Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Pa effaith y mae cyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn ei chael ar drafnidiaeth gyhoeddus?

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cyfyngiadau newydd i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref 2020.

 

Bydd y cyfyngiadau hyn ar waith tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

 

Yn ystod y cyfnod hwn:

 

 • arhoswch gartref oni bai fod gennych esgus rhesymol.
 • dim ond os yw'r daith yn hanfodol y dylech chi deithio
 • holwch cyn i chi deithio gan y bydd Trafnidiaeth Cymru a gweithredwyr bysiau yn rhedeg llai o wasanaethau ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.
 • ni fydd hyn yn effeithio ar wasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr.

 

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr, cofiwch y gall gwahanol reoliadau a chanllawiau fod ar waith yng ngwledydd gwahanol y DU.  Rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn.

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

 

Beth yw ystyr teithiau ‘hanfodol’

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau bod y rhesymau canlynol yn cael eu hystyried yn hanfodol i chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus: 

 • i fynd yn ôl ac ymlaen i’ch gwaith, os na allwch chi weithio gartref neu os mai dyma eich unig fodd o deithio
 • i nôl bwyd hanfodol neu gyflenwadau meddygol
 • i gynorthwyo rhywun bregus os nag oes rhywun arall yn gallu gwneud hynny
 • mynd â'ch plant i leoliad addysg neu ofal ac oddi yno
 • Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
 • Ystyriwch yn ofalus yr amseroedd, y llwybrau a’r ffyrdd rydych chi’n teithio i helpu i leihau’r straen ar drafnidiaeth gyhoeddus, lle bynnag y bo hynny’n bosibl. 

 

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch eingwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

 

 

Ddylech chi ddim teisio os ydych chi’n:

Cyn i chi deithio, ystyriwch a yw eich taith yn hanfodol. Ceisiwch leihau eich teithiau. Bydd hyn yn sicrhau bod y rhwydwaith trafnidiaeth yn gallu parhau i redeg ac yn gadael i’r rheini sydd angen gwneud teithiau hanfod deithio. Gallwch chi leihau eich teithiau drwy:

 

Dydw i ddim yn gallu gweithio gartref; alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus? 

Dim ond os yw'r daith yn hanfodol y dylech chi deithio

Gallwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'r gwaith os na allwch chi weithio gartref os mai dyma'ch unig opsiwn i deithio. Rydyn ni’n dal i redeg llai o wasanaethau ac rydyn ni eisiau cynnig y posibilrwydd o deithio mor ddiogel â phosibl i bobl heb unrhyw ffordd arall o deithio.

Holwch cyn i chi deithio oherwydd byddwn yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau cyfnodau tawelach hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

 

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch eingwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

 

 

 

 

Trafnidiaeth gyhoeddus yw fy unig opsiwn, pa gyngor ydych chi’n ei roi i deithio’n saffach?

Os yw eich taith ar drafnidiaeth gyhoeddus yn un hanfodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y canllawiau isod ac yn ein helpu ni i’ch cadw chi, a’ch cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd
 • gwisgo gorchudd wyneb addas, oni bai eich bod chi’n dioddef anawsterau anadlu, eich bod chi’n anabl, neu fod eich plentyn o dan 11 oed

 

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach os gwelwch yn dda.

 

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer:  
Teithio ar drên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. 

 

 

Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â fy nheulu tra mae’r cyfyngiadau hyn ar waith?

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru nid yw cartrefi’n cael cymysgu. Mae eithriadau ar gyfer y rheini sy'n byw ar eu pen eu hunain neu’n rieni sengl lle gallwch ffurfio swigen gymdeithasol gydag un aelwyd arall neu os ydych chi'n rhoi neu'n derbyn gofal. Yn yr achosion hyn, gofynnwn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus dim ond os mai dyma'ch unig opsiwn i deithio.

 

Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i brynu fy siopa bwyd?

Gallwch chi, ond dim ond os mai hwn yw eich unig opsiwn a’i fod yn daith hanfodol. Rydyn ni’n dal i redeg llai o wasanaethau ac rydyn ni eisiau cynnig y posibilrwydd o deithio mor ddiogel â phosibl i bobl heb unrhyw ffordd arall o deithio.

Holwch cyn i chi deithio oherwydd byddwn yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau cyfnodau tawelach hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Bydd pob siop nad yw’n hanfodol ar gau rhwng 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref 2020 tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.

 

Alla i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i roi gofal hanfodol i fy mam oedrannus?

Gallwch, ond dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylech chi wneud hynny. Rydyn ni’n dal i redeg llai o wasanaethau ac rydyn ni eisiau cynnig y posibilrwydd o deithio mor ddiogel â phosibl i bobl heb unrhyw ffordd arall o deithio.

Holwch cyn i chi deithio oherwydd byddwn yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau cyfnodau tawelach hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch eingwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach os gwelwch yn dda.

 

A fydd cludiant ysgol ar gael yn ystod y cyfnod atal byr?

Bydd, bydd cludiant ysgol dynodedig yng Nghymru ar gael ar gyfer ysgolion cynradd a Blynyddoedd 7 ac 8 ar gyfer ysgolion uwchradd, a’r myfyrwyr hynny sy’n sefyll arholiadau. Holwch eich awdurdod lleol neu’ch ysgol os oes gennych chi unrhyw ymholiadau teithio penodol.

 

Oes modd i mi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i fynd â fy mhlant i’r ysgol?

Cewch, ond ar hyn o bryd rydyn ni’n rhedeg llai o wasanaethau ar drenau a bysiau ac mae gennym lai o le ar y trenau yn sgil y mesurau cadw pellter corfforol, felly cofiwch hynny wrth gynllunio eich taith. 

Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. 

Os ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer eich teithiau hanfodol, gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch plant yn dilyn y canllawiau isod i’n helpu ni i’ch cadw chi, a’ch cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

 • cadw 2 fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl 
 • osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill 
 • wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi 
 • osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl 
 • osgoi bwyta ar y trên, os oes modd 
 • golchi eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl teithio

 

Mae gwisgo gorchudd wyneb addas ar y trên hefyd yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus oni bai eich bod wedi’ch eithrio.

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma

Ga i deithio i fy swydd yn Lloegr ar drafnidiaeth gyhoeddus?

 

Cewch, os nad ydych chi’n gallu gweithio gartref. Ni fydd y cyfyngiadau symud yng Nghymru yn effeithio ar wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr.

Fel yng Nghymru, mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus oni bai eich bod wedi’ch eithrio.

Gofynnwch i’ch gweithredwr cludiant am amserlenni’r gwasanaeth. 

Cofiwch, yng Nghymru, dim ond ar gyfer teithiau hanfodol y dylech chi deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Rydw i angen help wrth deithio – ydw i dal yn gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus?

Ydych, yn unol â chyngor y llywodraeth, os oes angen cymorth arnoch chi wrth deithio bydd staff yn dal i gynnig help, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, i’ch cael chi adref yn ddiogel.  Mae lle dynodedig ar gyfer cadeiriau olwyn dal ar gael ar drenau a bysiau. Mae cŵn tywys yn dal i gael teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus gyda’u perchnogion.
 
Oherwydd yr effaith y mae’r coronafeirws wedi’i gael ar lefelau staffio ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth, efallai y bydd hyn yn cyfyngu ar ein gallu i redeg gwasanaeth llawn ond mae’r diwydiant trafnidiaeth wedi ymrwymo i barhau i wneud popeth y gallwn ni i’ch helpu chi i gyrraedd pen y daith.  

Er nad oes rhaid i chi archebu ymlaen llaw, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n ffonio 0333 3211 202 os ydych chi’n bwriadu teithio ar drên, neu cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau i drafod eich taith cyn gynted â phosibl neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000.  

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch eingwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach os gwelwch yn dda.

 

A fydd Heddlu Trafnidiaeth Prydain yn gwirio rhesymau teithwyr dros deithio?

Mae’n annhebygol y gofynnir i deithwyr beth yw’r rhesymau dros deithio, ond rydyn ni’n gofyn i bawb ddefnyddio rhestr wirio Llywodraeth Cymru cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau i helpu i gadw Cymru’n ddiogel:

 

 • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
 • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gyn fy ngweithredwr cludiant?
 • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
 • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosibl?
 • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
 • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?

 

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau. Rydyn ni hefyd wedi buddsoddi mewn diogelwch ychwanegol yn rhai o’r gorsafoedd prysurach ac ar y rhwydwaith bysiau.

 

Sut alla i gael gwybod pryd mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhedeg?

Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn symud er mwyn sicrhau bod y rheini sydd heb opsiwn arall yn gallu gwneud teithiau hanfodol mor ddiogel â phosibl, gyda glanhau ychwanegol a mesurau diogelwch ar waith. 

Holwch cyn i chi deithio oherwydd byddwn yn rhedeg llai o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ac efallai y bydd rhai gwasanaethau cyfnodau tawelach hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

 

Ni fydd gwasanaethau o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr yn newid.

 

Byddwch yn deithiwr cyfrifol, cynlluniwch ymlaen llaw a defnyddiwch eingwiriwr capasiti os ydych chi’n teithio ar drên.

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach os gwelwch yn dda.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 
Teithio ar drên
Teithio ar fws
- cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn y lle cyntaf.

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

Ydy hi’n ddiogel teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ydi, ar yr amod bod pawb yn chwarae eu rhan. Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ar rydyn ni wedi gwneud ymrwymiadau pwysig er mwyn eich cadw chi a’n pobl yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd hwn.   
 
Rydyn ni’n addo: 
 •    blaenoriaethu eich iechyd, eich diogelwch a’ch llesiant n ein holl benderfyniadau 

•    rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi i sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud y penderfyniadau cywir o ran eich llesiant 

•    cadw ein gwasanaethau mor lân â phosibl a sicrhau bod glanhau ychwanegol yn digwydd

•    galluogi cadw pellter corfforol gymaint â phosibl ar wasanaethau ac mewn gorsafoedd 

•    rhoi cymorth ychwanegol i’n pobl er mwyn eu diogelu nhw tra byddan nhw’n eich helpu chi

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach a helpwch bawb i deithio’n ddiogel.

Beth alla i wneud i helpu?

Teithio'n Saffach drwy gytuno i’n cyngor teithio syml yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

  

Aros gartref – aros gartref a theithio dim ond os yw’n hanfodol, cynllunio ymlaen llaw os oes angen teithio a pheidio â theithio os ydych chi’n teimlo’n sâl

 

Ceisiwch osgoi cyfnodau prysur os oes rhaid i chi deithio, a pheidiwch â chyffwrdd arwynebau, botymau, drysau, eich wyneb na bwyta tra rydych chi’n teithio lle bynnag y bo hynny’n bosibl 

 

Dilynwch ein cyngor diweddaraf ar deithio a cheisiwch gadw’n ddigon pell oddi wrth bobl eraill pan fyddwch yn dewis eich sedd, golchwch eich dwylo’n rheolaidd a gwisgwch orchudd wyneb

 

Cadwch yn heini wrth deithio – os yw’ch taith yn fyr, ceisiwch gerdded neu feicio os gallwch chi

 

Parchwch ein staff a theithwyr eraill pan fyddwch chi’n teithio 


Gallwch chi ein helpu drwy ddod â hylif diheintio gyda chi a’i ddefnyddio’n rheolaidd.

Dilynwch ganllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i stopio lledaeniad y coronafeirws:

 • Ei ddal - defnyddiwch hancesi papur i ddal eich peswch neu disiad
 • Ei daflu –  taflwch eich hancesi papur cyn gynted â phosibl
 • Ei Ddifa– – glanhewch eich dwylo cyn gynted â phosibl

 

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn gwneud fy nhaith hanfodol?

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu rhestr ddefnyddiol i bobl cyn iddyn nhw gychwyn ar eu teithiau.

Dilynwch ein cyngor Teithio’n Saffach os gwelwch yn dda.

 
Cynllunio eich taith

 • Ydw i angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?
 • Alla i gerdded neu seiclo i le rydw i’n mynd?
 • Ydw i wedi edrych ar y cyngor teithio diweddaraf gyn fy ngweithredwr cludiant?
 • Ydw i wedi gofyn am unrhyw gymorth bydd ei angen arna i?
 • Ydw i wedi archebu fy nhocyn teithio ar lein neu wedi gwneud yn siŵr bod talu digyswllt yn bosibl?
 • Ydw i wedi cynllunio fy nhaith i osgoi ardaloedd prysur ac wedi ystyried oedi?
 • Ydw i’n cymryd y llwybr mwyaf uniongyrchol i le rydw i’n mynd?

Beth ddylech chi fynd gyda chi:

 • Gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 • Cynllun ar gyfer fy nhaith 
 • Cerdyn talu digyswllt
 • Ffôn (os oes ei hangen ar gyfer diweddariadau teithio, tocynnau, taliadau digyswllt)
 • Tocynnau
 • Hylif diheintio dwylo 
 • Meddyginiaethau hanfodol  
 • Hancesi papur

 

 

 

Fydd yn rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?  

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio'r orsaf drenau i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill.

 

Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:
 • plant dan 11 oed
• y rheini sy’n dioddef anawsterau anadlu
• y rheini sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd

 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

 

Daliwch ati i ddilyn y mesurau cadw pellter corfforol, ac os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio. Gallwch ddarllen y canllawiau diweddaraf yma.

 

Gorchuddion wynebau: cwestiynau cyffredin

Sut a phryd y gallech chi wisgo gorchudd wyneb i amddiffyn y bobl sydd o’ch cwmpas.

 

Ble mae’r rhestr lawn o eithriadau ar gyfer gorchuddion wyneb?

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma

Sut ydych chi’n gwneud yn siŵr bod eich holl deithwyr yn dilyn y rheolau pellter cymdeithasol ar drenau, ac yn gwisgo gorchudd wyneb?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau. Rydyn ni hefyd wedi buddsoddi mewn diogelwch ychwanegol yn rhai o’r gorsafoedd prysurach.

 

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Ers 27 Gorffennaf rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â’n cwsmeriaid, yn egluro ac yn eu hannog er mwyn helpu i hyrwyddo manteision gwisgo gorchuddion wyneb a sut y bydd yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws. Mae hyn yn ein helpu i gadw pawb yn ddiogel sy’n defnyddio ein gwasanaethau

 

Nid yw pawb yn cydymffurfio ar ein gwasanaethau ym mhob ardal felly rydyn ni wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd er diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr a chynyddu ein gweithgareddau gorfodi.

 

Mewn partneriaeth â’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, byddwn yn gwrthod gadael i bobl deithio nad ydyn nhw’n parchu’r rheolau mewn lle. Mae hyn wedi golygu y gofynnwyd i rai teithwyr adael y trên mewn gorsafoedd cyn eu gorsaf nhw ac hyd yn oed wedi cael dirwy gan yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig. Bydd hyn yn parhau pan fo angen.

 

Oes angen i’r gorchudd wyneb fod â 3 haen?

Nac oes, nid oes angen iddo fod â 3 haen, ond mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn argymell yn gryf y dylid defnyddio’r math hwn o orchudd wyneb pan fo’n bosibl, gan mai dyma’r mwyaf effeithiol o lawer o ran lleihau'r posibilrwydd o ledaenu’r coronafeirws. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddwch ar drafnidiaeth gyhoeddus, oni bai eich bod wedi cael eich eithrio rhag gwneud hynny.

Sut i wneud gorchudd wyneb tair haen
Canllawiau cam wrth gam ar gyfer gwneud gorchudd wyneb tair haen anfeddygol yn y cartref.

 

Fydda i’n gallu cael gorchudd wyneb o’r orsaf drenau neu ar y bws?

Er y gall rhai o’r siopau hanfodol ger y gorsafoedd trenau a bysiau werthu gorchuddion wyneb, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb cyn mynd i faes parcio’r orsaf, y platfform a mynd ar y bws neu’r trên. Ni fydd gweithredwyr cludiant yn darparu gorchuddion wyneb ar y bws neu’r trên. 

Fydd angen i fy mhlant wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Does dim rhaid i blant dan 11 oed wisgo gorchudd wyneb.

Rhaid i blant dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb oni bai eu bod yn anabl neu’n dioddef o anawsterau anadlu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb maint addas i wneud yn siŵr ei fod yn eu diogelu’n iawn. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  
 

Fydd angen i fy mhlentyn wisgo gorchudd wyneb ar y bws yn ystod y cyfnod atal byr?

 

Nid yw cludiant penodedig i’r ysgol yng Nghymru yn dod o dan y rheolau hyn, oherwydd bod ganddo risg is o ledaenu’r feirws na thrafnidiaeth sydd ar gael i’r cyhoedd. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y cyngor lleol ac ysgol eich plentyn yw penderfynu a ddylai disgyblion dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol.

Dylai ysgol eich plentyn fod wedi cadarnhau'r trefniadau ar gyfer cludiant i'r ysgol, sy'n cynnwys cyngor ar orchuddion wyneb. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch yn uniongyrchol â nhw neu’ch cyngor lleol.

Bydd angen i blentyn dros 11 oed sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus arferol wisgo gorchudd wyneb.

Mae rhagor o wybodaeth am drafnidiaeth ysgol ar gael yma.

 

Mae gan fy ngwraig dementia, fydd angen iddi wisgo gorchudd wyneb wrth deithio?

Na fydd, ni fydd angen i’ch gwraig wisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd pob teithiwr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oed, anabledd ac anawsterau anadlu. 

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

 Rwy’n dioddef o bryder, oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, does dim angen i chi wisgo gorchudd wyneb.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu. Mae’r rheini sy’n dioddef o bryder wedi cael eu cynnwys yn y rhestr hon o eithriadau.

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

 

Mae gen i anawsterau anadlu; oes raid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Nac oes, rydych chi’n cael eich cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod na fydd rhai teithwyr yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd yr ystyriaethau canlynol – oed, anabledd ac anawsterau anadlu.

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros am y trên?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid i deithwyr wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, mewn gorsafoedd, ar blatfformau, mewn ystafelloedd aros ac mewn meysydd parcio'r orsaf drenau i helpu i atal lledaenu'r feirws i staff ac i deithwyr eraill.

 

Does dim angen i’r teithwyr canlynol wisgo gorchudd wyneb:
 • plant dan 11 oed
• y rheini sy’n dioddef anawsterau anadlu
• y rheini sydd â salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd

 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

Fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth aros yn y safle bws?

Na, does dim rhaid i chi wisgo’r gorchudd wyneb nes byddwch chi’n paratoi i fynd ar y bws. Bydd disgwyl i chi ddilyn y canllawiau cadw pellter corfforol a gwneud yn siŵr bod eich dwylo’n lân cyn mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydyn ni’n cynghori eich bod yn cymryd digon o amser i roi eich gorchudd wyneb arno’n iawn ac osgoi cyffwrdd blaen eich gorchudd wyneb wrth ei wisgo.  
 

Rwy’n teithio mewn Tacsi, fydd angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Bydd, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio. Holwch weithredwr eich tacsi os byddwch chi eisiau rhagor o fanylion. 

Dim ond ar gyfer teithiau hanfodol yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud y dylech chi ddefnyddio Tacsi.

Mae fy ngŵr yn fyddar, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i gyfathrebu ag ef?

Byddwch, mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi bod sefyllfa pawb yn wahanol ac yn yr achos hwn byddwch chi’n cael tynnu eich gorchudd wyneb os bydd angen i chi gyfathrebu â’ch gŵr yn ystod y daith.

Fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb i fwyta neu yfed? 

Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwyta neu yfed, os yw hynny’n angenrheidiol - er enghraifft, os ydych chi ar siwrnai hir neu os oes gennych chi anghenion meddygol. 

Holwch weithredwr y bws neu’r trên yn gyntaf i weld os yw bwyd a diod yn cael eu caniatáu.
 

Beth os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth deithio, fydda i’n cael tynnu fy ngorchudd wyneb?

Byddwch, os byddwch chi’n dechrau teimlo’n sâl neu os ydych chi’n poeni am eich iechyd a’ch llesiant neu os bydd angen i chi gymryd meddyginiaeth angenrheidiol. Rhowch wybod i aelod o staff cyn gynted ag y bo modd os oes angen
cymorth arnoch, ceisiwch gadw pellter corfforol lle bynnag y bo modd.

Os ydych chi’n teimlo’n sâl cyn cychwyn eich siwrnai, rydym yn gofyn i chi beidio â theithio. 
 

Beth os byddaf yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol am beidio â gwisgo gorchudd wyneb?

Nid ydym yn goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ac fel rhan o’n hymgyrch ‘Teithio'n Saffach’ rydym yn gofyn i bawb barchu ei gilydd ac yn tynnu sylw at y ffaith na fydd pawb yn gallu gwisgo gorchudd wyneb. Ond, os ydych chi wedi cael eich eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb ac y byddech chi’n hoffi cael hysbysiad i ddangos i bobl rhag ofn, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Cofiwch, nid oes angen i chi fod â hwn gyd chi, ond mae ar gael i’r rheini y byddai’n well ganddynt ei gael.
 

Ble galla i gael laniard blodau'r haul?

Ar gyfer anableddau cudd, mae’r laniard blodau’r haul yn gallu dangos i staff a theithwyr y gallai fod angen help a chefnogaeth ychwanegol. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Fydd staff trafnidiaeth gyhoeddus yn gwisgo gorchudd wyneb?

Oes, mae disgwyl i staff trafnidiaeth gyhoeddus wisgo gorchudd wyneb ym mhob man cyhoeddus, oni bai eu bod wedi’u heithrio rhag gwneud hynny

 

Gallwch weld rhestr lawn Llywodraeth Cymru o eithriadau yma. Gallwch hefyd weld ac argraffu cerdyn eithrio Llywodraeth Cymru  yma. Gallwch ddefnyddio’r cerdyn hwn i ddangos eich bod wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb. Dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol yn ôl y gyfraith

 

Fyddwch chi’n fy stopio rhag teithio os na fydda i’n gwisgo gorchudd wyneb?

Os cewch chi eich dal yn teithio heb orchudd wyneb gallech chi gael eich dirwyo neu eich gwahardd rhag teithio. Dydy hyn ddim yn wir ar gyfer teithwyr sydd wedi’u cynghori i beidio â gwisgo gorchudd wyneb:

 • plant dan 11 oed
 • y rheini sy’n cael trafferth anadlu
 • pobl anabl

I osgoi hyn, rydyn ni’n gofyn bod teithwyr yn ein helpu drwy ddilyn y canllawiau diweddaraf er mwyn cadw’r rhwydwaith trafnidiaeth mor ddiogel â phosibl i gyd-deithwyr a’n staff.

 

Beth sy’n digwydd os ydw i’n teithio i Loegr; oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb? 

Mae gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr. Mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein gwasanaethau trenau yn Lloegr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Beth ddylwn i ei wneud i sicrhau fy mod yn defnyddio fy ngorchudd wyneb yn iawn?

Mae hi’n bwysig cofio hyd yn oed os ydy eich trwyn a’ch ceg wedi cael eu gorchuddio, ei bod hi’n dal yn bosibl i chi ledaenu’r feirws os nad ydych chi’n golchi eich dwylo’n rheolaidd. Felly rydym yn argymell eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi deithio a defnyddio hylif diheintio dwylo addas.

Pan fyddwch chi’n rhoi eich gorchudd wyneb ymlaen: 

 • gwnewch yn siŵr bod eich dwylo yn hollol lân
 • peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd 
 • gwnewch yn siŵr ei fod yn gorchuddio eich trwyn a’ch ceg yn ddiogel 
 • rhowch unrhyw ddarnau rhydd o ddefnydd o’r neilltu
 • Ar ôl i chi roi eich gorchudd wyneb ymlaen, peidiwch â chyffwrdd eich wyneb, eich trwyn, eich ceg na’ch llygaid o gwbl, mae hyn yn cynnwys os ydych chi’n gwisgo menig. 

Pan fyddwch chi’n tynnu eich gorchudd wyneb i ffwrdd:

 • Peidiwch â chyffwrdd blaen eich gorchudd   
 • Rhowch y gorchudd mewn bag plastig nes i chi gael cyfle i’w olchi 
 • Golchwch eich dwylo’n drwyadl am 20 eiliad gyda dŵr a sebon, pan fo’n bosibl neu defnyddiwch hylif diheintio dwylo addas 
 • Os ydych chi’n defnyddio gorchudd wyneb neu fenig sy’n cael eu defnyddio unwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared arnyn nhw’n gyfrifol ac yn ddiogel, gartref os yw’n bosibl. Mae taflu sbwriel yn drosedd ac yn rhoi pobl eraill mewn perygl, yn enwedig gweithwyr allweddol fel pobl sy’n casglu sbwriel a phobl sy’n glanhau strydoedd.

 

Sut mae cadw fy ngorchudd wyneb yn lân?

Gallwch chi olchi’r rhan fwyaf o orchuddion wyneb gyda gweddill eich dillad drwy ddefnyddio powdwr golchi dillad arferol. Efallai fod cyfarwyddiadau golchi arbennig ar gyfer rhai gorchuddion wyneb, a dylech gael y rhain gan y cwmni/gwerthwr pan fyddwch yn prynu’r gorchudd wyneb. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo’n drwyadl cyn ac ar ôl i chi fod yn defnyddio neu’n gafael mewn gorchudd wyneb a pheidiwch â chyffwrdd eich llygaid a’ch wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau unrhyw le mae’r gorchudd wyneb rydych chi wedi bod yn ei ddefnyddio wedi’u cyffwrdd, fel bwrdd, cadair neu gownter y gegin drwy ddefnyddio cynnyrch glanhau addas. 

 

Beth yw’r galw presennol gan deithwyr ar eich gwasanaethau rheilffyrdd?

 

Ar ein gwasanaethau trên, rydyn ni’n gweld tua 30% o nifer y teithwyr ar hyn o bryd o’i gymharu â’r lefelau cyn y cyfyngiadau symud. Roedden ni’n gweld y niferoedd hyn yn cynyddu’n raddol wrth i’r cyfyngiadau symud lacio, ond rydyn ni’n disgwyl i’r niferoedd ostwng yn ystod y cyfnod atal byr wrth i’r cyfyngiadau teithio hanfodol ddychwelyd. 

 

Mae cwmnïau bysiau ledled y wlad yn gweld lefelau amrywiol o deithwyr yn defnyddio eu gwasanaethau. Rydyn ni’n gweld y niferoedd hyn yn cynyddu’n raddol.

 

 

 

Pam nad ydych chi’n rhedeg 100% o’r gwasanaeth o hyd?

Yn gyffredinol, mae amserlen y gwasanaethau rheilffyrdd wedi cynyddu tua 65% ers pan oedd y cyfyngiadau symud yn eu hanterth.

 

Yn ystod y cyfnod atal byr, holwch cyn i chi deithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd. Ni fydd hyn yn effeithio ar wasanaethau sy’n gweithredu yn Lloegr gan nad yw’r cyfnod atal byr yn berthnasol.

 

Er ein bod yn rhedeg llai o wasanaethau trên ar hyn o bryd, mae’n bwysig pwysleisio bod ein trenau i gyd yn cael eu defnyddio. Dyma’r rhesymau pam fod llai o wasanaethau o hyd o’i gymharu â’r cyfnod cyn y cyfyngiadau symud:

 

•    mae angen mwy o gerbydau nag arfer ar lawer o’n gwasanaethau trenau er mwyn cadw pellter corfforol gwell

•    mae arnom angen ychydig mwy o amser nag arfer hefyd i gyflawni ein gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr 

mae ein niferoedd staff yn parhau i aros yn is na’r arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i redeg ein gwasanaethau
Ar wasanaethau cyfnodau prysur, rydyn ni’n gweithredu ar hyn o bryd ar tua 90% o’r amserlen cyn Covid.

 

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos gyda’r gweithredwyr bysiau, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i gynyddu’r gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf.  Mae cyllid ychwanegol wedi’i ddarparu i weithredwyr bysiau er mwyn iddyn nhw allu cynyddu gwasanaethau i gyd-fynd â phobl sy’n dychwelyd i fannau gwaith, fel yn y sectorau manwerthu a lletygarwch, ac ailagor ysgolion a cholegau.

 

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gwnewch y canlynol:
 1.    Cynllunio ymlaen llaw
2.    Gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio
 3.    Dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am amserlenni ar gyfer: 
Teiithio ar y trên
Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

 

Ydych chi’n gwybod pryd fydd y gwasanaethau’n dychwelyd i 100%?

Ddim eto. Does dim dyddiad pendant ar hyn o bryd.

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth o hyd ac mae ein hamserlenni wedi parhau i gael eu haddasu i gefnogi cymaint o weithwyr allweddol â phosibl sy’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i deithio i’r gwaith ac yn ôl adref.

 

Rydyn ni’n cyflwyno gwasanaethau trên ychwanegol yn raddol wrth i ni ddychwelyd at amserlen lawn, a bydd rhagor o wasanaethau’n cael eu hychwanegu dros yr wythnosau nesaf. Rydyn ni’n parhau i adolygu’r amserlen ar sail data teithwyr, canllawiau Llywodraeth Cymru a newidiadau i amserlen rheilffyrdd ehangach y DU.
 
Ein cyngor o hyd yw y dylai pobl gynllunio eu teithiau’n ofalus ac osgoi teithio ar adegau prysur pan fo hynny’n bosibl. Gellir cael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan. https://trc.cymru/cy/deithion-saffach.
 

Pam na allwch chi roi trenau neu fysiau ychwanegol?

Trenau
 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd.  Mae’r holl drenau sydd ar gael gennym yn cael eu rhedeg ar ein gwasanaethau.

 

Mae’n rhaid cael mwy o gerbydau nag arfer ar nifer o’n gwasanaethau trenau er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn well, ac mae angen ychydig mwy o amser nag arfer arnom hefyd i gyflawni ein trefniadau glanhau mwy trylwyr i wneud yn siŵr ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth.   

 

Mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid-19, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau.

 

Bysiau
Ar hyn o bryd, mae gweithredwyr bysiau yn defnyddio capasiti ychwanegol lle bynnag y bo modd. Rydyn ni wedi rhoi blaenoriaeth i gynyddu gwasanaethau ar sail blaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru:
 • cefnogi dysgwyr i ddychwelyd i’r ysgol neu i’r coleg
• cynyddu amleddau lle mae’r galw’n fwy na’r capasiti
• mae gwella cynhwysiant cymdeithasol drwy wella hygyrchedd at swyddi a gwasanaethau yn gwella ar draws ein rhanbarthau a’n cymunedau
 

Pam na allwch chi ddarparu bysiau yn lle trenau?

Rydyn ni wedi dod o hyd i dros 70 o fysiau i gludo myfyrwyr sy’n dychwelyd i ysgolion a cholegau. Ar hyn o bryd does dim bysiau ar gael i gynyddu capasiti ar y rhwydwaith yn gyffredinol.

Mae arnom hefyd angen i rai bysiau fod ar gael ar gyfer problemau annisgwyl.
 

A yw’n wir nad oes digon o staff i gynnal gwasanaeth trenau llawn?

Dyma un o’r tri phrif reswm pam nad ydyn ni’n gallu cynnal amserlen lawn ar hyn o bryd.
 

Mae niferoedd ein staff yn parhau i fod yn is nag arfer oherwydd absenoldebau sy’n gysylltiedig â Covid, sy’n golygu bod llai o’n pobl ar gael i gynnal ein gwasanaethau.

Dyma’r ddau reswm arall:

•    mae angen mwy o gerbydau nag arfer ar lawer o'n gwasanaethau trenau er mwyn cadw pellter cymdeithasol yn well

•    mae arnom angen ychydig mwy o amser nag arfer hefyd i gyflawni ein gweithdrefnau glanhau mwy trylwyr
 

Pam ydych chi’n hepgor rhai gorsafoedd trên?

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Gwnaethom y penderfyniad anodd i beidio â galw mewn rhai gorsafoedd am y tro yn dilyn asesiadau risg a gynhaliwyd ym mhob gorsaf. Roedd yr asesiadau hyn yn nodi nad oedd modd gweithredu dau ddrws trên yn yr orsaf oherwydd hyd platfformau gorsafoedd neu bod y platfform yn crymu.
 
Mae’r mesur diogelwch dros dro hwn wedi cael ei roi ar waith i gadw pellter diogel rhwng ein goruchwylwyr a’n cwsmeriaid, wrth i ni barhau i ddelio â’r heriau a ddaw yn sgil y pandemig.

 

Rydyn ni wedi ailgyflwyno stopio yn Earlestown ar 31 Awst a byddwn yn ail-ddechrau galw yng Nghonwy yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i ni barhau i weithio tuag at adfer y drefn o stopio ym mhob un o’r gorsafoedd sydd ar ôl.
 

Yn ystod y cyfnod atal byr, holwch cyn i chi deithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

 

Pam na allwch chi ddefnyddio mwy o gerbydau ar y trenau prysurach?

 

Diogelwch ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr yw ein prif flaenoriaeth. Mae’n rhaid cael mwy o gerbydau nag arfer ar nifer o’n gwasanaethau trên er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn well, ac rydyn ni’n gweithio gyda Heddlu Trafnidiaeth Prydain i gynyddu presenoldeb diogelwch ar ein trenau.

 

Rydyn ni’n rheoli’r capasiti mewn gorsafoedd, lle bynnag y bo modd, ond nid oes staff yn ein holl orsafoedd. Er mwyn helpu i gadw’r rhwydwaith mor ddiogel â phosibl, rydyn ni'n gofyn i deithwyr chwarae eu rhan drwy ddilyn ein canllawiau Teithio'n Saffach.

 

Rydyn ni’n monitro newidiadau yn y galw gan gwsmeriaid yn ofalus, sy’n cynnwys monitro lluniau teledu cylch cyfyng, er mwyn llywio unrhyw newid i wasanaethau ar draws y rhwydwaith.
 

Pam fod prisiau trenau’n codi pan fo llai o wasanaeth o hyd?

 

Rydyn ni’n parhau i fuddsoddi i drawsnewid gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau. Ers cymryd yr awenau dros y gwasanaeth ym mis Hydref 2018, rydyn ni wedi cyflwyno nifer o gynlluniau prisiau tocynnau sydd wedi’u hanelu at wneud teithio ar drenau’n fwy fforddiadwy, gan gynnwys gostwng prisiau tocynnau 10% yng Ngogledd Cymru, gostwng prisiau yng Nghymoedd De Cymru 12.5%, yn ogystal â sicrhau bod teithio ar drenau am ddim i bobl ifanc dan 11 oed a theithio ar gyfnodau tawelach am ddim i bobl ifanc dan 16 oed, a chynyddu nifer y tocynnau Advance rhatach sydd ar gael ar gyfer teithiau pell.

 

Mae tocynnau trên yn ein helpu i ariannu ein buddsoddiad mor fforddiadwy â phosibl, ar gyfer teithwyr rheilffyrdd a threthdalwyr. Bydd unrhyw fuddsoddiad yn darparu teithiau cyflymach, gwasanaethau amlach, cerbydau newydd sbon a gwelliannau i orsafoedd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau.

 

Rydyn ni’n cydnabod bod y pandemig wedi cael effaith enfawr ar nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau rheilffyrdd, a byddwn yn adolygu ein dull gweithredu ar gyfer prisiau tocynnau dros y misoedd nesaf i helpu i annog mwy o bobl i deithio gyda ni mor ddiogel â phosibl.
 

Sut mae’r rhwydwaith yn gallu ymdopi nawr bod plant ysgol a myfyrwyr yn defnyddio’r gwasanaethau eto?

 

Roedden ni wedi cynllunio’n fanwl iawn ar gyfer ailagor ysgolion a cholegau. Rydyn ni wedi gallu nodi meysydd allweddol lle mae mwy o bobl yn defnyddio’r rheilffyrdd, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y bore a chanol y pnawn. Yn yr achosion hyn, rydyn ni wedi gallu darparu trafnidiaeth ychwanegol ar y ffyrdd, ac mae rhywfaint o’r rheini hefyd ar gael i’r cyhoedd.

 

Fodd bynnag, rydyn ni’n annog disgyblion a myfyrwyr ledled Cymru a’r Gororau i weithredu’n gyfrifol wrth deithio drwy ddilyn ein canllawiau Teithio’n Saffach. Rydyn ni wedi cyhoeddi’r canllawiau hyn i awdurdodau lleol ac ysgolion a cholegau perthnasol lle mae’r galw am drafnidiaeth gyhoeddus yn uchel.

 

Rydyn ni hefyd yn annog defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus cyffredinol i geisio osgoi teithiau sydd ddim yn hanfodol o gwmpas dechrau a diwedd y diwrnod ysgol, lle bynnag y bo modd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gennym ddigon o gapasiti ar gyfer ein teithwyr ifanc.

 

Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol i gefnogi’r broses o ddychwelyd i’r ysgol a’r coleg. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan yma.

 

A oes system archebu ar waith i archebu seddi ymlaen llaw ar drenau?

 

Ar hyn o bryd rydyn ni’n chwilio am atebion i ganiatáu mwy o ragarchebu gwasanaethau i helpu i gadw pellter cymdeithasol ar ein trenau. Byddwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf maes o law.
 

Yn y cyfamser, gallwch ddefnyddio ein gwiriwr capasiti TrC i gadw golwg yn eich ardal.

 

Rydyn ni’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr eich bod yn gallu teithio mor ddiogel â phosibl. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cyfrifo capasiti eich taith yn seiliedig ar ddata yr wythnos flaenorol, nid trwy ddefnyddio data amser real. Rydym yn gweithio’n galed i wella ein gwasanaeth gwirio capasiti cyn gynted ag y gallwn.

 

Gallwch weld y gwiriwr capasiti yma https://trctrenau.cymru/cy/cynllunio-ymlaen-llaw/gwiriwr-capasiti?_ga=2.217510998.135099489.1603440352-1179064013.1562070620

 

Fflecsi yw ein gwasanaeth peilot newydd sy’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr bysiau lleol a chynghorau lleol. Mae’n llenwi bwlch yn lle gwasanaethau bysiau rheolaidd.

Mae’r gwasanaeth peilot yn gweithio’n dda ac ar hyn o bryd mae’n cael ei dreialu yng Nghasnewydd, Gogledd Caerdydd, Rhondda, Dinbych a Phrestatyn. Mae’r gwasanaeth yn rhedeg rhwng 7.30am a 6.30pm.

 

Mae diogelwch yn hollbwysig, felly rydyn ni wedi dylunio fflecsi i gludo teithwyr mewn modd mor ddiogel â phosibl. Mae gwybod faint o deithwyr rydyn ni’n eu cludo yn golygu ein bod ni’n gallu anfon cerbyd o faint addas er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

 

Mae fflecsi hefyd yn caniatáu i bobl ddewis pryd maen nhw eisiau teithio.

 

Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno’r gwasanaeth i ardaloedd eraill os ydy’r peilot yn llwyddiannus. Gallai rhai gwasanaethau fflecsi barhau i redeg ochr yn ochr â gwasanaethau bws arferol yn y dyfodol.

 

I ddysgu, mwy llwythwch yr Ap i lawr neu ffoniwch 0300 234 0300

 

Ydw i’n gallu mynd â fy meic ar drafnidiaeth gyhoeddus fel rhan o fy nhaith hanfodol?

Mae lle ar drafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol sydd ar waith, Gwnewch ddefnydd o’n cyfleusterau parcio beiciau os ydyn nhw ar gael a cheisiwch osgoi dod â beiciau ar drafnidiaeth gyhoeddus lle bynnag bo hynny’n bosibl. 


I ddysgu mwy am argaeledd cyfleusterau parcio beiciau yn ein gorsafoedd rheilffordd, ewch i   https://trctrenau.cymru/cy/gorsafoedd


Ga i fynd a phram ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Cewch, fe gewch chi fynd â phramiau ar drafnidiaeth gyhoeddus. Ond, gan fod lle yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol, ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os mai hynny yw’ch unig opsiwn. Ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. 
 

Ga i ddod a beic neu sgwter fy mhlentyn ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Ein cyngor yw peidio â theithio gydag eitemau ychwanegol a dianghenraid, lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

Gan fod lle yn gyfyngedig iawn oherwydd y mesurau cadw pellter corfforol, ein cyngor yw defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus os mai hynny yw’ch unig opsiwn, ystyriwch gerdded neu feicio pan fo'n bosibl er mwyn ein helpu i gadw'r lle cyfyngedig sydd ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gweithwyr allweddol sydd angen teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith.
 


 

Rydw i’n fyfyriwr; ga i ddal defnyddio Fy Ngherdyn Teithio i deithio?

Cewch, rydyn ni’n dal i dderbyn Fy Ngherdyn Teithio wrth deithio.

Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i amddiffyn eich hun ac eraill.

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl:

•    gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio

•    cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl

•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill

•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi

•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl

•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

Mae rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer: 

Teithio ar drên

Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio.

 

Mae rhagor o wybodaeth am gadw pellter corfforol ar gael yma

 

I gael rhagor o gyngor a chyfarwyddiadau neu ddiweddariadau teithio llwythwch Ap am ddim Traveline i lawr yma here

 

I gael rhagor o wybodaeth am Fy Ngherdyn Teithio ewch i https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/

 

Yn ystod y cyfnod atal byr, holwch cyn i chi deithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

 

Ga i ddal defnyddio fy ngherdyn bws i deithio?

Ydych. Cewch, os oes gennych chi Gerdyn Teithio Rhatach dilys mae’r un telerau ac amodau yn berthnasol.

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol, byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i’ch cadw chi, eich cyd-deithwyr a’n staff mor ddiogel â phosibl drwy wneud y pethau canlynol:

•    gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio

•    cadw pellter oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi lle bynnag y bo hynny’n bosibl

•    osgoi cyswllt corfforol a threulio cyn lleied o amser â phosibl o fewn 2 fetr i bobl eraill

•    wynebu oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda chi

•    osgoi cyffwrdd arwynebau ar y trên cymaint â phosibl

•    osgoi bwyta ar y trên, os oes modd

Mae rhagor o wybodaeth am amserlenni ar gyfer: 

Teithio ar drên

Teithio ar fws

Dylech chi ganiatáu amser ychwanegol a gwneud eich gwaith cartref ar fanylion y daith cyn teithio. Os oes modd, ceisiwch osgoi teithio yn ystod adegau prysuraf y diwrnod sef y cyfnod cymudo yn y bore a’r prynhawn.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

 

Yn ystod y cyfnod atal byr, holwch cyn i chi deithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau rheilffyrdd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

 

Mae gen i gerdyn bws cyd-deithiwr gan fod angen help arna i wrth deithio, fydd fy ngofalwr yn cael teithio gyda mi?

Os yw eich cydymaith o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen gymdeithasol, bydd yn gallu teithio gyda chi. Os nad yw eich cyd-deithiwr yn byw yn eich tŷ nac yn eich swigen cymdeithasol, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, bydden ni’n gofyn i chi beidio â theithio gyda nhw am y tro.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau’n ymwneud â’ch cerdyn cyd-deithiwr, cysylltwch â’ch cyngor lleol i’w drafod.

Wrth deithio ar gyfer teithiau hanfodol, dangoswch eich cerdyn bws pan fydd aelod o staff yn gofyn amdano.

Mae rhagor o wybodaeth am deithio rhatach ar gael yma.

Pa fathau o deithio ydych chi’n eu hargymell yn lle bysiau neu drenau?

Gyda chapasiti sylweddol is ar y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, o ganlyniad i gadw pellter corfforol, rydyn ni’n annog pobl, lle bynnag y bo modd, i ddefnyddio teithio llesol ar gyfer teithiau byr er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Efallai eich bod chi wedi clywed am y term ‘Teithio Llesol’, mae hyn yn cyfeirio at daith rydych chi’n ei gwneud ar droed neu ar feic wrth deithio i’r gwaith, i'r ysgol, i’r siopau neu i orsaf bws neu reilffordd. Mae gan gerdded a beicio fanteision amlwg o ran iechyd a llesiant, felly fe fyddwch chi’n cael eich ymarfer corff dyddiol wrth i chi deithio.

 

Ble alla i gael help i gynllunio fy nhaith teithio llesol?

Mae help wrth gynllunio eich taith ar droed neu ar feic ar gael trwy wefan Traveline Cymru. Gallwch chi hefyd lwytho’r ap Traveline Cymru i lawr am ddim.. Neu, mae Google Maps a Komoot yn cynnig gwasanaethau cynllunio taith am ddim sy’n gweithio gyda theithiau ar droed neu ar feic.

Mae gwybodaeth ynglŷn â llwybrau teithio llesol yn eich ardal hefyd ar gael o wefan eich Cyngor lleol, mae’r wybodaeth i’w chael yma: https://llyw.cymru/teithio-llesol-cynnydd-eich-awdurdod-lleo.

I weld os ydych chi'n byw ger y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol gallwch chi fynd i wefan Sustrans.

Mae cynghorau lleol ar draws Cymru yn cael eu hannog i osod cyfleusterau dros dro i'w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio ac mae Sustrans wedi datblygu adnodd i’ch helpu chi i weld beth sy’n cael ei roi ar waith yn eich ardal chi yma.

 

Does gen i ddim beic ond fe hoffwn i feicio, oes unrhyw help ar gael?

Mae cynlluniau rhannu beiciau cyhoeddus, fel Nextbike, ar gael mewn nifer bychan o gynghorau lleol yng Nghymru, lle gallwch chi logi beic i fynd a chi o a i b. I ddysgu mwy am Nextbike, a sut i gadw’n saff wrth ddefnyddio eu gwasanaeth yn ystod COVID-19, ewch i’w gwefan https://www.nextbike.co.uk/en/.

Os ydych chi’n weithiwr allweddol yng Nghaerdydd, gallwch chi gael aelodaeth Nextbike am ddim ac mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Mae’n bosib bod cynlluniau lleol ar gael yn eich ardal, ewch i wefan eich cyngor lleol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Dydw ddim yn gyrru, ond mae fy nghydweithiwr wedi cynnig lifft i’r gwaith – ydy rhannu car yn cael ei ganiatâu?

 

 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn dweud y dylech chi aros gartref oni bai fod gennych chi esgus rhesymol a dim ond os yw eich taith yn hanfodol y dylech chi deithio.

 

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

 

Dim ond ar gyfer teithiau hanfodol lle mae’r holl deithwyr o’r un aelwyd neu'n rhan o’ch swigen gymdeithasol y dylid rhannu car.

 

Os ydych chi’n rhannu car gyda rhywun sydd ddim yn byw gyda chi fel arfer, ac nid ydych chi’n rhan o’r un swigen gymdeithasol, ystyriwch ffordd wahanol o deithio fel cerdded, beicio neu drafnidiaeth gyhoeddus.

 

Os nad oes dewis arall ond rhannu car gyda rhywun y tu allan i'ch cartref a'ch swigen gymdeithasol, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud i helpu i leihau'r risgiau diogelwch:

 • cadw nifer y teithwyr i gyn lleied â phosibl
 • cadw’r ffenestri ar agor i gael digon o awyr iach
 • wynebu oddi wrth deithwyr eraill, lle bynnag bo hynny’n bosibl
 • dylai’r cerbyd gael ei lanhau’n rheolaidd gyda chynnyrch glanhau safonol gan ganolbwyntio ar ardaloedd sy’n cael eu cyffwrdd yn aml, fel handleni’r drysau

 

Ydy’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn dal i redeg ei wasanaethau?

I ddarganfod pa wasanaethau sy’n rhedeg yn eich ardal, cysylltwch â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, drwy anfon eich ymholiad mewn e-bost at advice@ctauk.org

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan https://ctauk.org/covid19-guidance

 

Sut alla i gadw pellter corfforol ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae’r coronafeirws wedi newid y ffordd rydyn ni’n teithio. Rydyn ni’n gwneud ein gorau i gadw pellter corfforol ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, ond gallwch chi ein helpu ni hefyd drwy fod yn deithiwr cyfrifol i helpu i ddiogelu eich hun ac eraill:

•    cynllunio ymlaen llaw

•    gwisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch  eithrio

•    dilyn ein cyngor Teithio’n Saffach

 

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda phob gweithredwr cludiant cyhoeddus fel eich bod chi’n gallu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mor ddiogel â phosibl – mae hyn yn cynnwys cyflwyno amryw o fesurau, lle bynnag bo hynny’n bosibl:

 • cyfyngu ar nifer y teithwyr a ganiateir ar drenau a bysiau ar yr un pryd
 • systemau ciwio gan gadw pellter corfforol mewn gorsafoedd
 • marciau cadw pellter corfforol clir mewn gorsafoedd ac ar drenau a bysiau, ac efallai y bydd rhai cynghorau lleol yn marcio o gwmpas safleoedd bysiau mwy
 • dim talu gydag arian parod
 • tocynnau ar-lein

Gofynnir i deithwyr ddilyn y cyfarwyddiadau diweddaraf i helpu i leihau cyswllt wyneb yn wyneb â phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ neu sydd ddim yn yr un swigen gymdeithasol â nhw gan ddilyn ein siarter canllawiau Teithio’n Saffach i deithwyr.

 

Sut allai i fod yn siŵr bod gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn lân?

Mae cerbydau a threnau trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i gael eu glanhau’n drylwyr yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae llefydd sy’n cael llawer o ddefnydd fel byrddau, handlenni a mannau sy’n cael eu cyffwrdd yn aml gan deithwyr yn cael eu glanhau’n rheolaidd a thrylwyr, mae hyn yn cynnwys ardaloedd mewn gorsafoedd.

Mae cadw staff rheng flaen mor ddiogel â phosibl yn un o’n prif flaenoriaethau, ac rydyn ni’n gweithio gyda darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus i wneud yn siŵr bod staff a theithwyr yn cael eu cadw mor ddiogel â phosibl.

 

Pa gynhyrchion glanhau sy’n cael eu defnyddio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae mesurau glanhau ychwanegol yn parhau i fod ar waith, ac mae ardaloedd sy’n dod i gyswllt agos â theithwyr a staff, fel handleni, canllawiau cydio, peiriannau tocynnau a breichiau seddi yn cael eu glanhau’n rheolaidd gan ddefnyddio cynhyrchion sy’n cael eu hargymell yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

 

Fydd angen i mi wisgo menig wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Na fydd, does dim rhaid i chi wisgo menig, mae’n ddewis personol. Rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth o ran golchi eu dwylo’n rheolaidd cyn ac ar ôl iddyn nhw deithio, ac i ddefnyddio’r hylif diheintio lle mae ar gael.

 

Fydd fy nhymheredd yn cael ei gymryd cyn teithio?

Na fydd, fydd eich tymheredd ddim yn cael ei gymryd cyn i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Os oes gennych chi dymheredd uchel neu os oes gennych chi unrhyw symptomau o’r coronafeirws, peidiwch â theithio.

 

A oes system tracio ac olrhain ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel mewn bwytai a chaffis?

Nid yw hwn ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus ar hyn o bryd, ond rydyn ni’n adolygu ein dulliau gweithredu’n barhaus. Rydyn ni’n annog pobl i osgoi teithio os ydyn nhw’n teimlo’n sâl neu os ydyn nhw’n dangos unrhyw arwyddion o symptomau, pa mor fach bynnag ydyn nhw. Mae hefyd yn bwysig bod pob teithiwr yn dilyn y canllawiau sydd ar waith, gan gynnwys gwisgo gorchudd wyneb, er mwyn helpu i leihau lledaeniad y feirws.

 

Pa fesurau diogelwch sydd ar waith ar drafnidiaeth gyhoeddus?

Mae genym bolisi Dim Goddefgarwch o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac rydyn ni’n gofyn i bob teithiwr barchu cyd gymudwyr a staff trafnidiaeth gyhoeddus, sy’n gwneud eu gorau i gynnig gwasanaethau yn ystod y cyfod anodd hwn.

Rydyn ni’n parhau i weithio’n agos iawn gyda’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, sydd yno i gynnig cymorth i fynd i’r afael ag unrhyw achosion troseddol ar y rhwydwaith rheilffordd ac i helpu i addysgu teithwyr ar bwysigrwydd dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Gallwch chi riportio achos ar y rhwydwaith rheilffyrdd drwy roi gwybod i aelod o staff yn ddiogel neu drwy ffonio’r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 0121 634 5600.

Os byddwch chi’n cael problemau wrth deithio ar fws, rhowch wybod i'r gyrwr yn ofalus a bydd yn gofyn am gymorth dros y radio os oes angen.

 

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i staff trafnidiaeth gyhoeddus?

Mae diogelwch a llesiant y staff rheng flaen ar draws y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn un o’n prif flaenoriaethu.

Rydyn ni’n cydweithio gydag undebau llafur, cyrff diogelwch a phartneriaid eraill i sicrhau bod ein pobl yn gallu gweithio’n ddiogel tra’n helpu pobl sydd angen teithio i gyraedd lle maen nhw’n mynd.

Byddwn ni’n parhau i ddilyn iechyd cyhoeddus a chyngor y llywodraeth ar beth sydd angen i staff trafnidiaeth gyhoeddus ei wneud wrth gyflawni eu dyletswyddau gwaith. Mae hyn yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb ac offer diogelwch addas eraill, fel bo angen.

 

Hoffwn i newid fy oriau gwaith – sut alla i gynllunio fy nheithiau?

Gofynnwn i chi osgoi amseroedd prysur rhwng 7am a 9am a 4pm a 6.30pm, lle bynnag y bo modd, i helpu i leddfu’r pwysau ar y capasiti cyfyngedig sydd ar gael.

Gweld manylion diweddaraf yr amserlen: 

Rheilffordd – trctrenau.cymru

Bysiau – traveline.cymru

 

Pryd fydd yr amserlenni arferol yn dychwelyd?

Dydyn ni ddim yn gwybod eto. Rydyn ni’n parhau i adolygu a gweithio’n agos gyda’n partneriaid trafnidiaeth gyhoeddus i redeg cymaint o wasanaethau â phosibl, pan fo modd i ni wneud hynny’n ddiogel ac yn unol â chanllawiau’r llywodraeth. Dim ond yn ystod y cyfnod atal byr y bydd gwasanaethau sy’n weithredol yng Nghymru yn cael eu lleihau, ac efallai y byddan nhw’n cael eu canslo a’u newid ar fyr rybudd, felly cofiwch edrych ar amseroedd teithio cyn i chi deithio.

Rheilffordd – trctrenau.cymru

Bysiau – traveline.cymru

 

Ai taliadau ‘digyswllt’ yw’r unig ffordd o dalu am docynnau? 

Na, ond dyma’r opsiwn gorau gan ei fod yn lleihau’r angen am gyswllt cymdeithasol. Pan fo hynny’n bosibl, prynwch eich tocyn ar-lein neu defnyddiwch ddulliau talu digyswllt yn y swyddfa docynnau neu wrth i chi fynd ar y bws.

 

Ydy’r swyddfeydd tocynnau ar agor?

Ond, efallai y bydd rhai swyddfeydd tocynnau ar agor lle y bydd galw, a bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Cysylltwch â’ch gweithredwr trenau neu fysiau lleol i gael rhagor o wybodaeth.

Prynwch docynnau ar-lein cyn i chi deithio, pan fo hynny’n bosibl. Bydd hyn yn helpu i osgoi cyswllt diangen â phobl eraill.

Ar gyfer tocynnau rheilffordd ewch i trctrenau.cymru

Ar gyfer tocynnau bws, ewch i wefan eich gweithredwr lleol neu i traveline.cymru

 

Pa mor bell ymlaen llaw alla i chwilio am daith? 

Fyddwch chi ddim yn gallu gweld amserlenni mor bell ymlaen llaw ag arfer, oherwydd mae’n ddarlun sy’n newid yn barhaus. Rydyn ni’n ymateb yn gyflym ac yn rheolaidd i ganllawiau’r llywodraeth sy’n esblygu. Felly rydyn ni’n gofyn i bobl edrych ar yr amserlenni yn yr wythnos cyn iddyn nhw deithio. 

Ar gyfer teithiau ar drenau- trctrenau.cymru

Ar gyfer teithiau ar fysiautraveline.cymru

 

Holwch cyn teithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Ni fydd gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr yn newid.

 

Ga i ad-daliad ar fy nhocyn tymor?

Cewch. Gallwch chi gael y manylion am sut i gael ad-daliad ar https://trctrenau.cymru/cy/ad-dalu-pris-tocynnau

I gael ad-daliadau ar fysiau, cysylltwch â’ch gweithredwr bysiau yn uniongyrchol neu ewch i traveline.cymru.

 

Fydd siopau a chaffis gorsafoedd ar agor a fydd yna wasanaeth arlwyo ar drenau?

Bydd siopau nad ydyn nhw’n hanfodol yn cael eu cau mewn gorsafoedd. Does dim gwasanaethau arlwyo ar gael ar drenau ar hyn o bryd.

 

Mae’r canllawiau gan Lywodraeth Cymru yn gofyn i deithwyr osgoi bwyta wrth deithio ar drafnidiaeth, lle bynnag bo hynny’n bosibl. 

 

Fydd toiledau ac ystafelloedd aros ar agor mewn gorsafoedd?

Byddan, lle bynnag bo hynny’n bosibl byddwn ni’n cadw ystafelloedd aros a thoiledau ar agor. Ond, oherwydd rheolau cadw pellter cymdeithasol, bydd cyfyngiadau ar faint o bobl fydd yn gallu eu defnyddio ar yr un pryd. Bydd hylif diheintio a deunyddiau golchi dwylo ar gael i’w defnyddio.

 

Ble fydd pobl yn aros os bydd tarfu mawr ar y gwasanaeth?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus i leihau tarfu. Os bydd digwyddiadau ar y rhwydwaith trafnidiaeth, bydd y gweithredwr trafnidiaeth perthnasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr ynghyd â chyngor trwy eu sianeli cyfathrebu i wneud yn siŵr bod pawb yn gallu parhau â’u taith mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl.

I osgoi torfeydd yn ymgasglu yn ystod unrhyw darfu, tarwch olwg ar eich taith cyn i chi deithio:

Rheilffordd – www.journeycheck.com/tfwrail

Bws – traveline.cymru

 

Holwch cyn teithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Ni fydd gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr yn newid.

 

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr, cofiwch y gall gwahanol reoliadau a chanllawiau fod ar waith yng ngwledydd gwahanol y DU.  Rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn.

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Beth fydd yn digwydd os oes oedi neu darfu ar y gwasanaethau?

Mewn achosion o oedi neu darfu mawr, byddwn yn parhau i ddarparu bysiau yn lle trenau. Os bydd hyn yn digwydd, bydd staff wrth law i roi’r holl gyfarwyddiadau a manylion perthnasol i chi a bydd mesurau cadw pellter corfforol ar waith, lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Lle bo hynny’n bosibl, bydd gweithredwyr bysiau yn trefnu bysiau yn lle trenau cyn gynted â phosibl a byddan nhw’n cynnig y lefel gywir o gymorth i gadw teithwyr yn ddiogel. Byddan nhw’n cyfleu gwybodaeth am oedi drwy eu sianeli cyfathrebu.

 

Holwch cyn teithio oherwydd bydd TrC yn rhedeg llai o wasanaethau trên ac efallai y bydd rhai gwasanaethau hefyd yn newid neu’n cael eu canslo ar fyr rybudd.

Ni fydd gwasanaethau rheilffyrdd o Gymru i Loegr na’r rheini sy’n cael eu gweithredu gan TrC yn Lloegr yn newid.

 

Os oes angen i chi wneud taith hanfodol rhwng Cymru a Lloegr, cofiwch y gall gwahanol reoliadau a chanllawiau fod ar waith yng ngwledydd gwahanol y DU.  Rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn.

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru yma.

Ydw i'n dal i gael teithio mewn tacsi?

Cewch, mae cwmnïau tacsis a cherbydau hurio preifat yn dal i ddarparu gwasanaethau. Cysylltwch â’ch gweithredwr lleol i drafod pa wasanaethau sydd ar gael a pha fesurau sydd ar waith ar hyn o bryd.

 

Byddwch yn deithiwr cyfrifol i helpu i ddiogelu eich hun ac eraill drwy wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio a dilyn y cyngor cyngor Teithio’n Saffach perthnasol.

Mae gweithredwyr tacsis a cherbydau hurio preifat wedi cyflwyno mesurau i helpu gyda chadw pellter corfforol ac mae’n bwysig eich bod chi’n dilyn cyngor y gyrrwr er mwyn helpu i gadw pawb mor ddiogel â phosibl.

 

Ceisiwch osgoi rhannu tacsi gyda phobl sydd ddim yn byw yn yr un tŷ â chi neu ddim yn eich swigen gymdeithasol, wynebwch oddi wrth y gyrrwr lle bo hynny’n bosibl, a chadwch yr amser rydych chi’n ei dreulio wrth ymyl pobl eraill mor fyr â phosibl. Golchwch eich dwylo’n drwyadl neu ddefnyddio hylif diheintio dwylo cyn ac ar ôl eich taith.

 

Rydw i’n teimlo’n bryderus ac yn unig iawn, lle alla i gael help?

Rydyn ni’n deall bod hwn yn gyfnod digynsail sydd wedi achosi straen a gorbryder i deithwyr a staff ar draws ein rhwydwaith, rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni leihau’r peryglon ac i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gorfod defnyddio’r rhwydwaith yn gallu teithio’n ddiogel. Os oes angen i chi siarad â rhywun, gallwch chi gysylltu ag un o’r elusenau sydd wedi’u rhestru isod ac sy’n cynnig cyngor cyfrinachol am ddim 24/7:

Y Samariaid – www.samaritans.org

Amser i Newid Cymru – www.timetochangewales.org.uk/cy/

Mind – www.mind.org.uk

 

Dydy fy nghartref ddim yn ddiogel, lle alla i fynd i gael help gyda thrais domestig?

Rydyn ni’n rhan o gynllun ‘Rheilffyrdd i Loches’ yn cefnogi Cymorth i Fenywod, sy’n cynnig talu costau teithio ar drên i unrhyw un sydd angen ffoi rhag trais domestig yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Cysylltu â ni

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth. Rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i ymateb i’r canllawiau newidiol a chael ein gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus arferol yn ôl cyn gynted â’i bod yn ddiogel gwneud hynny.

Os oes gennych chi ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys Bysiau, Rheilffordd a theithio llesol, gallwch chi gysylltu â Traveline Cymru

Os oes gennych chi ymholiadau’n ymwneud â gwasanaethau trên Trafnidiaeth Cymru, ewch yma.

Os oes gennych chi ymholiadau’n ymwneud â gweithgareddau Trafnidiaeth Cymru’n fwy cyffredinol, anfonwch e-bost at contact@tfw.wales

 

 

 

Cysylltiadau cyflym

Capacity checker

Gwiriwr capasiti

Defnyddiwch ein gwiriwr capasiti i gynllunio eich taith

Train tickets

Tocynnau trên

Prynwch eich      tocynnau trên

Rail enquiries

Ymholiadau rheilffyrdd

Cysylltwch â'r tîm cysylltiadau cwsmeriaid rheilffyrdd

Concessionary travel cards

Cerdyn Teithio Rhatach

Gwneud cais am eich Cerdyn Teithio Rhatach