Buy Before You Board Icon

Fel y mwyafrif o weithredwyr trenau ledled y Deyrnas Unedig, mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu polisi.

Nodir yn y polisi, pan fyddwch chi’n dechrau ar eich taith mewn gorsaf lle mae cyfleusterau prynu tocynnau ar gael, mai eich cyfrifoldeb chi yw prynu / actifadu tocyn dilys ar gyfer eich taith cyn mynd ar y trên.

Os na fyddwch chi'n gwneud hynny, tocyn Unffordd Unrhyw bryd fydd yr unig docyn y cewch chi ei brynu gan staff ar y trên, neu mewn cyfleusterau heb dalu (mewn rhai gorsafoedd yn unig). Mae’n bosibl na fydd arbedion cardiau rheilffordd*, tocynnau rhatach a thocynnau â disgownt ar gael.

Os ydych chi'n teithio heb docyn dilys, gallech chi gael eich erlyn a chael hyd at £1000 o ddirwy. Mae system tocynnau cosb ar waith ar deithiau rhwng gorsaf Amwythig a gorsaf Birmingham Rhyngwladol.

*Mae amodau’n berthnasol

 

Mae’r timau Diogelu Refeniw yn crwydro’r rhwydwaith drwy’r amser, yn gwirio tocynnau. Rydyn ni'n buddsoddi mewn trenau newydd ac yn gwella’r gorsafoedd ledled ein rhwydwaith felly mae’n bwysig gwneud yn siŵr fod pawb yn talu.

Cofiwch fod sawl ffordd o brynu eich tocyn cyn teithio

 • Yn y swyddfa docynnau neu o’r peiriant gwerthu tocynnau yn eich gorsaf leol
 • O’n gwefan www.trctrenau.cymru (nid ydym yn codi ffioedd archebu)
 • Llwytho i lawr app Trafnidiaeth Cymru yn rhad ac am ddim, ac yna actifadu eich tocyn
 • Os ydych chi’n teithio’n rheolaidd, mae tocynnau wythnosol, misol neu flynyddol yn rhoi gwerth am arian

 

I roi eglurhad ychwanegol, dyma rai Cwestiynau Cyffredin am ein Polisi Prynu Cyn Teithio

 • Yn yr orsaf
   • A allaf fynd ar y trên os yw ciw'r swyddfa docynnau / Peiriant Gwerthu Tocynnau yn rhy hir?
    Eich cyfrifoldeb chi yw gadael digon o amser i brynu eich tocyn, gan ystyried bod ciwiau yn ystod amseroedd brig (07:00 - 09:30 a 15:30 - 18:00) yn debygol o fod yn hirach. Yn aml gall ciwiau fod yn hirach drwy gydol y dydd ar ddiwrnodau digwyddiadau prysur.

    Os yw’n bosibl, ceisiwch gynllunio i brynu eich tocyn cyn eich taith a gallwch bob amser brynu tocyn y noson flaenorol o beiriant gwerthu tocynnau (o 1600 ymlaen) ar gyfer taith drannoeth.
   • A allaf fynd yn syth ar y trên os yw’r trên yn yr orsaf ac ar fin gadael?
    Eich cyfrifoldeb chi yw gadael digon o amser i brynu eich tocyn cyn i'r trên adael. Ni fydd y trên yn gadael yr orsaf nes ei bod i fod i wneud hynny. Bydd y drysau'n cau 40 eiliad cyn gadael.
   • Oes rhaid i mi drafferthu prynu tocyn os mai dim ond un stop i lawr y lein yn unig yw pen draw fy nhaith?
    Rhaid i chi brynu tocyn dilys ar gyfer eich taith, beth bynnag yw hyd eich taith.
   • Beth os na alla i brynu tocyn cyn i mi fynd ar y trên oherwydd fy anabledd?
    Os oes gennych chi anabledd sy’n eich rhwystro rhag prynu tocyn cyn mynd ar y trên; yna cewch brynu tocyn ar y trên. Byddwn yn cynnig y tocyn priodol ar gyfer eich taith ac yn rhoi disgownt os byddwch chi’n gymwys.

 • Cardiau Rheilffordd
   • Beth pe bawn i wedi prynu tocyn am bris is gyda Cherdyn Rheilffordd ymlaen llaw, ond wedi anghofio'r Cerdyn Rheilffordd cyn cychwyn ar fy siwrnai?
    Os ydych chi'n teithio ar docyn gyda gostyngiad Cerdyn Rheilffordd, rhaid i chi gael eich Cerdyn Rheilffordd dilys gyda chi i fynd gyda'ch tocyn. Os byddwch chi wedi anghofio eich Cerdyn Rheilffordd, rhaid i chi brynu tocyn dilys pris llawn newydd ar gyfer eich taith cyn i chi fynd ar y trên. Os na allwch ddangos eich cerdyn rheilffordd os bydd ein tîm diogelu refeniw yn eich stopio, fe allech chi gael eich erlyn.

    Os oes gennych Gerdyn Rheilffordd dilys, ond eich bod chi wedi ei anghofio cyn teithio, gallwch hawlio cost unrhyw bris ychwanegol yn ôl cyhyd â'i fod y tro cyntaf i chi hawlio.
   • Pam na roddodd y goruchwyliwr fy ngostyngiadau Cerdyn Rheilffordd i mi?
    Os ydych chi wedi mynd ar y trên o orsaf lle mae cyfleusterau prynu tocynnau ar gael, bydd yn rhaid i chi dalu'r pris sengl neu ddwyffordd llawn, heb ddisgownt, ar gyfer eich taith (ni fydd gostyngiadau, gan gynnwys Cardiau Rheilffordd, ar gael) wrth brynu gan aelod o staff ar y trên.
 • Prynu tocyn ar y trên
   • Pam fod gennych chi giard/goruchwyliwr ar y trên os na all werthu tocyn i mi?
    Mae'r goruchwyliwr ar y trên er eich diogelwch chi ac mae ganddo lawer o rolau i'w cyflawni yn ystod y daith, fel agor a chau'r drysau, darparu gwasanaethau i gwsmeriaid, gwirio tocynnau a gwneud cyhoeddiadau ar y trên. Mae'n rôl brysur ac ni fyddai gan y giard yr amser i werthu tocynnau i bawb ar y trên yn ogystal â chyflawni'r dyletswyddau hyn.

    Fodd bynnag, mae gan oruchwylwyr y gallu i werthu tocynnau i gwsmeriaid sy'n mynd o orsafoedd lle nad oes cyfleusterau prynu tocynnau ar gael. Pan fydd trenau'n brysur, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i gwsmeriaid sydd angen tocyn chwilio am y goruchwyliwr ar y trên oherwydd gallai fod yn anodd i'r goruchwyliwr fynd o un pen y trên i'r llall.

 • Tocynnau symudol
   • Beth fydd yn digwydd os oes gen i docyn symudol ond bod batri fy ffôn wedi diffodd?
    Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod digon o fatri ar eich ffôn symudol. Mae gan rai o'n trenau mwy newydd socedi trydan ar gyfer gwefryddion ffonau.
   • A all fy ffrind actifadu tocyn symudol i mi ei ddefnyddio?Gall, ond mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n teithio gyda'ch gilydd am y siwrnai gyfan.
   • Pam mae'r goruchwyliwr eisiau sganio fy nhocyn?Bydd goruchwylwyr yn sganio eich e-docyn neu docyn symudol i atal y tocyn rhag cael ei ailddefnyddio - yn debyg i pan fydd goruchwyliwr yn tocio tocyn papur. Os oes gennych chi docyn symudol mewn app symudol, bydd angen i chi ei actifadu cyn i chi fynd ar y trên fel bod modd darllen y cod bar.
 • Swyddfeydd tocynnau
   • Sut mae modd i mi weld amseroedd agor fy swyddfa docynnau leol?Dylai amseroedd agor fod wedi eu nodi y tu allan i'r swyddfa docynnau ei hun, a gellir eu gweld ar-lein hefyd.
   • Roedd y swyddfa docynnau wedi cau ar adeg pan oedd i fod ar agorWeithiau, am resymau y tu hwnt i'n rheolaeth, fel salwch ymysg y staff, efallai y bydd angen newid amseroedd agor swyddfa docynnau. Cyfeirir at gau swyddfeydd yn adran diweddariadau gorsafoedd Gwirio Taith. Mae gan bob gorsaf sydd â swyddfa docynnau beiriannau gwerthu tocynnau hefyd.
 • Peiriannau Gwerthu Tocynnau
   • WBeth pe na bai'r Peiriant Gwerthu Tocynnau yn gweithio?
    Rhoddir gwybod i'n tîm rheoli am ddiffygion peiriannau gwerthu tocynnau, ac mae modd gweld manylion yn adran diweddariadau gorsafoedd Gwirio Taith www.journeycheck.com/tfwrail a'u cyfleu i'n goruchwylwyr a'n tîm diogelu refeniw. Mae bob amser yn syniad da tynnu llun o'r sgrin fel tystiolaeth
   • Rwyf am dalu gydag arian parod ond dim ond cardiau sy’n cael eu derbyn gan y Peiriant Gwerthu Tocynnau yn fy ngorsaf
    Siaradwch ag aelod o staff ar y cyfle cyntaf a/neu sicrhewch Awdurdod i Deithio yn gyfnewid am docyn - Yna gallwch dalu gydag arian parod heb orfod talu'n ychwanegol.
 • Tocynnau Tymor
   • Beth ddylwn i ei wneud os wyf eisiau adnewyddu fy nhocyn tymor ac nad oes swyddfa docynnau ar gael?
    Os oes gennych chi gerdyn â llun, gallwch brynu tocyn tymor wythnosol o beiriant gwerthu tocynnau. Os nad oes cyfleusterau prynu tocynnau ar gael yn eich gorsaf ymadael, prynwch docyn unffordd ar gyfer eich cyrchfan o'r peiriant gwerthu tocynnau ac yna prynwch eich Tocyn Tymor yng ngorsaf eich cyrchfan. Bydd cost eich tocyn sengl yn cael ei dynnu o’ch tocyn tymor. Rhaid i chi gael tocyn dilys i deithio cyn mynd ar y trên.
   • Beth os ydw i wedi anghofio dod â fy nhocyn tymor?
    Bydd angen i chi brynu tocyn dilys i deithio cyn mynd ar y trên. Yna gallwch wneud cais am ad-daliad am y tocyn yn eich swyddfa docynnau leol. Gallwch wneud cais am ad-daliad ddwywaith mewn blwyddyn.
   • Beth os bydd fy nghynlluniau'n newid a bod angen i mi deithio ymhellach na'r gyrchfan ar fy nhocyn?
    R
    ydym yn deall y gall cynlluniau newid. Os byddant yn newid cyn i chi gychwyn ar eich taith, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu tocyn estyniad ar gyfer eich taith cyn i chi fynd ar y trên.

    Os bydd eich sefyllfa'n newid unwaith y bydd eich taith wedi cychwyn, rhowch wybod i'r goruchwyliwr ar y cyfle cyntaf a phrynu estyniad ar gyfer eich tocyn neu ei brynu drwy app Trafnidiaeth Cymru.

    Mae'n bosibl y cewch eich erlyn os profir eich bod yn fwriadol wedi bwriadu teithio ymhellach na’r gyrchfan sydd ar eich tocyn, heb dalu'r pris cywir.

 • Timau Diogelu Refeniw
   • Pam mae'n ymddangos bod y Timau Diogelu Refeniw bob amser yn fy ngorsaf?
    Mae timau Diogelu Refeniw yn gweithredu o gwmpas ein rhwydwaith cyfan ond rydym yn defnyddio data teithio heb docynnau a refeniw i helpu i dargedu ardaloedd sy'n peri pryder penodol.
   • A yw'r Arolygwyr Diogelu Refeniw yn cael eu cyflogi gan Trafnidiaeth Cymru?
    Cyflogir Arolygwyr Diogelu Refeniw gan Transport Investigations Ltd (TIL), yr ydym yn cydweithio'n agos â nhw drwy bartneriaeth i reoli ein gweithrediadau Diogelu Refeniw. Mae'r holl Arolygwyr Diogelu Refeniw wedi eu hyfforddi'n llawn gan TIL o ran deddfwriaeth gwasanaethau cwsmeriaid a diogelu refeniw.
   • A oes rhaid i mi roi fy manylion cyswllt personol i'r Arolygydd Diogelu Refeniw?
    Oes. Dim ond at ddibenion dilyn eich achos os na fyddwch wedi gallu cyflwyno tocyn dilys ar gais y bydd eich manylion personol yn cael eu defnyddio. Mae'n drosedd ddifrifol darparu gwybodaeth ffug ac ni fydd hyn yn helpu eich achos pe bai'n symud ymlaen i erlyniad.
   • Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf yn hapus â’r ffordd y cefais fy nhrin gan y tîm diogelu refeniw?
    Gallwch gysylltu â'n hadran gwasanaethau cwsmeriaid naill ai ar-lein neu godi ffurflen adborth cwsmeriaid yn eich swyddfa docynnau leol.