Theithio Llesol, gallwch chi gysylltu â Traveline Cymru:
 

Os oes gennych chi ymholiadau’n ymwneud â gwasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru, ewch yma.
 

Os oes gennych chi ymholiadau’n ymwneud â gweithgareddau Trafnidiaeth Cymru’n fwy cyffredinol, anfonwch e-bost at contact@tfw.wales.

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Concessionary travel cards

Traveline Cymru

Cynlluniwch eich taith bws

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach